مطالعات اجتماعی هفتم ( مدنی 8درس )

ردیف

نام ونام خانوادگی .....................   امتحان مطالعات اجتماعی هفتم ( مدنی  ) تاریخ :    2  /   9 /1394    وقت : 35 دقیقه                                                                                                 دبیرستان ..................................... (دوره اول)    کلاس   ...................

بارم

   1

گزینه صحیح را با علامت ضربدر (   ) مشخص نمایید .

الف –  قانون اساسی در روزهای .......... به همه پرسی گذاشته شد

و مردم به آن رأی مثبت يا آری دادند .

1 - 11 و 12 آذرماه 1358 (   )     2 – 11 و 12 آذرماه 1359 (   )  

  3 – 11 و 12 آبان ماه 1358 (   )      4 – 11 و 12 آبان ماه 1359 (   )

ب – « هرکس اندوهی از مومنی برطرف کند، خداوند در روز قیامت

اندوهش را برطرف می کند » سخن کدام امام است.                      

   1-  امام علی (ع) (   )             2-  امام حسین(ع)   (   )       

 3- پیا مبراکرم (ص)  (   )         4-  امام رضا (ع) (   )   

پ – نمايندگان مردم درمجلس شورای اسلامی به مدت چندسال

انتخاب می شوند؟         

  1 -   5 سال     2 –4   سال        3 –2  سال         4 – 3 سال 

ت- کدام يک از عوامل توليد از بقيه مهم تراست؟

1- منابع طبيعی    2- سرمايه   3-  نيروی انسانی  4-  ابزارو تجهيزات (   )

2

2

پاسخ صحیح یا غلط را با علامت(×) مشخص کنید.

1-  امروزهرکس توانايی تأمين همهٔ نياز های خودرادارد.                                                               1-  صحيح  (   )      غلط   (   )

2- پدرعلی ، زنبور عسل پرورش می دهد ، شغل او مربوط به خدمات است.                               2-  صحيح   (   )     غلط   (   )

3- قانون اساسی توجه خاصی به حقوق اساسی و اجتماعی همهٔ 

مردم دارد.                               3-  صحيح  (   )      غلط   (   )

4- تبعهٔ يک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای

قوانين آن کشورداشته باشند. 4- صحيح   (   )     غلط    (   )

2

3

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

1 –  تولید محصول به منظور رفع .............................. انسان صورت

می گیرد .

2 –  پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مجلس .......................... برای

 نوشتن قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد .

3 –  برای جبران زیان های مالی وجانی موسسه .......................

به وجود آمده است .

4 – طرح داد رس  یعنی ...................................

5- ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای ................

...................هستیم .

6- تولیدکنندگان موظّف اند روی برچسب کالا ................ و ............

..... را بنویسندو در اختیار مشتری قرار دهند.

7-  اگر خود را به جای فردی که دچار حادثه شده بگذاریم و

احساس و شرایط او را درک کنیم ، یعنی با  او .................... 

کرده ایم

.

8-  انسان ها  از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق .............

می شوند .  

2

  4

 امین کلاس هفتم است و مانند بقیه ی دانش آموزان درخانه

و مدرسه دارای حقوقی است در جدول در هر ردیف دو مورد

از حقوق او را بنویسید

امین

خانه

1 –

2 -

مدرسه

1 –

2 -

2

5

وظایف مهم شورای نگهبان را توضیح دهید ؟

1

  6

الف-  فروشنده ای که می خواهد کسب حلال داشته باشد

باید از انجام چه کارهایی پرهیز کند . دومورد

ب- توزیع چیست ؟

1

  7

این علامت ها که برروی برچسب بسته بندی برخی کالاها

وجود دارد نشانه چیست وچه پیامی دارند .         

نشانه : ...............                           پیام : ..............             

  نشانه : .........................             پیام :  ................               

1

8

بيمه دانش آموزی چه فايده ای دارد؟

1

   9

وظيفه سازمان ملیٔ استاندارد ايران چيست؟

1

  10

قوه مقننه چه وظیفه اي برعهده دارد و  دو بخش مهم آن را

  نام ببرید؟

1

 11

ما چه مسئوليت هايی نسبت به محيط زندگی خود و عالم

آفرينش داريم؟ دو مورد را نام ببريد؟

1

 12

بیمه ي بهداشت و درمان چه خدماتی ارائه می دهد؟

توضیح دهید .

1

 13

خداوند متعال نعمت های فراوانی به من عطا کرده است

مانند ( عقل ، فکر و استعداد و صدها نعمت دیگر )حالا دو مورد

از مسئولیت های من و شما در نزد خداوند را بنویسید .

1

14

جمعیت هلال احمر پس از زلزله ی آذربایجان شرقی چه

اقداماتی انجام داد . دو مورد

1

 15

قانون ومقررات به دو دلیل به وجود آمده است بنویسید .

1 -                                                   2 -

 

1

16

هریک از مقررات زیر چگونه به وجود آمده است . به هم وصل کنید .

هیچ کس با کفش وارد مسجد نمی شود                   قانون

در نانوایی به صف می ایستیم            دستورهای مذهبی و اخلاقی

عبور از چراغ قرمز ممنوع است                        قانون اساسی

تهیه و تصویب قوانین عادي کشوردرچارچوب   عادت و رسم گروه های اجتماعی

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تستی مطالعات اجتماعی هفتم
درس 1
مهم ترین حق انسان ها کدام اند؟
الف( حق داشتن غذا ، لباس و مسکن                       ب( حق برخورداري از سواد و تحصیل
ج( حق داشتن امنیت                                            د( حق حیات یا زندگی


این که )) هیچ کس حق ندارد کسی را مسخره کند (( از حقوق مشترك کدام یک ازموارد زیر است ؟
الف( خانواده و کشور     ب( خانواده و مدرسه     ج( محیط زندگی و خانواده      د( مدرسه و محیط زندگی

اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است ؟
الف( انتخاب نام خوب    ب( استفاده از خدمات بهداشتی    ج( داشتن محیطی سالم و پاکیزه  د( تحصیل و شکوفایی استعداد

درس 2
به وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رودآن ها را انجام دهیم چه می گویند؟
الف( حقوق متقابل         ب( حقوق طبییعی           ج( مسئولیت           د( حق


گزینه ي نادرست را انتخاب کنید.
الف( من وظیفه دارم استعداد هاي خود را بشناسم و آن ها را شکوفا کنم.

 ب( من نسبت به مسلمانان جهان مسئول نیستم
ج( من در برابر خون شهیدان مسئول هستم.

د( من وظیفه دارم از وحدت و استقلال میهن خود دفاع کنم.


شکرگزار بودن یعنی:
الف( استفاده ي صحیح از نعمت هاي خداوند                      ب( قدر نعمت ها را دانستن

ج( به هدر ندادن نعمت ها                                             د( همه ي موارد صحیح است


درس 3
مهمترین علل بوجود آمدن مقررات در جامعه کدام اند؟
الف( ایجاد عدالت          ب( برقراري نظم           ج( حفظ حقوق افراد              د( برقراري نظم و حفظ حقوق افراد


گزینه ي صحیح را انتخاب کنید.
الف( انسان ها در استفاده از حقوق خود از آزادي بی قید و شرط برخوردارند
ب( هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود،آزادي مطلق و بی قید و شرط نداریم
ج( انسان ها در استفاده از مسئولیت هاي خود داراي آزادي بی قید و شرط هستند
د( هریک از ما تا آنجا می توانیم مسئولیت خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد.


کدام یک از موارد زیر ،از پیامد هاي عدم رعایت قانون در جامعه نمی باشد؟
الف( خللی در جامعه ایجاد نمی شود                 ب( موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود
ج( تنها امنیت اجتماعی از بین می رود               د( فقط باعث به هم زدن نظم میشود


درس 4
به مقرراتی که توسط نهاد مجلس به تصویب می رسند چه می گویند؟
الف( آداب      ب( رسم       ج( قانون      د( احکام


شوراي نگهبان داراي چند عضو می باشد ؟
الف( 10عضو      ب( 6عضو      ج( 15عضو      د( 12عضو


ایستادن در صف نانوایی یک......... است.
الف( رسم      ب( عادت       ج( توافق گروهی     د( همه موارد


پس از پیروزي انقلاب کدام نهاد براي نوشتن قانون اساسی تشکیل شد؟
الف( مجلس شوراي اسلامی                  ب( شوراي نگهبان

ج( مجلس خبرگان                                     د( رهبري


حقوقدان هاي شوراي نگهبان از طرف .................. معرفی می شوند.
الف( رهبر                             ب( مجلس خبرگان

ج( قوه ي قضائیه                   د( مجلس شوراي اسلامی


نمایندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامی ، براي چند سال از سوي مردم انتخاب می شوند؟
الف( 4سال      ب( 6سال           ج( 8سال          د( 5سال


دو بخش مهم قوه ي مقننه کدام اند؟
الف( مجلس شوراي اسلامی ، مجلس خبرگان

ب( مجلس خبرگان ، شوراي نگهبان
ج( شوراي نگهبان ، مجلس شوراي اسلامی

د( مجلس خبرگان ، شوراي شهر


فقهاي شوراي نگهبان به دستور چه کسی انتخاب می شوند .
الف( رئیس جمهور     ب( رهبر     ج( مجلس شوراي اسلامی      د( مردم

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران داراي چند اصل می باشد .
174 ( د     177 ( ج       176 ( ب       175 (الف


درس 5
این جمله از کیست؟ ))هر کس اندوهی را از مؤمنی برطرف کند ، خداوند در روز قیامت اندوهش را بر طرف می کند.((
الف( امام علی)ع(                ب( امام حسین )ع(

ج( پیامبر اکرم )ص(               د( امام رضا )ع(


امروزه همدردي و همدلی شکل هاي جدیدي پیدا کرده و................... مختلفی براي این امور پدید آمده اند.
الف( مؤسسات     ب( ادارات      ج( دانشگاه        د( وزارتخانه ها


کدام مؤسسه در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگها به کمک مردم می شتابد؟
الف( بهزیستی                   ب( جمعیت هلال احمر

ج( کمیته امداد                    د( تأمین اجتماعی


درس 6
طبق قانون ، فرد باید این بیمه را انجام دهد.
الف( اختیاري     ب( اجباري      ج( احتمالی      د( داوطلبانه


مؤسسه اي که شما را بیمه کرده است چه نامیده می شود؟
الف( بیمه شونده       ب( بیمه گذار       ج( بیمه دار      د( بیمه گر


داشتن دفترچه ي بیمه ي درمان ، مربوط به کدام یک از انواع بیمه هاست؟
الف( بیمه ي عمر                    ب( بیمه ي بیکاري

ج( بیمه ي از کار افتادگی          د( بیمه ي بهداشت و درمان


درس 7
به طور کلی مشاغل و فعالیت هاي اقتصادي به چند گروه تقسیم می شوند؟
الف( کشاورزي ، تولیدي ، خدمات              ب( تولیدي ، کشاورزي ، صنعتی

ج( خدمات ، صنعتی ،تولیدي                       د( کشاورزي ، صنعتی ، خدمات


نقش کدام یک از عوامل زیر در تولید بسیار مهم است ؟
الف( منابع طبیعی     ب( سرمایه      ج( نیروي انسانی      د( امکانات


کدام یک از موارد زیر ، سرمایه محسوب نمی شود؟
الف( ماشین آلات      ب( ابزار کار       ج( زمین یا ساختمان       د( معادن


نیروي انسانی براي تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد.
الف( تجربه و دانش                          ب( مهارت و دانش

ج( مهارت و تجربه                              د( تجربه و وسایل مورد نیاز


درس 8
کدام یک از موارد زیر مربوط به برچسب مشخصات کالا نمی باشد ؟
الف( آدرس محل کارخانه یا محل تولید              ب( قیمت کالا

ج( تاریخ مصرف                                         د( به کارگیري رنگ و مواد تقلّبی


استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها را چه می گویند؟
الف( مصرف       ب( تولید       ج( توزیع       د( استاندارد


کدام یک از موارد زیر از حقوق مصرف کننده محسوب نمی شود ؟
الف( قوانین و مقررات                     ب(استاندارد

ج( برچسب مشخصات کالا               د( استفاده از کارت خرید اعتباري


درس 9
براي تهیه ي نقشه هاي جغرافی از کدام یک از عکس هاي زیر استفاده

می شود؟
الف( معمولی      ب( هوایی      ج( ماهواره اي      د( دیجیتالی


نمونه کوچکی از کره ي زمین است که می توان شکل واقعی بخش هاي مختلف سیاره ي زمین را روي آن مشاهده کرد .
الف( نقشه       ب( کره ي جغرافیایی      ج( عکس      د( فرهنگ نامه


فعالیت هاي اقتصادي مربوط به کدام یک از ویژگی هاي زیر است ؟
الف( انسانی          ب( طبیعی         ج( سیاسی          د( اجتماعی


درس 10
استان از چه طریق اداره می شود؟
الف( شهردار         ب( شوراي شهر          ج( فرماندار        د( استانداري


در شمال شرقی ایران کدام یک از کوهها واقع شده است؟
الف( البرز         ب( خراسان          ج( دنا            د( آذربایجان


کدام یک از موارد زیر در فاصله ي بین شیب تند کوه و دشت قرار دارند؟
الف( کوهپایه ها      ب( جلگه ها      ج( دشت ها      د( کوه ها


کدام قله در مرکز و جنوب شرقی ایران قرار ندارد ؟
الف( شیر کوه     ب( هزار      ج( تفتان      د( بینالودکدام یک از مشاغل زیر خدماتی است .
الف( مبل سازي      ب( پرورش زنبور عسل     ج( آرایشگري     د( نساجی


قله سبلان جزو قله هاي کدام کوههاي ایران محسوب می شود ؟
الف( رشته کوه البرز                      ب( کوههاي آذربایجان

ج( کوههاي شمال خراسان             د( رشته کوه زاگرس


بلندترین قله ایران چه نام دارد؟
الف( سبلان       ب( علم کوه          ج( دماوند          د( بینالود


کدام یک از گزینه هاي زیر جهت رشته کوه هاي زاگرس را نشان می دهد ؟
الف( شمال شرقی- شمال غربی           ب( شمال غربی- جنوب شرقی

ج( شمال غربی- جنوب غربی                  د( شمال شرقی- جنوب شرقی


ایران در کدام قسمت آسیا واقع شده است .
الف( جنوب شرقی  ب( شمال غربی   ج( جنوب غربی   د( شمال شرقی


استان از چه طریقی اداره می شود ؟
الف( شهردار      ب( شوراي شهر      ج( فرماندار      د( استانداري


درس 11
مرطوب ترین ناحیه ي آب و هوایی ایران کدام است ؟
الف( ناحیه نیمه خشک کوهستانی                    ب( ناحیه ي خشک داخلی

ج( ناحیه ي گرم و شرجی سواحل جنوبی           د( ناحیه ي خزري


کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید ؟
ارتفاع و بارش    ب( دما و بارش     ج( ارتفاع و دما    د( دوري از دریا و ارتفاع


آب و هواي ناحیه ي نیمه خشک کوهستانی چگونه است ؟
الف ( تابستان هاي بسیار گرم و زمستان هاي بسیار سرد

ب( زمستان هاي معتدل و تابستان هاي گرم
ج( زمستان هاي سرد و تابستان هاي معتدل

د( تابستان هاي بسیار گرم و زمستا ن هاي ملایم


درس 12
در چه صورتی تعادل طبیعت به هم می خورد ؟
الف( با نابودي درختان جنگل

ب( با کشیدن را ه و ساختن خانه ها و شهرها
ج( با نابودي جانوران

د( با نابودي درختان جنگل و جانورانکدام یک از وظایف محیط بان نمی باشد ؟
الف( تکثیر و تولید گونه هاي مختلف گیاهی

ب( اجراي قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه
ج( بازدید از منطقه تحت نظارت خود

د( شناسایی عوامل و رویدادهاي مؤثر در تخریب محیط زیست


مهم ترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست کدام است ؟
الف( مراقبت از زیستگاه هاي طبیعی کشور

ب( شناسایی گونه هاي مختلف گیاهی و جانوري
ج( جلوگیري از تخریب و آلودگی آب

د( مراقبت از زیستگاه هاي طبیعی کشور و جلوگیري از تخریب و آلودگی هاي آب ها


درس 13
طبق سرشماري سال 1390کشورمان چند نفر جمعیت دارد ؟
الف( 75میلییون ب( 80میلیون ج( 70میلیون د( 85میلیون
کدام یک از کشورهاي زیر با رشد منفی جمعیت روبه رو هستند ؟
الف( ایران و پاکستان ب( سوریه و عراق ج( دانمارك و سوئیس د( فرانسه و انگلستان
جمعیت سنین بین ) ( 25 65سال جزو کدام گروه سنی هستند ؟
الف( کودکان و نوجوانان ب( بزرگسالان ج( جوانان د( سالمندان
پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه ي کشور ما کجاست ؟
الف( منطقه شهري تهران ب( جلگه هاي کناره دریاي خزر ج( ناحیه ي خوزستان د( کوهپایه هاي البرز
درس 14
کدام یک از موارد زیر جزء آب هاي زیر زمینی نمی باشد ؟
الف( رودها ب( چاه ج( چشمه د( قنات
رودهاي پرآبی که از کوههاي البرز سرچشمه می گیرند به کدام یک ازحوضه هاي آبریز می ریزند ؟
الف( حوضه ي آبریز خلیج فارس و دریاي عمان ب( حوضه ي آبریز داخلی
ج( حوضه ي آبریز کناره اي د( حوضه ي آبریز دریاي خزر
چرا خاك برخی مناطق داخلی یا جنوبی ایران براي کشاورزي مناسب نیستند ؟
الف( به علت وجود نمک یا آهک در خاك ب( به علت خشکی هوا
ج( به علت کمبود ریزش برف و باران د( به علت افزایش دماي هوا


درس 15
گردشگري نقش مهمی در افزایش ................ مردم یک منطقه دارد .
الف( تولید ب( درآمد ج( توزیع د( خدمات
کدام یک از موارد زیر بر روي نقشه راه ها مشخص نشده است ؟
الف( رستوران ها ب( تعمیر گاه ها ج( جاده هاي اصلی و فرعی د( رشته کوه ها و جلگه ها
کدام یک از وسایل زیر براي گردشگري بسیار مهم است ؟
الف( نقشه ب( کره ي جغرافیایی ج( قطب نما د( دوربین هاي فیلمبرداري


درس 16
آرامگاه کدام یک از شخصیت هاي زیر در صحن امام رضا)ع( قرار دارند ؟
الف( شیخ بهائی،ملاصدرا

ب( علامه محمد تقی جعفري، ملاصدرا
ج( شیخ بهائی ، علامه محمد تقی جعفري

د( ملاصدرا، علامه مجلسی


از مراکز مهم گردشگري به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است ؟
الف( سواحل دریاي خزر

ب( سواحل خلیج فارس و دریاي عمان

ج( جلگه ي مغان

د( جلگه ي گرگان


در شهر اصفهان کدام یک از مساجد زیر قرار دارند ؟
الف( مسجد شیخ لطف االله و مسجد گوهر شاد

ب( مسجد گوهر شاد و مسجد امام
ج( مسجد کبود و مسجد گوهرشاد

د( مسجد شیخ لطف االله و مسجد امام


درس 17
به کسانی که درباره ي زندگی انسان ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده ، مطالعه و تحقیق می کنند چه می گویند ؟
الف( مورخ       ب( باستان شناس      ج( محقّق     د( پژوهشگر


کدام یک از گزینه هاي زیر جزء چیزهاي غیرمادي میراث فرهنگی نمی باشد ؟
الف( اعتقادات      ب( زبان      ج( آداب و رسوم       د( بناهاي تاریخی


یکی از بخش هاي سازمان میراث فرهنگی کدام است ؟
الف( صنایع دستی                                ب( موزه ها

 ج( سازمان گردشگري                          د( حفاظت از محیط زیست


درس 18

کدام یک از تمدن هاي زیر در خوزستان می زیستند ؟
الف( جیرفت             ب( سیلک              ج( شهر سوخته            د( ایلام


کدام یک از پیامبران الهی در سرزمین مصر به سر می بردند ؟
الف( حضرت ابراهیم )ع( ، حضرت نوح )ع(            

 ب( حضرت موسی )ع( ، حضرت عیسی )ع(
ج( حضرت موسی)ع( ، حضرت ابراهیم )ع(

د( حضرت نوح )ع( ، حضرت عیسی )ع(


گزینه نادرست را انتخاب کنید .
الف( هنر سفال سازي ایلامی ها                 ب( کتیبه هاي آجري جیرفت ج( سیلک آذربایجان غربی                              د( زابل شهر سوخته


کدام یک از پیامبران الهی در بین النهرین به سر می بردند ؟
الف( حضرت نوح )ع( ، حضرت عیسی )ع(

ب( حضرت موسی)ع( ، حضرت ابراهیم )ع(
ج( حضرت موسی )ع( ، حضرت عیسی )ع(

د( حضرت ابراهیم )ع( ، حضرت نوح )ع(


درس 19
آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام است ؟
الف( اشکانیان ب( هخامنشیان ج( ساسانیان د( سلوکیان


کوروش با حمله به کدام مناطق توانست قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریاي مدیترانه گسترش دهد ؟
الف( بابل و لیدي ب( لیدي و فنیقیه ج( بابل و آشور د( آشور و لیدي


در زمان هخامنشیان بین ایران و کدام کشور جنگ هاي متعددي روي داد ؟
الف( روم    ب( اعراب     ج( یونان     د( آشوري ها


بنیانگذار سلسله ي هخامنشیان که بود ؟
الف( داریوش    ب( کوروش     ج( اردشیر     د( هخامنش


مؤسس سلسله ي ساسانیان که بود ؟
الف( مهرداد دوم     ب( شاپور اول     ج( اردشیر    د( کوروش


بنیانگذار سلسله ي اشکانیان که بود ؟
الف( اردشیر       ب( کوروش      ج( اشک      د( مهرداد دوم


معروف ترین پادشاه هخامنشیان که بود ؟
الف( داریوش ب( کوروش ج( دیااُکو د( هخامنش


درس 20
پایتخت ساسانیان کدام شهر بود ؟
الف( تخت جمشید ب( شوش ج( صد دروازه د( تیسفون
اشکانیان در تاریخ جهان به آن مشهور بودند ؟
الف( معماري ب( جنگاوري ج( کشورداري د( کشاورزي
در ایران باستان چه کسانی می توانستند شاه را عزل یا بر کنار کنند ؟
الف( دبیران و موبدان ب( بزرگان و دبیران ج( بزرگان و موبدان د( منشیان و رؤساي دربار
تهیه گزارش از قسمت هاي مختلف کشور از وظایف چه کسانی در دوره ي ساسانیان بود ؟
الف( وزیر بزرگ ب( رئیس دربار یا تشریفات ج( منشیان و دبیران د( مأموران مخفی شاه
پایتخت مادها کدام شهر بود ؟
الف( صد دروازه ب( همدان ) هگمتانه ( ج( تیسفون د( تخت جمشیددرس 21
کدام یک از موارد زیر از طبقه ي بزرگان نبودند ؟
الف( فرماندهان نظامی ب( دبیران ج( بازرگانان د( موبدان
در کدام دوره ي تاریخی اختلافات طبقاتی به اوج خود رسید ؟
الف( اشکانیان ب( ساسانیان ج( هخامنشیان د( سلوکیان
کدام یک از امتیازات زیر به کشاورزان تعلّق نداشت ؟
الف( آن ها و فرزندانشان حقّ تحصیل نداشتند ب( بار سنگین مالیات بر دوش آن ها بود
ج( در جنگ ها ، سپاه سواره نظام بودند د( فعالیت هاي مهم اقتصادي بر دوش آن ها بود


درس 22
منبع اصلی درآمد حکومت در دوره ي باستان چه بود
الف( فروش محصولات کشاورزي ب( صادرات قالی و قالیچه ج( مالیات د( صادرات ابریشم
مهم ترین پیشه و وسیله ي معیشت در ایران باستان چه بود ؟
الف( تجارت ب( دامداري ج( کشاورزي د( بازرگانی
بخش زیادي از درآمدهاي حکومتی صرف چه چیزي می شد ؟
الف( مصارف شخصی شاه و شاهزادگان ب( جنگ با دشمنان
ج( پرداخت حقوق مأموران حکومتی د( احداث، نگه داري و تعمیر آتشکده ها
سکه ي دریک یا زریک به فرمان کدام پادشاه هخامنشی ضرب می شد ؟
الف( داریوش سوم ب( هخامنش ج( داریوش کبیر د( کوروش


درس 23
دین رسمی کشور در دوره ي ساسانیان چه بود ؟
الف( زرتشتی ب( یهودي ج( مانوي د( مسیحی
غذاي اصلی ، مردم در ایران باستان چه بود ؟
الف( گندم ب( برنج ج( جو د( گندم و جو
ایرانیان نخستین کسانی بودند که آن را طراحی نموده و پوشیدند ؟
الف ( بالا پوش هاي آستین دار ب( شلوار ج( پیراهن هاي بلند د( روسري
کدم یک از بازیهاي زیر را ایرانیان ابداع کردند ؟
الف( تیراندازي ب( پرتاب سنگ ج( چوگان بازي د( فلاخن


درس 24
کدام یک از بناهاي زیر از نظر معماري ، وسعت و عظمت ، شهرت جهانی دارند ؟
الف( طاق بستان ب( پاسارگاد ج( تخت سلیمان د( تخت جمشید
زبان ایرانیان در دوره ي اسلامی چه بود ؟
الف( پارسی میانه ب( پهلوي ج( دري د( پارسی باستان

 

 

  
185  نکته درسی، تستی، تشریحی، جای خالی،صحیح و غلط مطالعات اجتماعیهفتم- پایه ی اول متوسطه 
  
1- منظور از حق چیست؟ منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل داشتن مقام انسانی اش، شایستگی داشتن آنها را دارد. 
  
2- انسان از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق.................بوده است. 
  
3- مهم ترین حق انسان ها حق حیات یا حق زندگی است.   ص    غ 
  
4- بر اساس کدام حق« انسان ها حق دارند برده و بنده دیگری نباشند»؟ الف) حق طبیعی       ب) حق آزادی        ج) حق معنوی      د) حق حیات و زندگی 
  
5- تبعه ی یک کشور بودن موجب چه می شود ؟ تبعه ی یک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای  قوانین آن کشور داشته باشند. 
  
6- هر فرد در خانه و خانواده دارای چه حقوقی است؟سه مورد. 1- هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد. 2- فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.3- همه حق دارند باسواد شوند،تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.4- همه حق دارند غذا ، لباس ومسکن مناسب داشته باشند. 5- هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند. 
  
7- هر فرد در مدرسه دارای چه حقوقی است؟1- هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به اندازه ی سایر دانش آموزان به او توجه کنند. 2- هر دانش آموزی حق دارد نظرش را درباره ی مشکلات درسی  یا روش های آموزشی در مدرسه مودبانه و محترمانه  بیان کند. 3- هیچ کس نباید در مدرسه مورد مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار گیرد. 
  
8- هر فرد در محیط زندگی و کشور دارای چه حقوقی است؟ 1-هرفرد حق دارد در محیطی سالم ، تمیز و پاک زندگی کند. 2- هرفرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند. 3- همه حق دارند  در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند. 
  
9-  به رفتار نابرابربا افرادی که حقوق یکسان دارند...................... می گویند. 
  
10-  به حقوقی که خداوندبه دلیل مقام انسان بودن  برای همه ی انسان ها قائل شده ودر نهاد آدمیان قرار داده و از تولد تا مرگ با انسان همراه است و ربطی به کشور ، زبان ، نژاد و...... ندارد .................... می گویند. 
  
11- امروزه همدردی به چه شکل هایی انجام می شود ؟     
  
12- دو مورد ازمسولیت های ما ، در مورد اعضای جامعه را بنویسید ؟    
  
13- داشتن امنیت در کوچه و خیابان از حقوق هر فرد در کدام محیط است؟ الف) محیط خانه و خانواده   ب) محیط مدرسه  ج) محیط زندگی و کشور  د) هیچ کدام 
  
14-  همراه با هر حق مسئولیت و تکالیفی وجود دارد.   ص         غ 
  
15- ما حقوقی داریم دیگران نیز دارای حقوقی هستند .بنابراین ما در روابطی که بادیگران برقرار می کنیم  دارای «حقوق ................»  هستیم. 
  
16-  کدام مورد از حقوق پدر و مادر بر فرزندان است. 
  
الف) از کودکان  مراقبت کنند        ب) وسایل زندگی آنها را تهیه کنند       ج)  به کودکان خود محبت کنند.       د) فرزندان  به والدین خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند. 
  
17- مسئولیت یعنی چه؟ مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک  از ما به عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم . وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند او فرد مسئولی است. 
  
 18- بعضی افراد هستند که هیچ مسئولیتی ندارند.                          ص  غ 
  
19-  شما در برابر چه کسانی  مسئول هستیم؟4مورد. 1- من در نزد خداوند مسئو ل هستم2- من نسبت به خودم مسئو ل هستم 3- من نسبت به اعضای خانواده  مسئو ل هستم 4- من نسبت به مدرسه وهمکلاسی های خود مسئو ل هستم5- من نسبت به محیط زندگی خود وعالم آفرینش مسئو ل هستم 
  
20-   شکرگزار بودن از نعمت های خداوند یکی از مسئولیت ها و تکالیف ماست.کدام گزینه در مورد شکر گزار بودن  درست است؟ 
  
الف) استفاده صحیح از نعمت ها         ب) قدر نعمت ها را دانستن               ج) به هدر ندادن نعمت ها            د) هر سه گزینه درست است 
  
21- شما نسبت به خود چه مسئولیت هایی دارید؟4مورد. 1-خوردن غذاهای مناسب و پرهیز از غذاهای مضر  2- رعایت بهداشت و نظافت  3- خواب کافی و ورزش برای مراقبت از بدن4- محافظت از بدن در مقابل بازی های خطرناک مثل ترقه بازی  5- تلاش برای شکوفایی استعدادهای خود 
  
22- شما  نسبت به اعضای خانواده خود چه مسئو لیتی دارید؟ 4 مورد. 1- در کارهای خانواده با پدر و مادر همکاری  می کنم   2- وظایف شخصی خود را به دیگران واگذلر نمی کنم3- از پدر و مادرم اطاعت می کنم 4- از خواهر و برادرکوچک ترم مراقبت می کنم  5- از هر تصمیم و کاری که باعث ناراحتی آنها شود خودداری  می کنم 
  
23- شما نسبت به معلمان و همکلاسی های خود چه مسئو لیتی دارید؟ 4 مورد. 1- مقررات و نظم مدرسه و کلاس را رعایت می  کنم 2- با معلمان و دیگر مسئولان مدرسه با ادب و احترام برخورد می کنم3-به توصیه های معلم گوش می کنم 4- تکالیفم را به موقع انجام می دهم 5- با همکلاسی هایم مهربانم وبه آنها کمک می کنم6- از اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است مراقبت می کنم 
  
24- شما  نسبت به  اعضای جامعه و کشور مسئو لیتی دارید؟ 4 مورد. 1- در محل زندگی خورد طوری رفتار کنم همسایگان آزرده نشوند 2- برای حفظ امنیت محله با اهالی و مسئولین  محل کمک کنم 3- در برابر خون شهیدان برای دفاع از میهن مسئول هستم 4- من وظیفه دارم برای پیشرفت کشور تلاش کنم 
  
25- شما نسبت به محیط زندگی خود وعالم آفرینش  چه مسئو لیتی دارید؟ 3 مورد. 1- باید برای آباد کردن محیط زندگی تلاش کنم 2- سعی می کنم بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی ام حفظ کنم 3- به محیط زیست آسیب نرسانم 4- نظم طبیعت را برهم نزنم 
  
26- ما تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد.      ص    غ 
  
27- چرا به قانون و مقررات نیاز داریم ؟ ما برای برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج و همچنین برای حفظ حقوق انسان ها به قانون نیاز داریم. 
  
28- یکی از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه ،برقراری...........و حفظ ............. بوده است. 
  
29- در همه جا برای حفظ حقوق افراد و ایجاد نظم و ایمنی ...................... تعین می گردد. 
  
30- هریک از مکان های عمومی مقررات مخصوص به خود را دارند.          ص     غ 
  
31- دو دلیل بوجود آمدن قانون و مقررات را بنویسید؟ 1- حفظ حقوق افراد  2- برقراری نظم  و امنیت 
  
32- عدم رعایت قوانین ومقررات موجب چه چیزی می شود؟ عدم رعایت قوانین ومقررات  در جامعه ، علاوه بربه هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود. 
  
33- قوانین و مقررات به چند صورت در جامعه بوجود می آیند؟هرکدام را با یک مثال توضیح دهید؟1- گاهی مقررات بصورت دستورات مذهبی و اخلاقی است مانند: هیچ کس نباید با کفش وارد مسجد شود2- گاهی گروه های اجتماعی بصورت توافق یا عادت و رسم از مقرراتی پیروی می کنندمانند ایستادن در صف اتوبوس 3- گاهی  مقررات بوسیله نهاد های حکومتی مانند مجلس ،تصویب می شود و نام قانون به خود می گیردمانند قوانین مدرسه 
  
34- همه ی افراد در برابر قانون مساوی اند           ص                  غ 
  
35- به مقرراتی که توسط  نهاد مجلس به  تصویب می رسند چه می گویند؟ الف) آداب    ب) رسم           ج) قانون        د) احکام 
  
36- ایستادن در صف نانوایی  یک  ......... است. الف) رسم     ب) عادت      ج) توافق گروهی        د) هرسه گزینه درست است 
  
37- مهمترینقانونهرکشورقانوناساسیآنکشوراست  ص                  غ 
  
38- قانوناساسی چیست؟ مهمترینقانونهرکشورقانون اساسیآنکشوراست قانون اساسیمادرهمهٔ قانونهااستوسایرقوانیندرچارچوبآنتصویبمیشوند. درقانون اساسیهرکشور مهمترینحقوقملتوهمچنینمهمترینروابطووظایفحکومتومردم،معینشدهاست. 
  
39- پسازپیروزیانقلاباسلامی،مجلس...............براینوشتنقانوناساسیجمهوری اسلامیایرانتشکیلشد. 
  
40- مجلسخبرگان  ازسویمردمانتخابشده است.      ص                 غ 
  
41- قانون اساسیدرروزهای11و12آذرماه1358بههمهپرسیگذاشتهشدومردمبهآنرأیمثبتیاآریدادند    .  ص               غ 
  
42- قانوناساسیجمهوریاسلامیایران177اصلدارد.   ص      غ 
  
43- چرا باید مردم به قانون اساسی کشور احترام بگذارند؟ چون قانوناساسیتوجهخاصیبهحقوقاساسیواجتماعیهمهٔمردمداردوهمهموظفاندبهاینقوانیناحترامبگذارند. 
  
44- مهم ترین وظیفه ی قوه ی مقنّنه چیست؟ قوهٔمقنّنهتهیهوتصویبقوانینعادیکشوررادرچارچوبقانوناساسیبهعهدهدارد. 
  
45- قوه مقنّنهاز.................... و .............................تشکیلشدهاست. 
  
46- رهبر،ازبیننمایندگانفردیرابهعنوانرئیسمجلسانتخاب می کنند.  ص        غ 
  
47- شورای نگهبان چند نفر است و اعضای آن چگونه انتخاب می شوند؟ اینشورامرکباز12نفراست. 6 نفر فقیه کهازسویرهبرجمهوریاسلامیانتخابمیشوند 6 نفر حقوقدان کهازطرفقوهقضاییهبهمجلسمعرفیمیشوند 
  
48- دو وظیفه مهم شورای نگهبان چیست؟ الف(   اینشوراهمهٔقوانینی راکهمجلستصویبمیکند باقانوناساسیواصولواحکامدیناسلامتطبیقمیدهد ب( اینشورابرانتخاباتیکهدرکشوربرگزارمیشودمانندانتخاباتریاستجمهوریومجلسشورایاسلامی،نظارتمیکند. 
  
49- مردم ایران در کدام حوادث بزرگ گذشته روحیّهٔهمدلیوهمدردیبسیارخوبی از خود نشان داده اند؟جنگتحمیلیعراقعلیهایران،زلزلهٔبم،زلزلهٔآذربایجانوسیلاستانگلستان نشاندادندکهروحیّهٔهمدلیوهمدردیبسیارخوبیدارند. 
  
50- همدلی و همدردی یعنی چه؟همدلییعنیاینکهخودرابهجایفردیکهدچارحادثهشدهبگذاریمواحساسوشرایطاورادرککنیم. همدردییعنیپس ازدرکاحساسِفرِدحادثهدیدهبهکمکاوبشتابیم. 
  
51- خداوندهمدلیوانساندوستیرادرسرشتماانسانها قراردادهاست.   ص   غ 
  
52- آیا آیه ی«هرکسجانیکنفررانجاتدهدمانندایناست کهجانهمۀمردمرانجاتدادهاست.» درمورد حس همدلی وهمدردی است؟ بلی     خیر 
  
53- امامرضاعلیهالسلام در مورد حس همدلی و همدردی چهفرمودند؟  هرکساندوهیراازمؤمنیبرطرفکندخداوند درروزقیامتاندوهشرابرطرفخواهدکرد. 
  
54- چرا امروزه مردم نسبت به آسیب دیدگان و  همنوعان خود بهتر و سریع تر می توانند یاری  و همدلی همدردی کنند؟ 
  
الف) امروزهباگسترشوسایلارتباطیوحملونقلهمهبهسرعتمیتوانندازاخبارحوادثدرمناطقمختلفآگاهشوندوخودرابه محلحادثهبرسانند. 
  
ب) بوجود آمدن مؤسساتی مانند هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس برای یاری رساندن به آسیب دیدگان 
  
55- کداممؤسساتاجتماعیدرحوادثبهماکمکمیکنند؟جمعیتهلالاحمر،سازمانآتشنشانی، اورژانس،نیرویانتظامیو… 
  
56-سازمان جمعیت..............یکیازمؤسساتیاستکهدرزمانوقوعحوادثطبیعییاجنگهابهکمکمردم  می شتابد. 
  
57- جمعیتهلالاحمردرشرایطعادیبرای..............وهمچنینحفظ.............تلاشمیکند. 
  
58- امدادگرانجمعیتهلالاحمردرهنگاموقوعحوادث، چه اقداماتی انجام می دهند؟ امدادگرانجمعیتهلالاحمردرهنگاموقوع حوادث،بهمجروحینکمک هایاولیهمی رسانندوآنهارابه بیمارستانمنتقلمی کنند. هلالاحمربرایآسیب دیدگانسیلیازلزلهوجنگ،چادرهایاسکانموقتبرپامیکند. کمک هایمردمیمثلغذا،پوشاک،چادراسکانوداروراجمعآوریوبهآنهامیرساند. 
  
59- درکشورهایمسلمان،جمعیت...........ودرسایرکشورهاهمینمؤسسهبهنامصلیبسرخ فعّالیّتمیکند. 
  
60- جمعیتهلالاحمربرایکمکبهانسانهاونجاتآنهاپاداشوحقوقیدریافتنمیکند.      ص      غ 
  
61- جمعیتهلالاحمردرجنگهاودعواها ،بیطرفاستوبههمهٔمجروحینوآسیب دیدگان بدونتوجهبهنژادوملیّت٭وزبانو... کمکمیکند  .   ص      غ 
  
62- درحوادثکوهستانوجادهو........وآوار و...باگرفتنشماره ...........،امدادگران هلالاحمربهیاریمامیشتابند. 
  
63- مردم ایران در کدام حوادث بزرگ گذشته روحیّهٔهمدلیوهمدردیبسیارخوبی از خود نشان داده اند ؟ 
  
64- شما «بیمهشونده » هستیدومؤسسههایکهشمارابیمهکردهاست ...........نامیدهمی شود. 
  
65- چرابیمهبهوجودآمدهاست؟ مؤسسهٔ بیمه،برایجبرانزیانهایمالیوجانیبهوجودآمدهاست. 
  
66- بیمهچیست؟ بیمهیکقراردادبینبیمه گروبیمهشونده )بیمهگذار( است. مؤسسهبیمهگر،تعهدمیکنددرقبالدریافتحقّبیمهازبیمهشونده،خسارتهایناشیازحوادثمعینیراجبرانکند. 
  
67- تمامی مؤسسات بیمه  زیر نظر بیمه .................فعالیت می کنند. 
  
68- انواع از نظر ارائه خدمات را نام ببریید؟ بیمهٔبهداشتودرمان،بیمهٔبیکاری،بیمهٔعمر،بیمهٔازکارافتادگی،بیمهٔروستاییان،بیمهٔبدنهاتومبیل،بیمهٔسرنشینخودرو،بیمهٔآتشسوزی،بیمهٔمنازلمسکونیو… . 
  
69- طبققانون،بعضی ازدارندگانوسایلنقلیهٔموتوری،بایدسالیانه خودرویخودرابرایحوادثجانیومالیناشیازتصادفبیمهکنند.     ص     غ 
  
70- برطبققانون،کلیهٔسازمانها،صاحبانبنگاهها،شرکت هاوکارفرمایان،وظیفهدارندهمهٔکارمندانوکارگرانخودرادر مقابلحوادثناشیازکار،بیمهکنند.    ص     غ 
  
71- چرا تولید صورت می گیرد؟ تولیدمحصولبهمنظوررفعنیازهاوخواستههایانسانصورتمیگیرد. 
  
72- محصولیکهتولیدمیشود به چند صورت است با مثال بنویسید؟ محصولیکهتولیدمیشودممکناستکالایا صنعت باشدمانندکفش،کیف،دفتر،یخچال،تلویزیونو...ویاممکناستخدماتباشدمانندخدماتپزشکی،آموزش،بیمه،حملونقلو… 
  
73- تمام گزینه ها خدمات هستند به جزء گزینه ی.... الف) بیمه      ب) حمل و نقل       ج) پرستاری کردن       د) تولید کیف و کفش 
  
74- برای تولید به چه عواملی نیاز داریم؟  1- منابعطبیعی: آنچهدرطبیعتوجودداردمانندآب،خاک،جانوران،جنگلها،معادن )نفت،گاز،زغالسنگ،آهنو…( منابعطبیعیهستند. 
  
2- سرمایه:  انسانبرایآنکهازمنابعطبیعیاستفادهوآنهارابهکالاتبدیلکندبهابزازوتجهیزاتینیازدارد. اینتجهیزاتسرمایهنامدارد. 3- نیروی انسانی: نقشنیرویانسانیدرتولیدبسیارمهمّاست. 
  
75- مهم ترین عامل برا ی تولید کدام مورد است؟الف) منابعطبیعی      ب) سرمایه           ج) نیروی انسانی               د) ابزا و تجهیزات 
  
76- برایتولیدهرمحصولی،نیرویانسانیباید........و..........لازمراداشتهباشد. 
  
77- مهارت یافتن در کارها باعث تقسیم کار در جامعه شد.          ص                  غ 
  
78- کدامیکازعواملتولیدمهمترند؟چرا؟ اگرکاروتلاشانساننبود،چیزیتولیدنمیشدوآدمیان نمیتوانستندبهزندگیادامهبدهند. بههمیندلیلنقشنیرویانسانیدرتولیدبسیارمهمّاست. 
  
79- توزیع چیست؟ توزیعدرلغتبهمعنیپخشکردناست. توزیعفعّالیّتیاستکه بینتولیدکنندهومصرفکنندهرابطهبرقرارمیکند. 
  
80- درآمدحاصلازکمفروشیوگرانفروشی حرام نیست.                         ص                  غ 
  
81- مصرفکنندهچه کسیاست؟  مصرفکنندهکسیاستکهکالاهاوخدماترابهمنظوررفعنیازهایخودمیخرد. 
  
82- امروزه ازچه روش هایی برای مبادله ی  کالا استفاده می کنند؟امروزهعلاوهبرپولکاغذیازشیوههایدیگرینیزبرایمبادله استفادهمیشود. یکیازاینشیوههاکارتخریداعتباریاست. 
  
83- حقوق مصرفکننده چیست؟  مصرفکنندگانحقوقیدارند. برایمثالخریدنکالایسالموبدوننقصحقمشتریاست. ازجملهکارهاییکهبرایرعایت احترامبهحقوقمصرفکنندهانجاممیشودمیتوانبهتصویبقوانینومقررات،برچسبمشخصاتکالاواستاندارداشارهکرد. 
  
84- بهمنظورحفظحقوقمصرفکنندگان،قوانینومقرراتیبوجودآمدهاستکهتخلّفازآنهاموجب جریمهیامجازاتمیشود.      ص    غ 
  
85- تولیدکنندگانموظّفاندرویبرچسبکالا...........و..............رابنویسندودر اختیارمشتریقراردهند. 
  
86- استانداردیعنیچه؟استانداردکلمهایاستانگلیسیبهمعنینمونهٔقابلقبول. تولیدکنندهٔهرکالاییبایدیک سریویژگیهاومعیارهاییرابرایتولیدیککالارعایتکند. 
  
87- یکی از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه ، برقراری...........و حفظ ............. بوده است 
  
88- نظر دین اسلام در مورد اسراف را بیان   کنید ؟ازنظر دین اسلام ، تولید و مصرف کالابرای رفع نیازانسان است تا اوبتواند به کارهای مهم تر بپردازد به همین دلیل اسراف و ریخت و باش گناهی نابخشودنی است  . 
  
89- کار مؤسسهٔاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران چیست؟ اینمؤسسهابزارلازمبرایآزمایشوسایلوکالاهارادراختیاردارد. بیشترتولیدکنندگان وسیلهیامادهایراکهتولیدمیکنندبهاینمؤسسهمیفرستندتاکیفیتآنبررسیشود. اگرکیفیتکالاییتوسطاینمؤسسهتأییدبشود اجازهمیدهدکهعلامتمخصوصاستانداردرارویآنکالاچاپکنند. 
  
90- مصرفیعنی چه؟ مصرفیعنیاستفادهازکالاوخدماتبهمنظوررفعنیازها. 
  
91- مسئولیتمصرفکننده،مصرفدرستاست.                           ص                                          غ 
  
92- مصرفگراییچیست؟ مصرفگرایییعنیاینکهبدونداشتننیازواقعیبخواهیمبرایتفریحیاخودنماییوچشمو همچشمیبادیگرانکالاهاییرابخریم. 
  
93- آیا مصرفگراییبهاسرافمیانجامد؟ و اسرافوریختوپاشگناهینابخشودنیاست          بلی                 خیر    
  
94- منطقۀحفاظتشده یعنی چه ؟ و دو مورد از  مناطق  حفاظت شده ی ایران را نام ببرید ؟ 
  
95- مهم ترین قله ها درنواحیمرکزیوجنوبشرقی چه نام دارند ؟ 4 مورد 
  
96- نقشه چیست ؟  و چهار مورد ازانواع نقشه ها را نام ببرید  ؟ 
  
97- ازمهمترینخدماتشهرداری4 مورد بنویسید ؟  
  
98- جملات زير را كامل كنيد ؟ 
  
1-  تمامی مؤسسات بیمه  زیر نظر بیمه .................فعالیت می کنند. * تولیدکنندگانموظّفاندرویبرچسبکالا...................... آنرابنویسندودر اختیارمشتریقراردهند. 
  
2- یکی از مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه ، برقراری...........و حفظ ............. بوده است . 
  
3-  رشتهکوه  .............درشمالایرانواقعاستومانند دیواریدریایخزرراازقسمتهایداخلیکشورجدامیکند .و کوههایآذربایجاندر..........ایرانقرارگرفتهاند. 
  
4- سه قله ی ........... ،اشترانکوه و ............... از قله های مهم رشته کوه زاگرس هستند . 
  
* سرگروه علوم اجتماعي مقطع دبیرستان دوره اول (راهنمايي )  شهرستان ازنا  -   عباسعلي بيات -  زمستان  1392    * 
  
بخش دوم  : جغرافیا                                         
  
99-  منظور ازویژگی هایطبیعی یک منطقه چیست؟ ویژگی هایطبیعی: مثلموقعیتجغرافیایی،نوعآبوهوا،ناهمواریها،رودها،پوششگیاهیوزندگیجانوریو... . 
  
100-  منظور ازویژگی های انسانی یک منطقه چیست؟  ویژگیهایانسانی: مثلتعدادجمعیت،فعّالیت هایاقتصادی،سواد،زبان،آثارتاریخیو... . 
  
101- دانشجغرافیابهماچهکمکیمی کند؟ دانشجغرافیابهماکمکمی کندکهویژگیهایطبیعیوانسانیمکانهای مختلفرابشناسیمورابطهٔبیناینویژگی هارابفهمیم. 
  
102-  جغرافیدانهامعمولاًکارخودشانراباپرسش هاییدربارهٔیک....آغازمیکنند. الف)      مکان      ب) زمان                ج) فضا            د)زمان و فضا 
  
103- چهوسایلیبهشناختمحیطزندگیکمکمی کند؟  نقشه ، عکس های جغرافیایی ، کره جغرافیایی ، کتاب ها و فرهنگ های جغرافیایی ، رایانه و اینترنت 
  
104- مهم ترین وسیله ی آموزشی در جغرافیا چه نام دارد؟  الف)نقشه          ب) عکس های جغرافیایی                        ج) کره جغرافیایی             د)فرهنگ های جغرافیایی 
  
105- کدام مورد محلدقیقپدیدههای طبیعیمانندکوه،رود رانشانمیدهند؟الف)نقشه             ب) عکس های جغرافیایی                     ج) کره جغرافیایی                       د) فرهنگ های جغرافیایی 
  
106- ...............محلدقیقپدیدههای طبیعیمانندکوه،رود،جنگلوپدیده هایانسانیمثلراه ها ، پل ها،سدهاو... رانشانمیدهند. 
  
107- نقشه چیست؟  نقشه،تصویریافقیازسطحزمیناستکهبهنسبتموردنیازکوچکشدهاست. 
  
108- ............. ،تصویریافقیازسطحزمیناستکهبهنسبتموردنیازکوچکشدهاست. 
  
109- ازعکس های.........برایتهیهٔنقشه هایجغرافیایی استفادهمی شود. 
  
110- انواع عکس های جغرافیایی کدامند؟ عکس های معمولی ، عکس های هوایی ، عکس های ماهواره ای 
  
111- کرهٔجغرافیایی چیست؟ کرهٔجغرافیایینمونهٔکوچکیازکرهٔزمین استکهمیتوانشکلواقعیبخشهایمختلفسیارهٔزمینرارویآن مشاهدهکرد. 
  
112-  در کدام گزینه تقسیمات کشوری به ترتیب رعایت شده است؟ 
  
الف) استان ، شهر ،شهرستان ، روستا ب) استان ، شهرستان ، شهر ، روستا ج) استان ، شهر ، روستا ، شهرستان د) روستا ، شهرستان ، شهر ، استان 
  
113- برایادارهٔبهترکشور، آنرابهبخش هاییتقسیمکردهاندکهبهآناستان می گویند. استانبهوسیلهٔ.......................ادارهمیشود. 
  
114-  چرا دامنه های شمالی البرز پوشیده ازجنگل های انبوه است ؟ 
  
115- شهرداری به چه منظوری بوجود آمده است؟ شهرداریمؤسسهایاستکهبرایادارهٔبهترشهر بهوجودآمدهوخدماتیبهساکنانشهرارائهمیکند. کارکنان شهرداریتلاشمیکنندتامادرشهریزیباترباآسایشزندگی کنیم. 
  
116- ازمهمترینخدماتشهرداری4 مورد بنویسید؟1- احداثوتعمیریاآسفالتخیابانها،پلها،تونلهاو پیادهروهابرایرفتوآمدبهترشهرنشینان2- ایجادفضایسبزوکاشتندرختونهالدرمکانهای مختلفشهرواحداثبوستان )پارک(،وزمینبازیکودکان 3- نظافتکوچههاوخیابانهاوجمعآوریودفعزبالهها 4- نظارتبرساختوسازها5 - ایجادفرهنگسراهاوخانههایسلامتبرایاوقات فراغتمردم 6- نظارتبرحملونقلعمومی )اتوبوس،تاکسی،مترو(برایرفتوآمدمردم 
  
117- نظارتبرحملونقلعمومی بر عهده ی کدام مؤسسه است؟الف) شهرداری   ب) راهنمایی و رانندگی     ج) شهربانی    د)راه و ترابری 
  
118- ایجادفرهنگسراهاوخانههایسلامت بر عهده ی کدام مؤسسه است؟الف) اداره فرهنگ و ارشا     دب) شهرداری          ج) شهربانی    د) بهداشت و درما 
  
119- نظارتبرساختوسازها بر عهده ی کدام مؤسسه است؟الف) شهرداری     ب) وزارت راه و مسکن و شهرسازی                             ج)استانداری د)راه و ترابر 
  
120-  استانداری برای ساخت و ساز  پروانه ی ساختمان صادر می کند؟         ص                  غ 
  
121- شهرداری بخشی از درآمدهای خود را ازمردم  طریق ................. دریافت می کند. 
  
122- روستاهاچگونهادارهمیشوند؟   درروستاها،شورایاسلامیروستاوجوددارد. ریشسفیدان وافرادباتجربهومورداعتمادروستادورهمجمعمیشوندوبرایبهتر شدنوضعروستایخودشان تصمیمگیریمیکنند. 
  
123- کوههایآذربایجاندر..........ایرانقرارگرفتهاند. 
  
124- ..............و................ دو قله ی بلند و آتش فشانی کوه های آذربایجان هستند. 
  
125- رشتهکوه...........درشمالایرانواقعاستوماننددیواریدریایخزرراازقسمتهایداخلیکشورجدامیکند. 
  
126- سه قله ی ...........،و...................و............... از قله های مهم رشته کوه البرز هستند؟ 
  
127- کوههایخراساندرشمالشرقیایرانقرار دارند. و مهم ترین قله ی آن.......... است. 
  
128- چرا دامنه های شمالی البرز سرسبز تر از دامنه خای جنوبی هستند؟ دردامنه هایشمالیرشتهکوهالبرزکهروبه دریاقراردارد،برفوبارانفراوانمی بارد. ایندامنهها پوشیدهازجنگل هایانبوهاست؛بهعکس،دامنههای جنوبیالبرزبدونرطوبتماندهوفقطدرفصلتابستان برفوباراندریافتمی کندودرنتیجهپوششگیاهی کمتریدارند. 
  
129- رشته کوه.........درغربایرانکشیدهشده استوجهتآنشمالغربی  جنوبشرقی است. 
  
130- دردامنه هایشمالغربی زاگرسبرفوباران........از دامنه هایسمتجنوبزاگرساست. 
  
131- مهم ترین قله های رشته کوه های زاگرس............،................و............... هستند. 
  
132- مهم ترین قله ی رشته کوه های زاگرس کدام مورد است؟ الف) دماوند                           ب) زردکوه                           ج) الوند کوه         د) دنا 
  
133- مهم ترین قله ی رشته کوه های البرز کدام مورد است؟  الف) دماوند   ب) علم کوه                                ج) سفید کوه                  د)توچال 
  
134- مهم ترین قله ها درنواحیمرکزیوجنوبشرقی چه نام دارند؟ هزار ، لاله زار، شیرکوه ، تفتان ، کوه های کرکس 
  
135- دشت.........و.............. از دشت های وسیع ایران هستند. 
  
136- .......... سرزمینی پست و همواری است که از یک طرف  به دریا یا دریاچه منتهی می شود. 
  
137- ................ سرزمینی هموار است که دربین کوه ها و ارتفاعات قرار دارد. 
  
138- کوهپایههادرفاصلۀبینشیبتندکوهودشتقراردارند.                ص                  غ 
  
139- به زمین هاییکهازیکسوبهکوههاوازسویدیگربهدشت هامربوطمی شود ........ می گویند. 
  
140- ایراندرقسمت.................قارهٔآسیاواقعشدهاست. 
  
141- بهمحلیاجایقرارگرفتنیکمکان،................آنمکان میگویند. 
  
142- بهپستیوبلندی هایسطحزمین،..............میگویند. 
  
143- به مجموعهایازنقشه هاکهدریککتابجمع آوریشدهباشد.......... میگویند. 
  
144- بهمنطقهٔبزرگیکهدرآنمجموعه ایازگیاهانوجانورانخاصزندگی می کنند،..............میگویند. 
  
145- یکیازمهمترینعواملیکهموجبگوناگونییاتنوعزیستگاههادرکشورماشدهاست،تنوع............................درکشورماست. 
  
146- مهم ترینعناصرآبوهوا،..............و............است. 
  
147- در یک ایستگاههواشناسی کارشناسان چه کارهایی انجام می دهند؟هرروزعناصرمختلفمثل دمایهوا،میزانبارندگی،میزانرطوبت،جهتوزشبادوسرعتوزش بادرااندازه گیری می کنند سپسایناندازههاراثبت می کنند ورویآنها محاسباتی انجام می دهند. 
  
148- چطورمیفهمندکهآبوهوای یکمحلچگونهاست؟بااندازه گیریمیزان دماوبارشیکمکان،درطیماهوسالمیتوانپیبردکهآبوهوایآنجا چگونهاست. 
  
149- میزاندمایهواییکناحیهرابانمودار..........وبارنگ قرمزنشانمیدهند. 
  
150- میزانبارشیکناحیهرابانمودار.............وبهرنگآبی نشانمیدهند. 
  
151- بهطورکلیایرانرامیتوانبهچند  ناحیهٔآبوهواییتقسیمنمود؟ 1- ناحیۀمعتدلومرطوبخزری: 2- ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی: 3- ناحیۀگرموخشکداخلی:   4- ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب: 
  
152- مرطوبترینناحیهٔآبوهواییایران ، ناحیۀ................................... است. 
  
153- در ناحیۀمعتدلومرطوبخزری میزانبارندگیازغرببهشرق..............مییابد. 
  
154- ناحیهٔخزری،تابستانهاوزمستانهای................دارد. 
  
155- کدام محصول کشاورزی ناحیه ی خزری به آبیاری نیاز دارد؟الف) چای                   ب) زیتون         ج) برنج      د) گندم 
  
156- کدام ناحیه ی آب و هوایی زمستانهایسردوتابستان هایمعتدل دارد؟ 
  
الف) ناحیۀمعتدلومرطوبخزری    ب) ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی   ج) ناحیۀگرموخشکداخلی     د) ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب 
  
157- در نواحی مرکزی ایران چه نوع آب و هوایی وجود دارد؟ الف) ناحیۀمعتدلومرطوبخزری                       ب) ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی   ج) ناحیۀگرموخشکداخلی     د) ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب 
  
158- چرا نواحی داخلی و مرکزی ایران آب و هوای گرم و خشک دارد؟ الف) به دلیل دوری از دریا     ب) به دلیل کمی بارندگی     ج) به دلیل دوری از خط استوا      د) به دلیل داشتن ارتفاع کم 
  
159- درناحیهٔ................ایران،اختلافدمایشبوروززیاداستوتابستان هاهوابسیارگرممیشود. 
  
160-  پوشش گیاهی ناحیه ی گرموخشکداخلیچگونه است؟ اینناحیهازنظرپوششگیاهیفقیراستوتنهاگیاهانخشکیپسند ماننددرختانتاغوگزوبوتههایخارداردرآنجاقادربهرشدونموهستند. 
  
161- درکنارههایخلیج فارسودریایعمان چه نوع آب و هوایی وجود دارد؟ الف) ناحیۀمعتدلومرطوبخزری              ب) ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی   ج) ناحیۀگرموخشکداخلی           د) ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب 
  
162- آب و هوای مناطق جنوبی ایران چگونه است؟ 
  
الف) تابستان هایبسیارگرموزمستان هایملایم  ب) تابستان هایبسیارگرموزمستان های سرد ج) تابستان ملایم  و زمستان هایملایم  د) تابستان هایبسیارگرموزمستان های بسیار گرم 
  
163- آیا ناحیهٔساحلیجنوبایران،جزءنواحیخشکاست؟                     بلی                 خیر 
  
164- چرا ناحیهٔساحلیجنوبایران،جزءنواحیخشکاست؟زیرامیزان بارندگیدراینناحیهبسیارکماست. 
  
165- ناحیهٔساحلیجنوبایران آب و هوای گرم و شرجی دارد.                  ص                  غ 
  
166- آب و هوایی که به دلیل تبخیر آب دریاها  در هوای آن نم ،زیاد باشد حالت .............. بوجود می آید. 
  
167- میانگین بارش در کدام یک از شهرهای زیر زیاد است؟ الف) بندر انزلی                    ب) تبریز       ج) ساری       ج) بندر عباس 
  
168-  بندر عباس ، چابهار و آبادان چه نوع آب وهوایی دارند؟ 
  
الف) ناحیۀمعتدلومرطوبخزری    ب) ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی   ج) ناحیۀگرموخشکداخلی     د) ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب 
  
169- بیرجد ، کرمان و زاهدان چه نوع آب وهوایی دارند؟ 
  
الف) ناحیۀمعتدلومرطوبخزری    ب) ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی   ج) ناحیۀگرموخشکداخلی     د) ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب 
  
170- تبریز ، همدان و شهرکرد چه نوع آب وهوایی دارند؟ 
  
الف) ناحیۀمعتدلومرطوبخزری    ب) ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی   ج) ناحیۀگرموخشکداخلی     د) ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب 
  
171- رشت ، ساری و گرگان چه نوع آب وهوایی دارند؟ 
  
الف) ناحیۀمعتدلومرطوبخزری    ب) ناحیۀمعتدلونیمه خشککوهستانی   ج) ناحیۀگرموخشکداخلی     د) ناحیۀگرموشرجیسواحلجنوب 
  
172- مهم ترینعاملیکهموجبشدهاستبرخیازگونه هابرایهمیشهازبینبروندیابرخیازگونههادرمعرضخطرقرار بگیرند،فعّالیّت های.....................بودهاست. 
  
173- چرازیستگاههاتخریبمیشوند؟بهره برداری انسان هاازطبیعتورفعنیازها ،بدونتفکروبرنامه ریزی باعث تخریب زیستگاه ها می شود 
  
174- کدام عوامل حیات زیستگاه ها را تهدید می کند؟ قطع درختان جنگل برای تأمین زغالوسوختِ  شکاربیشازحدوصیدبیرویه یکیازچیزهاییکهحیاتزیستگاههاراتهدیدمی کند،زبالهاست.  افزایش جمعیت انسان ها 
  
175- افزایش جمعیت چگونه باعث تخریب  زیستگاه ها ی جانوری و گیاهی می شود؟هرچهجمعیتبیشترمیشود،فعّالیّتهایکارخانهایوحملونقلو تولیدموادسمیهمبیشترمی شود. گازهایسمیکهازاتومبیلهایاکارخانهها بههواوآبواردمیشوندیاسمهاییکهدرآفتکش هایکشاورزیوجود دارد،اثراتبدیبرزندگیگیاهانوجانوراندارند. 
  
176- ازمهم تریندلایلحفاظتاززیستگاهها  پنج مورد نام ببرید؟( چرااززیستگاههاحفاظتمیکنیم؟)سپاسگزاریازنعمت هایخداوند    لذتبردناززیبایی هاوتفکردرآفرینش   حقحیات  وابستگیموجوداتزندهبهیکدیگر  فوایدگیاهانوجانوران 
  
177- مهم ترینوظیفهٔسازمانحفاظتازمحیط زیست چیست؟ مهم ترینوظیفهٔاینسازمانمراقبتاززیستگاههایطبیعیکشوروجلوگیریاز تخریبوآلودگیآنهااست. 
  
178- کار محیط بانان چیست؟محیطبانهامسئولاجرایقوانینومقررات محیط زیستدریکمنطقههستند. محیطبانهاازمنطقهٔتحتنظارتخود،بازدید می کنندوکلیهرویدادهایافعّالیّت هاییراکهموجب تخریبمحیط زیستمی شوندشناساییمی کنند. 
  
179- محیط بانان کدام فعالیت ها را شناسایی می کنند و گزارش می دهند؟  قطع درختان،بوته کنی، شکارغیرقانونی،روشن کردن آتش،آلودگیهای محیط زیستی یاسیل وطغیان رودخانه رادریک مکان مشاهده کنندوآنرابه سازمان گزارش دهند. 
  
180- چهار موردازکارهایی که شمامی توانیدبرای حفاظت ازمحیط زیست انجام دهید را بنویسید؟

1- هرگزگل هارانچینید. گل های وحشی رادرمسیرراههاوجاده هالگدمال نکنید. 
  
2- اگربه منطقهٔ جنگلی می رویم،تاحدممکن )امکان( آتش روشن نکنیم واگراینکارراکردیم درهنگام ترک محل آنراکاملاخاموش کنیم
  
3- درصورتی که می توانید،درمحل زندگی خودتان درخت وگل بکاریدتازیستگاه طبیعی کوچکی برای حیوانات درست کنید. 
  
4- ته ماندهٔ سفره راباحفظ نظافت درگوشه ای ازبالکن یاباغچه بریزیم تابه تغذیهٔ پرندگان کمک کنیم. 
  
181- منطقۀحفاظت شده یعنی چه؟سازمان حفاظت محیط زیست،برخی ازمناطق کشورراکه درآنجاحفظ وتکثیرنسل جانوران یاگیاهان اهمیت خاصی دارد، به عنوان منطقۀحفاظت شده اعلام می کند. این منطقه ممکن است جنگل یامرتع یادشت وکوهستان باشد. 
  
182- کدام مناطق ،جزء مناطق حفاظت شده ی ایران هستند؟منطقهٔ جنگل های حَرادرآبهای خلیج فارس ودشت ارژن درفارس واُشترانکوه درلرستان ازمناطق حفاظت شدهٔ کشورماهستند. 
  
183- درمنطقهٔ حفاظت شده چه مقرراتی اجرا می شود؟ درمنطقهٔ حفاظت شده،مقررات خاصی برای حفظ گیاهان وجانوران تعیین می شود؛برای مثال،شکاروصیدیاقطع درختان و ازبین بردن گیاهان دراین منطقه ممنوع است. 
  
184- اصل50قانوناساسی در مورد چه چیزی است؟ 
  
الف) حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است.                                    ب) حفاظت از محیط زیست فقط وظیفه ی سازمانحفاظتمحیط زیست است. 
  
ج) در منطقهٔ حفاظت شده شکار وصیدیاقطع درختان و ازبین بردن گیاهان ممنوع نیست.                  

د) گزینه  الف و ج درست است. 


  
185- الف-  قله های آتشفشانی کوه های آذربایجان را نام ببرید ؟ 
  
           ب- در هر ایستگاه هواشناسی باید چه عناصری را اندازه گیری کنیم ؟ 4 مورد