ردیف

نام ونام خانوادگی:........................  اداره آموزش وپرورش ناحیه2زنجان    

   نام پدر: ...................          دبیرستان تیزهوشان شهیدبهشتی2(دوره اول)  

تاریخ آزمون: 12/10/94.               آزمون مطالعات اجتماعی پایه هشتم 

 مدت آزمون: 60دقیقه  کلاس: .......... شماره دفترنمره: ............   تعدادصفحات:  2        صفحه   1      

بارم

1

توجه ! پاسخ ها فقط با خودکار آبی و خط خوانا نوشته شده واز لاک غلط گیر استفاده نشود.

صحیح ترین پاسخ را علامت بزنید.

الف)   در زمان ظهور دین اسلام چه کسی پادشاه ایران بود؟

     1)یزد گردسوم      2) خسرو پرویز        3)رستم فرخزاد      4)انوشیروان

ب) خداوند دوست ندارد که من (گمراه کنندگان) را یاور خود قرار دهم.

منظور امام علی(ع) از گمراه کنندگان چه کسانی بودند؟

1) بنی عباس     2) بنی امیه           3) خوارج        4) ایرانیان

ج) تعاون در چه سطوحی در جامعه صورت می گیرد ؟
1)خانواده وخویشاوندان   2 ) شهر و روستا    3 ) مدرسه و محله  4 ) همه موارد

د ) معنی تحلیف چیست؟

  1)امضای حکم ریاست جمهوری            2) تشکیل کابینه                 

 3) سوگندیاد کردن                              د)سوال از وزیر

2

2

عبارت صحیح را با «ص» و غلط را با«غ» مشخص کنید.

 الف) اجرای قوانین و مصوبات مجلس از وظایف قوه مقننه است. ( غ )

 ب )تحریم اقتصادی مسلمانان حدود 7 سال طول کشید . (  غ )

ج )بدون ارتباط ما نمی توانیم زندگی کنیم.  (  ص )

5/1

3

عبارات وجملات زیر را با توجه به کتاب درسی کامل کنید.

الف)مرکزخلافت امویان درشهر   ...شام( دمشق).... بود.

ب )هروسیله ای که پیامی را ازفرستنده به گیرنده منتقل کند ، ..رسانه... نام دارد.

ج)وکیل کسی است که در رشته..حقوق.. درس خوانده وبه قوانین حقوقی آشناست.

 

5/1

4

گزینه های درست رابه هم وصل کنید .                 

 1-سامانیان( د )                               ا لف)یعقوب لیث                   

  2-صفاریان  (یعقوب لیث)                      ب)طاهرذوالیمینین                                                                                

 3-عباسیان ( منصور)                            ج)منصور

                                                        د) امیراسماعیل

 

                                                                                                                                                 د)امیر اسماعیل

5/1

5

   دو مورد از وظایف شخص رئیس جمهور را نام ببرید.

 

 

 

1

6

دو مورد از ویژگی های عصر جاهلیت را نام ببرید.

 

 

بقیه سوالات در صفحه دوم

1

 

 نمره باعدد:                                   نمره باحروف:                                                   نام دبیر:                           تاریخ وامضاء

 

صفحه 2

 

7

 نوجوانان پرخاشگر با چه مشکلاتی مواجه می شوند؟ ( 2 مورد)

 

                                                   

1

8

درباره ی خاندان برمکیان توضیح دهید؟

 

 

 

5/1

9

بطور خلاصه بنویسید موارد زیر یاد آور کدام رویداد تاریخی است ؟( در یک جمله)
ماجرای سقیفه  : به خلافت رسیدن ابوبکر
شعب ابی طالب : محلی که مسلمانان درتحریم اقتصادی مشرکان به آنجا رفتند.
28صفر سال11هجری : رحلت پیامبر اکرم(ص)

5/1

10

چه عواملی مانع ازتعاون و همکاری می شود؟ ( 3 مورد کافی است)

 

 

5/1

 

11

انواع دعاوی( اختلافات) را باهم مقایسه کنید.

 

 

 

5/1

12

حکومت های بنی امیه و بنی عباس چه تفاوت و چه شباهت هایی با هم دارند؟

تفاوت: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

 

شباهت ها :(2مورد) .................................................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5/1

13

ازکاربرد های فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی، ویدئو کنفرانس

را توضیح دهید.

 

  

5/1

14

از ویژگی های حکو مت امام علی (ع) ، تأکید بر عدالت را توضیح دهید .

 

 

 

موفقیت وسربلندی شما آرزوی ماست/ع

5/1

 

 

 

بارم

نام ونام خانوادگی: .....................      سوالات ارزشیابی ماهانه مطالعات اجتماعی هشتم              تاریخ:7/9/1394

                  نام پدر: .........                                            مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی2( دوره اول)          مــدت :40 دقیقه

ردیف

4

صحیح ترین گزینه را علامت بزنید.

الف)کدام یک از رسانه های زیر با بقیه متفاوت است؟

     1-تلویزیون          2- رادیو            3- کتاب               4- تلفن

ب ) در چه صورت  وزیران می توانند کار خود را در  وزارتخانه آغاز کنند.
1 )مورد تائید رهبر باشند                 2  )از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرند
3 )شورای نگهبان آنها را تائید کند       4) از نظر قضائی مشکلی نداشته باشند

ج) رئیس قوه قضائیه به وسله چه کسی وبرای چه مدتی انتخاب می شود؟

   1-رهبر-  5 سال                       2-رهبر- 4 سال             

 3- شورای نگهبان- 8  سال           4- رئیس دادگستری- 5  سال

د)کدام مورد از وظایف قوه مجریه می باشد؟

   1-نظارت برقوه مقننه          2- اجرای قوانین  

   3- استیضاح وزیران            4-تهیه وتنظیم قوانین

ه )نوجوانی به چه دوره ای از زندگی انسان اطلاق می شود؟

   1-  9 تا  12 سال    2- 9 تا 15 سال    3- 12 تا 18 سال    4- 10 تا 18 سال

و) بیشترین میزان درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ایران ازچه طریقی

تأمین می شود؟

    1-درآمدهای مالیاتی                         2- صادرات نفت                

 3- فروش محصولات کشاورزی                4- همه موارد

ز) ........... پشتیبان حقوق فردی واجتماعی افراد است.

    1-قوه مجریه     2- رهبری      3- قوه مقننه       4 قوه قضائیه

ح) کدام یک جــزء هیئت دولت محسوب نمی شود؟

     1- رئیس جمهور                                2- معاونان رئیس جمهور  

    3- حقوق دانان شورای نگهبان               4- وزیران

1

2

عبارات صحیح را با « ص » و عبارات غلط را با « غ » مشخص کنید.

الف) تمام بازی های رایانه ای آموزنده ، مفید و سرگرم کننده هستند. ( ...... )

ب) هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، بازخورد

نام دارد.( ..... )

ج) پلیس قانون وضع نمی کند بلکه درچهارچوب قانون عمل می کند.( .....)

د ) حق آزادی بیان از حقوق شهروندان در رابطه با دولت است. ( ......)

2

5/2

جمله ها و عبارت های زیر را باتوجه به متن کتاب درسی کامل کنید.

الف) مراقبت از اموال عمومی جلوه ای از ...........  در جامعه است.

ب) امام صادق (ع) : هرکس مالک خشم خود نباشد، مالک .... خود نخواهدبود.

ج) گسترش عدالت و آزادی های مشروع از وظایف ................. است.

د) با کمک .....می توانیم  در سطح ملی و یا فراملی با دیگران ارتباط برقرارکنیم.

ه ) درآموزش از طریق ................... استاد  و دانشجو صدا وتصویر یکدیگر

رادریافت می کنند ونیازی به سفر استاد به شهرهای دیگرنیست.

 

3

1

شرکت های تعاونی را  با شرکت های غیرتعاونی مقایسه نمائید.( دو مورد )

 

 

 

4

2

شکل زیر را کامل کنید.

 

5

1

تنفیذ حکم ریاست جمهوری یعنی چه؟

 

 

6

5/1

سه مورد از وظایف( اختیارات) رئیس جمهور را بیان کنید.

 

 

 

7

2

پرخاشگری نتیجه چیست ؟ و سه نمونه از اشکال مختلف رفتارهای

پرخاشگرانه را نام ببرید ؟

 

 

8

2

انواع دعاوی ( اختلافات ) را باهم مقایسه کنید.

 

 

 

 

9

1

در استفاده از فضای مجازی واینترنت به چه نکاتی باید توجه کرد؟

( دو مورد کافی است).

 

 

 

 

10

1

مواد مخدر چه موادی هستند ؟

 

 

11

 

بسمه تعالی 

نام ونام خانوادگی:                                                                                   تاریخ: 
نام آموزشگاه:                                                                                           وقت:  50 دقیقه 
نام درس:  مطالعات اجتماعی                                                                       سال تحصیلی94-1393 
پایه:   هشتم                                                                                          تعداد صفحه:3 
نوبت اول                                                                                          طراح سوال:
  

1 -گزینه صحیح را با علامت ضربدر× مشخص کنید 

1-      موسسات وانجمن های که در زمینه انفاق فعاتیت می کنند مجوز فعالیت خود را باید از کدام موسسه یا سازمان بگیرند؟ 
الف) سازمان حج واوقاف  □              ب) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی □ 
ج) وزارت کشور □                              د) بهزیستی □ 

2- شرکت ها ی تعا ونی با حضور حداقل چند عضو رسمیت پیدا می کند؟ 
الف) 3نفر □         ب) 9نفر   □           ج) 5نفر □       د) 7نفر □ 3-آیه  قرآنی فوق به کدام مورد اشاره دارد؟(   لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّیٰ تُنفِقوا مِمّاتحبون ) 
الف) انفاق  □    ب) ایثار  □       ج) همدلی □         د) تعاون□ 

2- در جای خالی کلمه مناسب بگذارید 

1-به اموال ودارایی که وقف می شود--------------------می گویند. 
2-مقر هیت دولت و وزارت خانه ها در  شهر-------------------است.. 
3-ساکن جزیره العرب را------------------تشکیل می دهند. 

  

3 -صحیح یا غلط بودن عبارات را با علامت ضربدر× مشخص کنید. 

1-عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رییس مجلس شورای اسلامی است...... الف) صحیح □     ب)غلط  □ 
2-رییس جمهور با رای مردم برای 6سال انتخاب می شود.                 

  الف) صحیح □   ب) غلط □ 
3-پرخاشگری ونزاع نتیجه نهایی کنترل نکردن خشم است. 

الف) صحیح □  ب) غلط □ 


4-نام شخصیت های زیر را در جای خالی بنویسید. 

الف) نخستین ایرانی که به دین اسلام ایمان آورد-------------- 
ب) از خاندانهای ایرانی که وزارت هارون الرشید را برعهده داشتند--------- 


  
 5- رابطه بین گزینه ها را با خطی به هم وصل کنید 
1-نهادی که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی افراد است.                                                                                                                        الف) مساجد 
2-نخستین جلوه هنر ومعماری ایرانی-اسلامی بودند.                                                                                                                                 ب) قوه قضاییه 
3-ضربه نهایی بر پیکر ساسانیان در این جنگ وارد شد.                                                                                                                                 ج)   قادسیه  
                                                                                               د) نهاوند 

 6-مفاهیم وعبارات زیر را کامل کنید. 

الف)  بود جه به زبان ساده یعنی---------------------------------- 

ب) ارتبا ط یعنی---------------------------------------  7-  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. 

1-کدام شخصیت پس از واقعه کربلا باسخنرانی هدف از قیام را روشن کرد؟ 
2-دو مسیر مهم تجاری برسر راه جنوب به شمال شبه جزیره عربستان را نام ببرید؟ 
3-وسیله ای که پیامی را از گیرنده به فرستنده  منتقل می کند چه نام دارد؟ 
4-به دنبال تحریم اقتصادی رسول خدابه پیشنهاد چه کسی به شعب ابوطالب رفتند؟ 

 
 
8- به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید 

1-      تعا ون به زبان ساده یعنی چه؟ 


2- دعاوی کیفری را با دعاوی حقوقی مقایسه کنید. 
 

3-سه عنصر اصلی در جریان در جریان برقراری ارتباط را نام ببرید؟ 


4-از آثارمنفی رسانه ها در جامعه 2مورد را شرح دهید.   
 

  
5-سه مورد از ویژگی ودستاورد های حکومت حضرت امام علی (ع)را بنویسید؟ 


  
6-علت نارضایتی مردم از حکومت ساسانی را بیان کنید؟ 
 

7-در کشور ما درآ مد دولت از چه بخشهای تامین می شود آنها را بنویسید؟ 


8-از مواردی که هنگام خشم وعصبانیت باید رعایت کنیم 2مورد  را بنویسید؟ 


9- نمونه های از نقش رسانه ها در جامعه امروزی را فقط نام ببرید؟ 

 

 

نمونه سوال دیگر
  

  
  الف ) گزینه صحیح را انتخاب نمو ده  و با علامت (+) مشخص کنید .

(2نمره ) 
1.       هدایت وهما هنگی میان وزیران  از وظا یف کیست ؟ 
الف ) رئیس مجلس                ب ) رهبر             

ج) رئیس قوه قضائیه              د ) رئیس جمهور 

2.       همکاری ویاری رساندن به یکدیگر را چه می گویند؟ 
الف) همدردی    ب) تعاون     ج ) همیاری        د ) از خود گذ شتگی 

3.       با کدام یک ازموارد زیر می توان فایل ها یمتنی وتصویری رابه همراه نامه ارسال نمود؟ 
الف ) تلفن همراه                              ب) پست ا لکترونیکی     

 ج) دستگاه خود پرداز                        د) تلویزیون های مدار بسته 

4.       جنگی که بین علی (ع) و معاویه روی داد چه نام داشت ؟ 
الف ) صفین       ب ) جمل           ج ) نهروان         د ) خند ق 

 


ب) عبارت های صحیح وغلط  مشخص کنید . (5/1 نمره) 

1.      رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را برعهده دارد........................ ص            غ 
2.      مبداء تاریخ مسلما نان بعث حضرت محمد (ص) است ............... ص            غ 
3.      رسانه ها روی با ورهاو ا فکار ورفتار انسانها اثر می گذارند ....... ص            غ 


ج) جا های خا لی را با کلما ت مناسب کا مل کنید. ( 5/1 نمره) 
1.      به ا موال و دارایی های که وقف می شوند ...................... می گویند . 
2.    پس از ا نکه رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب شد برای شروع به کارحکم وی توسط .....................امضاءوتائید می شود. 
3.      همه مو سسات و ساز ما نهای (مردم نهاد وخیریه ) بای برای فعا لیت خود از ..................... مجوز بگیرند. 
4.      دعاوی ............. افراد را ملزم می کندکه تکا لیف شا ن را ا نجام دهند. 

 


د) رابطه بین گزینه را پیدا  را پیدا کرده و با خطی به یکدیگر متصل کنید .

(5/1 نمره ) 
عدالت اجتماعی را در جا معه بر قرار می سازد                      وکیل  
فردی عادل و آشنا به قوانین است                                   قوه قضائیه 
دارای پر وانه ( اجازه نامه ) وکا لت است .                       مشا ور حقوقی 

 


ق) کو تاه پاسخ دهید.(5/1 نمره ) 
1.      بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حد اقل با .............  عضو رسمیت پید ا می کند. 
2.      به دوران پیش از بعثت پیامبر عصر ...................می گویند. 
3.      به پولی که افراد وموسسات به دولت می پردازند .......................

می گویند 

ط)  برای مشکلات بیان شده در زیر دو راه حل مناسب پیشنهاد کنید.

(2 نمره) 
          وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم 

1. 

2. 

         وقتی دیگری از دست ما عصبا نی است 

1.                                                                                                         

2. ع)پا سخ کا مل دهید. 

1.   شما به عنوان یک شهروند در رابطه با دولت چه مسئو لیت هایی دارید ؟ 2مورد را بنویسید (1نمره) 


2.   در مورد هر یک از موارد زیر چگونه می توان انفاق کرد.
توا نایی :                                                                   علم:


3.   طبق قانون چه اعمالی در مورد مواد مخدر جرم محسوب می شود واگر یک نو جوان فریب خورده در این زمینه مرتکب خطایی شود آیا مجازات می شود چرا ؟ (5/1 نمره ) 


4.   دو مورد از اثرات منفی رسانه ها ی ارتبا ط جمعی در زمینه آ گهی های با زرگانی را تو ضیح دهید؟ (1 نمره) 


5.   دو مورد از ویژگی های حکو مت امام علی (ع) را بنویسید .(1نمره ) 


6.   انگیزه وهدف امام حسین (ع) از قیام عاشورا چه بود ؟ (1نمره ) 


7.   هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است و در چه مواردی به گفتگو می پردازد؟ (1نمره ) 


8.   دو مورد از اقدامات مشرکان مکه علیه پیامبر و مسلما نا ن را بیا ن کنید .(1نمره) 

 


9.   انصار به چه کسانی گفته می شد . (1نمره ) 

 

 

بارم

 

18

نام ونام خانوادگی :...................... سوالات ارزشیابی ماهانه مطالعات

اجتماعی هشتم    تاریخ: ...../...../94

نام پدر : ...............................       دبیرستان دوره اول شاهدامام حسین(ع)                  مدت امتحان:30دقیقه

کلاس: ........

ردیف

5/1

اگر درخانواده یا فامیل اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید ، آیا درست است

که ما بی تفاوت بمانیم؟  چــــرا؟

 

 

1

2

دین اسلام در رابطه فرد با اجتماع چه دستوراتی دارد؟

آیه وحدیث مربوطه را بیان نمائید.

 

 

 

2

5/3

کلمات زیر را تعریف کنید.

الف) تعاون :

 

ب) انفاق :

 

ج) وزارتخانه:

 

د ) شرکت های تعاونی :

 

 

3

1

یکی از شرایط موقوفات را بیان کنید.

 

4

5/1

رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟ انتخاب مجدد  و متوالی

  او چگونه است؟

 

 

5

3

از مراحل انتخاب رئیس جمهور، تحلیف(سوگندخوردن)  را توضیح دهید.

 

 

 

6

2

چهار مورد از سازمان های مردم نهاد وموسسات خیریه در جامعه

را نام ببرید.

 

 

7

2

انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ 4مورد

 

 

8

5/1

چه عواملی مانع از تعاون وهمکاری می شود؟

 

9

 

 

نمونه سوال

 

 

 

شماره سئوال

بسمه تعالیاداره آموزش وپرورش شهرستان زنجان

نام ونام خانوادگی:                                           

نام پدر:                            دبیرستان  :................

امتحانات پیش نوبت دوم       آزمون درس : مطالعات اجتماعی

     پایه: دوم        تاریخ امتحان: 1/2/94   مدت امتحان: 60 دقیقه     

 

 

بارم

1

جاهای خالی راباكلمات مناسب كامل كنیـد.

الف) ازمهمترین مقام هایی که درعهد سلجوقیان

وجود داشت،..........................بود .

ب)درکشور فلسطین ،شهری کهن وجوددارد که مسلمانان

به آن .................ویهودیان ومسیحیان به آن اورشلیم می گویند.

ج) ساکنان کشورهای شمال صحرای افریقا،

به زبان .................................. صحبت می کنند

1

2

 

 

صحیح یاغلط بودن عبارات زیررامشخص كنیـد.

الف) جمعیت درهمه جای قاره ی آسیا یکسان پراکنده شده است .

ص           غ

ب) منطقه جنوب شرقی آسیا ،کانون ظهور ادیان توحیدی بوده

است .ص           غ

   

ج)در رأس حکومت سلجوقی، وزیران قرار داشتند.   

  ص                     غ           

1

3

پاسخ صحیح راباعلامت (ضربدر) مشخص كنیـد.

الف) حکومت تیموریان سرانجام باظهور کدام حکومت درایران

ازمیان رفت  ؟

   1.  ایلخانان     2.  صفویان      3 . مغولان      4. سلجوقیان

ب) کدام اقیانوس دراطراف قاره آسیا نمی باشد ؟

       1.  آرام      2.  اطلس      3.  هند       4. منجمدشمالی  

 

د)  زبان رسمی مردم استرالیا ونیوزیلندچیست؟

1- انگلیسی                     2- پرتغالی و اسپانیایی                   3

- اسپانیایی                  4- پرتغالی وانگلیسی

 ج) رودی که عرض آن 50متر است در روی نقشه 5 سانتی متر

دیده می شود، مقیاس نقشه چقدراست؟ پ

 

1

4

به سئوالات زیرپاسخ كوتاه بدهیـد.

الف) اودرنبردملازگرددرسال 463ق رومیان راشکست دادو

امپراطورروم شرقی رابه اسارت گرفت؟

ب) یکی ازبرجسته ترین دانشمندان مسلمان ایرانی بود که

به عنوان مشاور هلاکوخان احترام بسیاریافت ؟

 ج )اوچندین بار به بهانه رواج اسلام  به هندوستان لشکرکشی کرد.

 د) سلجوقیان درزمان او به اوج قدرت رسیدند .

وایشان مشهورترین سلطان سلجوقی است 

1

5

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود ؟

 

سلطان رکن الدین لقب که بود؟ علت آن رابنویسید.

 

 چرامردم ازحکومت ساسانیان ناراضی بودند؟( 3 دلیل کافی است)

 

ماجرای حمله ی مغولان به ایران راشرح دهید .

 

 

درموردرونق وتوسعه شهرها ومعماری دردوره ی سلجوقی

توضیح دهید .

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-نمونه سوال

-

بارم

نام ونام خانوادگی :.......................    سوالات ارزشیابی ماهانه

مطالعات اجتماعی پایه هشتم                  تاریخ: 29/7/94

نام پدر: ............................              

دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهیدبهشتی2             

    وقت:      30   دقیقه

نام کلاس: .....

ردیف

5/1

گزینه درست را علامت بزنید.

الف-موسسات وانجمن های خیریه مجوز فعالیت خود را باید از کدام

موسسه یا سازمان بگیرند؟ 
1) سازمان حج واوقاف  □         2) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  □        

 3 ) وزارت کشور □                  4) بهزیستی□
 ب-شرکت ها ی تعا ونی با حضور حداقل چند عضو رسمیت پیدا

می کند؟ 
1) 3نفر □    2) 9نفر   □     3) 5نفر □        4) 7نفر □

ج-آیه  قرآنی روبه رو به کدام مورد اشاره دارد؟

«  لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّی تُنفِقوا مِمّاتـُحبـُّون» 
1) انفاق  □     2) ایثار  □         3) همدلی □             4) تعاون 

1

5/1

جاهای خالی را با توجه به کتاب درسی کامل کنید.

الف)-به اموال ودارایی که وقف می شود--------------------می گویند. 
ب)-مقر هیت دولت و وزارت خانه ها در  شهر-------------------است.

ج)ساختمانی که دفتر وزیر در آنجا قرار دارد ............... نامیده می شود.

2

5/1

درستی ویا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف)عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رییس مجلس

شورای اسلامی است.          صحیح □                غلط  □ 
ب)رییس جمهور با رای مردم برای مدت  8  سال انتخاب می شود.

       صحیح □             غلط □ 

ج)به اموال ودارایی هایی که وقف می شوند، واقف می گویند.

     صحیح  □              غلط □

3

5/1

شرکت های تعاونی با چه اهدافی تأسیس می شوند؟

 

4

5/2

منظور از انفاق یعنی چه ؟ و  انفاق کردن چه اثراتی برزندگی فرد

انفاق کننده دارد؟( 3مورد )

 

5

5/2

حکومت کشور ما چه نوع حکومتی است؟

وچگونه اداره می شود؟

6

2

ازمراحل انتخاب رئیس جمهور    « تحلیف »   را به طورکامل توضیح دهید.

 

 

 

7

5/2

هیئت دولت از چه کسانی تشکیل می شود؟  و چه وظیفه ای دارد؟

 

 

 

8

5/1

همکاری نکردن در گناه یعنی چه؟

 

 

9

 

 

 سوالات تستی مطالعات هشتم

سوالات تستی مطالعات اجتماعی هشتم
1- تعاون به زبان ساده چیست؟
الف: همدلی و همکاری                ب:همکاری و یاری رساندن به یکدیگر
ج:همدلی و یاری رساندن به یکدیگر             د:مشورت و همیاری


2- چه مواردی در خانواده موجب صمیمیت و محبت بیش تر بین اعضای خانواده می شود؟
الف: همدلی و همکاری                        ب:همکاری و یاری رساندن به یکدیگر
ج:همدلی و یاری رساندن به یکدیگر          د:مشورت و همیاری


3- این سخن از کیست؟ «با همسایه ات خوش رفتاری کن تا مسلمان راستین باشی»
الف: امام علی «ع»             ب:امام حسین «ع»
ج:پیامبر اکرم «ص »              د:امام صادق «ع»


4- نیکوکاران در قالب چه سازمان هایی به یاری نیازمندان می شتابند و برای ادامه کارخود باید از کدام وزارت خانه مجوز بگیرند؟
الف: موسسات خیریه/وزارت مسکن          ب: شرکت های تعاونی /وزارت مسکن
ج: موسسات خیریه/وزارت کشور       د: شرکت های تعاونی/وزارت کشور


5- اقتصاد کشورمان ایران بر سه پایه استوار است؛ نام ببرید.
الف: دولتی/خصوصی/تعاونی                ب: دولتی/خصوصی/خیریه
ج: دولتی/بنگاه های اقتصادی/تعاونی       د: دولتی/خصوصی/وزارتی


6- عالی ترین مقام رسمی کشور کیست و بر طبق اصل چندم قانون اساسی رییس جمهورباید از میان رجال مذهبی، سیاسی انتخاب شود؟
الف: رهبر/اصل222                        ب: رهبر/اصل115
ج: رئیس جمهور/اصل 222               د: رئیس جمهور/اصل112


7- در مراسم تحلیف رئیس جمهور، چه کسانی حضور دارند؟
الف: رئیس قوه قضائیه، شورای نگهبان                          

ب: نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه

ج: آقای صادق لاریجانی، شورای نگهبان                        

د:رهبر، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان


8- تعداد وزارتخانه های ایران چندتاست و مقر آن ها کجاست؟
الف: هیجده/تهران                 ب: هیجده/اصفهان
ج: هفده/اصفهان                    د: هفده/تهران


9- وزارت دادگستری تحت نظر کدام یک از اشخاص زیر اداره می شود؟
الف: رئیس جمهور                 ب: زیر نظر مستقیم رهبر
ج: رئیس قوه قضائیه                د: رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه


10- کدام یک از عوارض مواد مخدر نمی باشد؟
الف: لرزش و سرگیجه                ب: کاهش وزن
ج: خواب نامنظم                         د: آلرژی و شب کوری


11- کدام یک از ارگان ها و سازمان ها وابسته به قوه قضائیه نیست؟
الف: سازمان پزشکی قانونی                        ب: ستاد نیروهای مسلح
ج: سازمان ثبت اسناد و املاک                       د: سازمان بازرسی کشور


12- رییس قوه قضائیه از سوی چه کسی و برای چند سال انتخاب می شود؟
الف: رهبر/ 4سال                       ب: رهبر/ 5سال
ج: رئیس جمهور/ 5سال                د: رئیس جمهور/ 4سال


13 -وکیل در چه رشته ای تحصیل کرده و مهمترین وظیفه وی چیست؟
الف: حقوق/دفاع از حقوق فرد            

ب: روان شناسی/دفاع از حقوق یک ملت

ج: روان شناسی/دفاع از حقوق فرد به خصوصی     

 د: حقوق/دفاع از حقوق یک ملت


14- از جمله مواد نیکوتین دار، را نام ببرد؟
الف: سیگار و قلیان      ب: سیگار و تنباکو      ج: سیگار و حشیش     د: قلیان و شیشه

15- به مواد مخدر محرک یا توهم زا، چه گویند؟
الف: روان گردان        ب: عضلانی         ج: فضایی        د: هیچ کدام

16- نخستین مراسم نکوداشت خیرین مدرسه ساز به پاس خدمات چی کسی نام گذاری شد؟
الف: حاج کریم مردانی آذر         ب: غلامرضا مردانی آذر
ج: حسنعلی علیپور                   د: حسین رشیقی فیروزآبادی


17- غلامرضا مردانی آذر و حسنعلی علیپور هر کدام به ترتیب چند مدرسه ساختند؟
الف)27-72       ب)27-27       ج) 76-88            د) 14-41


18- نشان «خورشید خیّران» به چه کسانی اهدا می شود؟
الف: برترین خیّران                         ب: خیّرین کتابخانه ساز برتر
ج: خیّرین مدرسه ساز برتر             د: برترین موسسات خیریه


19- در کدام یک از گزینه های زیر، هر کس، سهامش بیش تر باشد، قدرت بیش تری درتصمیم گیری ها دارد؟ «بر اساس کتاب درسی»
الف: شرکت های تعاونی                ب: شرکت های غیر تعاونی
ج: بخش دولتی                           د: بخش خصوصی


20- کدام نهاد وظیفه امنیت جامعه را بر عهده دارد و چه نوع قدرتی دارد؟
الف: پلیس/نامحدود                             ب: قوه قضائیه/نامحدود
ج: پلیس/در چارچوب قوانین                   د: قوه قضائیه/در چارچوب قوانین