نمونه سوالات تستی (8 درس اول)

 

سوالات تستی مطالعات نهم ( 8درس اول)

 

گزينه صحيح را انتخاب كنيد :
-1سياره هاي بيروني منظومه خورشيدي از چه چيز تشكيل شده اند؟
الف( سطوح سنگي     ب( جامدات     ج( گازهاي مختلف    د( الف و ب صحيح


-2ماه " قـــمر " كدام سياره منظومه خورشيدي مي باشد؟
الف( ناهيد      ب( زمين     ج( مريخ      د( تير


-3مدار استوا(مدار مبدأ) چند درجه است؟
الف( 60درجه     ب( 180درجه      ج( 90درجه     د( صفر درجه


-4هر نقطه از كره زمين روي يك مدار و يك نصف النهار مشخص قرار دارد كه به آنها...................... مي گويند .
الف( طول جغرافيايي              ب( امتداد جغرافيايي 

 ج( مختصات جغرافيايي           د( عرض جغرافيايي


-5فاصله هر مكان با مدار استوا بر حسب درجه چه ناميده مي شود؟
الف( طول جغرافيايي              ب( مختصات جغرافيايي

 ج( عرض جغرافيايي              د( امتداد جغرافيايي


-6نيم دايره هاي فرضي كه از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شده اند و طول مساوي دارند چهنام دارد ؟
ال ف( عرض جغرافيايي               ب( مــدار

 ج( نصف النهار                          د( طول جغرافيايي


-7به دايره هايي كه در هر دو نيمكره به موازات استوا رسم شده اند چه مي گويند؟
الف( طول جغرافيايي                  ب( مـــدار

 ج( عرض جغرافيايي                  د( نصف النهار


-8در كدام سياره ها تعداد قمــرها بيشتر است؟
الف( سياره هاي گازي                ب( سياره هاي سنگي

 ج( سياره هاي جامد                   د( سياره هاي سنگي و جامد


-9زمين .................. سياره منظوه خورشيدي و در فاصله ........................... كيلومتري خورشيد قرار دارد.
الف( دومين – 150ميليون           ب( سومين – 100ميليون
ج( دومين – 100ميليون              د( سومين – 150ميليون


-10كدام گزينه نادرست است؟
الف( مساحت كره زمين 510ميليون كيلومتر مربع است .
ب( دانشمندان عمر زمين و منظومه خورشيدي را 4/5ميليارد سال تخمين زده اند .
ج( ن صف النهار مبدأ 180درجه است .
د( دايره ي استوا بزرگ ترين دايره ي روي كره زمين است .


-11سياره هاي دروني منظومه خورشيدي از چه چيز تشكيل شده اند؟
الف( سنگ                          ب( جامدات 

ج( گازهاي مختلف                  د( الف و ب صحيح


-12بنا بر فرضيه ها منظومه خورشيدي از چه چيز پديد آمده است؟
الف( سنگ                          ب( ابري متشكل از گاز و غبار

 ج( جامدات                          د( الف و ج صحيح

گزينه صحيح را انتخاب كنيد :
-1مدت زمان واقعي يك دور كامل گردش زمين به گرد خورشيد چقدر است؟
الف( 365روز                           ب( 366روز

 ج( 365روز و 6ساعت               د( 366روز و 6ساعت


-2مدار زمين چه شكلي است و زمين با چه سرعتي آن را مي پيمايد؟
الف( دايره اي – 30كيلومتر     ب ( استوانه اي – 300كيلومتر
ج( دايره اي – 300كيلومتر       د ( بيضي – 30كيلومتر


-3كدام مورد در ارتباط با سال كبيسه درست است؟
الف( سال 365روزه             ب( سال 366روزي و 6ساعت 

ج( سال 366روزه                 د( سال 365روزي و 6ساعت


-4نتيجه حركت وضعي زمين چيست؟
الف( پديد آمدن شب و روز             ب( پديد آمدن فصل ها 

ج( اختلاف ساعت                        د( الف و ج


-5سال 365روزه را سال ............................. است .
الف( سال واقعي                ب( سال حقيقي

 ج( سال رسمي                  د( سال كبيسه


-6محور قطب ها بر سطح مدار گردش زمين ........................ است .
الف( عمود           ب( مايل         ج( مستقيم      د( الف و ب


-7در چه موقع از سال ، درازي روز و شب برابر مي شود و به آن اعتدالين مي گويند ؟
الف( اول بهار                          ب( اول پائيز 

ج( اول تابستان                          د( الف و ب


-8در اول دي ماه ، خورشيد به مدار ....... در نيمكره جنوبي عمودي مي تابد ، در نتيجه نيمكره شمالي اول دي كوتاه ترين روز سال است
الف( مدار قطبي شمال                   ب( مدار رأس السرطان

 ج( مدار رأس الجدي                     د( مدار استوا


-9از نتايج مهم حركت انتق الي زمين .................................... است .
الف( پديد آمدن شب و روز               ب( پديد آمدن فصل ها

 ج( اختلاف ساعت                         د( الف و ب


-10كدام گزينه نادرست است ؟
الف( همه نصف النهارهايي كه داخل يك قاچ قرار گرفته اند به طور توافقي ساعت يكساني دارند.
ب( در زندگي روزانه نمي توان از ساعت واقعي استفاده كرد .
ج( در تعيين برنامه ي حركت قطارها و هواپيماها از ساعت رسمي استفاده مي كنند .
د( به دليل عمود بودن محور زمين ، زاويه تاب ش آفتاب در طول سال تغيير نمي كند .

گزينه صحيح را انتخاب كنيد :
-1اگر فشار بر لايه هاي رسوبي به گونه اي باشد كه پوسته را دچار شكستگي كند ........................ به وجود مي آيد .
الف( آتشفشان       ب( كوه هاي گنبدي      

ج( گُسل               د( چين خوردگي


-2كدام عامل از عوامل بيروني تغيير شكل ناهمواريها نيست؟
الف( فرسايش بادي                    ب( كوه زايي

ج( فرسايش يخچالي                    د( هوازدگي


-3بخش خارجي كره زمين كه حالت جامد دارد و از سنگ و خاك تشكيل شده ............................. ناميده مي شود .
الف( هيدروسفر            ب( بيوسفر               ج( اتمسفر            د( ليتوسفر


-4اين كوه ها دره هاي باز و آبرفتي به شكل Uدارند؟
الف( كوه هاي بلند                            ب( فلات ها

ج( كوه هاي كم ارتفاع                         د( كوه هاي بسيار بلند


-5حركات كوه زايي باعث ............................ در پوسته زمين مي شوند .
الف( آتشفشان              ب( چين خوردگي             ج( شكستگي       د( ب و ج


-6اگر مواد مذاب از پوسته راهي براي خروج از پوسته پيدا كنند و فوران كنند .................. را به وجود مي آورند .
الف( كوه هاي گنبدي                        ب( كوه هاي آتشفشاني

ج( كوه هاي چين خورده                      د( كوه هاي كم ارتفاع


-7آب هاي زير زميني ، يخچال ها و نزولات جوي ........................... را تشكيل مي دهند .
الف( ليتوسفر               ب( اتمسفر             ج( هيدروسفر            د( بيوسفر


-8كدام گزينه نادرست است؟
الف( حدود 71درصد سطح زمين را آب تشكيل مي دهد .
ب( فلات ها سرزمين هايي نسبتاً هموار اما مرتفع كه از اطراف به سرزمين هاي كم ارتفاع و پست منتهي مي شوند.
ج( وسعت خشكي هاي زمين نسبت به آب ها كم است .
د( دامنه ي كوه هاي بلند شيب تندي دارند و دره هاي بين آن ها باز و به شكل Vاست.


-9زندگي انسان و ديگر موجودات زنده در روي سياره زمين جز كدام يك از محيط هاي زير مي باشد ؟
الف( بيوسفر               ب( ليتوسفر              ج( هيدروسفر           د( اتمسفر


-10از جمله نتايج برخورد دو ورقه پوسته زمين به يكديگر چيست؟
الف( چين خوردگي            ب( گُسل             ج( كوه زايي           د( زمين زاييگزينه صحيح را انتخاب كنيد :
-1تشكيل ابرها و بسياري از تغييرات آب و هوايي در كدام لايه صورت مي گيرد؟
الف( مزوسفر          ب( استراتوسفر             ج( تروموسفر         د( تروپوسفر


-2به ازاي هر 1000متر ارتفاع ، دماي هوا چند درجه كاهش مي يابد؟
الف( 5درجه           ب( 6درجه            ج( 8درجه           د( 4درجه


-3اين مناطق از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزاير ماهيگيري اهميت زيادي دارند؟
الف( شيب قاره                  ب( ايوان خشكي         ج( فلات قاره        د( ب و ج


-4كدام مورد از عوامل موثر بر آب و هواي جهان نمي باشد؟
الف( طول جغرافيايي                ب( ارتفاع از سطح زمين

ج( فشار هوا و جريان باد             د( دوري و نزديكي به درياها


-5كمترين ميانگين دماي سالانه در كدام نواحي ديده مي شود؟
الف( مجاور استوا                             ب( مجاور درياها

ج( مجاور قطب ها                             د( مجاور خشكي ها


-6همه ي آب هاي زمين يعني اقيانوس ها ، درياها ، درياچه ها و رودها را شامل مي شود؟
الف( بيوسفر                ب( ليتوسفر           ج( هيدروسفر         د( اتمسفر


-7كدام گزينه نادرست است؟
الف( هوا كره لايه اي از گاز است كه از ارتفاع 1000كيلومتري اطراف سياره زمين را در بر گرفته است.
ب( پايين ترين لايه كه نزديك به سطح زمين است تروپوسفر نام دارد .
ج( هرچه از استوا به طرف قطب ها پيش مي رويم تابش خورشيد مايل تر مي شود .
د( ارتفاعات ، جهت وزش بادها را تغيير مي دهند .


-8چرا هواي گرم فشار كمتري دارد ؟
الف( زيرا منبسط مي شود و مولكول هاي آن از هم فاصله مي گيرند.
ب( زيرا گرما موجب تراكم و فشردگي بيشتر مولكول ها مي شود .
ج( زيرا هواي گرم سبك است و به سمت بالا صعود مي كند .
د( الف و ج صحيح است .


-9فشار هوا در چه مناطقي زياد است؟
الف( در سطح ارتفاعات                     ب( در سطح درياها

ج( در سطح كوهستان ها                   د( در سطح خشكي ها


-10كدام مورد از پيامدهاي ناخوشايند گرم شدن كره ي زمين نيست؟
الف( وقوع خشكسالي در نواحي گرم      ب( زير آب رفتن نواحي ساحلي و جزيره ها
ج( پايين رفتن آب درياها                        د ( ذوب شدن يخ هاي قطبي

گزينه صحيح را انتخاب كنيد :
-1در اين ناحيه فقط گياهاني چون خزه و گُلسنگ مي توانند بِرويند؟
الف( تايگا           ب( ساوان                ج( جنگل هاي باراني استوايي        د( توندرا


-2درختان اين ناحيه مانند كاج و سرو هميشه سبزند و برگ ريزان ندارند؟
الف( توندرا             ب( ساوان             ج( تايگا       د( جنگل هاي باراني استوايي


-3از ميان عناصر آب و هوايي در زيست بوم ها كدام عامل بر نوع و ميزان پوشش گياهي اثر مي گذارد؟
الف( ارتفاع و باد             ب( باد و دما         ج( دما و بارش        د( بارش و ارتفاع


-4كدام عامل جزء عوامل تنوع زيست بوم ها نيست؟
الف( باد         ب( جنس خاك            ج( شكل ناهمواريها        د( ميزان ارتفاع زمين


-5آب و هواي ...................... در تمام طول سال گرم است و در آن دو فصل خشك و مرطوب وجود دارد .
الف( تايگا                           ب( جنگل هاي باراني استوايي  

ج( مراتع مديترانه اي              د( ساوان


-6بخش عمده اي از بيابان هاي گرم و خشك جهان در مجاورت كدام مدارها واقع شده اند؟
الف( مدارقطبي شمال و مدار استوا                  ب( مدار رأس السرطان و مدار استوا
ج( مدار رأس السرطان و رأس الجدي                 د( مدار رأس الجدي و مدار استوا


-7در ميان عوامل تنوع زيست بوم ها ، مهم ترين و بيشترين تأثير را كدام عامل دارد؟
الف( ارتفاع             ب( جنس خاك          ج( شكل ناهمواريها        د( آب و هوا


-8در اين منطقه هوا هميشه گرم ، رطوبت حدود 80درصد و ميزان بارندگي ساليانه 2500ميليمتر است؟
الف( جنگل هاي باراني استوايي                               ب( ساوان

ج( جنگل هاي پهن برگ                                             د( تايگا


-9ناحيه ي ...................... به داشتن جنگل هاي مخروطيان و سوزني برگ ها معروف است .
الف( ساوان                ب( توندرا                  ج( تايگا      د( جنگل هاي باراني استوا


-10اين زيست بوم بيشترين تنوع زيستي جهان را دارد و درختان شاه پسند ، نارگيل ، هوِآ و بامبو از نمونه گياهان اين ناحيه است؟
الف( ساوان                            ب( جنگل هاي باراني استوا

ج( تايگا                                   د( جنگل هاي پهن برگگزينه صحيح را انتخاب كنيد :
3تنوع زيستي جهان مربوط به اين جنگل هاست؟
الف( جنگل هاي پهن برگ گرمسيري            ب( جنگل هاي هميشه سبز مديترانه اي
ج( جنگل هاي سوزني برگ نيمه استوايي         د( جنگل هاي باراني استوايي


-2بيشترين ميزان عاج قاچاق را در جهان كدام كشورها وارد مي كنند؟
الف( ويتنام و ژاپن                       ب( مالزي و نپال

ج( چين و تايلند                            د( ويتنام و تايلند


-3كدام گاز است ك ه در اثر فعاليت هاي انسان و استفاده از سوخت هاي فسيلي وارد جو مي شود؟
الف( دي اكسيد كربن          ب( اكسيژن            ج( هيدروژن             د( نيتروژن


-4كدام مورد از عوامل از بين رفتن پوشش گياهي و يا نابودي گونه هاي جانوري و آلودگي آب و خاك نيست؟
الف(ايجاد و گسترش شهرها و روستاها بدون برنامه ريزي

ب( مصرف گرايي و توليد انبوه زباله
ج(شكار و تجارت اعضاي بدن حيوانات

د( فعاليت هاي كشاورزي و توليد محصولات


-5كدام گزينه صحيح نيست؟
الف( تخريب جنگل هاي استوايي در برخي از كشورها مانند برزيل و اندونزي بسيار گسترش يافته است .
ب( كنگو از جمله كشورهاي افريقايي است كه در ان شكار فيل ها بسيار صورت مي گيرد .
ج( كشاورزي و دامداري و تجارت الوار و استخراج معادن موجب تخريب جنگل هاي آمازون شده است .
د( جنگل هاي استوايي را ريه هاي زمين ناميده اند .


-6كدام مورد نكته مهم استفاده صحيح و خردمندانه از منابع طبيعي نيست؟
الف( ايجاد پارك هاي وحش .
ب( كشاورزي و دامپروري با روش هاي علمي و جديد .
ج( تعادل بين استفاده اقتصادي از جنگل و فرصت بازسازي آنها .
د( گسترش فعاليت هاي صنعتي و توليد انبوه كالاها در كارخانه ها

گزينه صحيح را انتخاب كنيد :
-1در اين مهاجرت افراد به دليل عواملي چون قحطي، خشكسالي و ديگر حوادث طبيعي مهاجرت خود را آغاز مي كند؟
الف( داخلي                 ب( اختياري                ج( اجباري              د( خارجي


-2كدام مورد از عوامل طبيعي جذب جمعيت نمي باشد؟
الف( ناهمواريها                          ب( امكانات و تسهيلات

ج( آب و خاك                               د( معادن و ذخاير


-3اگر درصد رشد جمعيت به كمتر از صفر برسد به آن .............................. مي گويند .
الف( رشد طبيعي            ب( رشد غيرمجاز           ج( رشد منفي        د( رشد مثبت


-4به طور كلي ، كدام عامل موجب جذب جمعيت به يك ناحيه مي شود؟
الف( اجتماعي        ب( انساني              ج( طبيعي            د( ب و ج صحيح


-5مهاجرت روستاييان به شهرها يا مهاجرت كارگران فصلي را مهاجرت .......................... مي گويند .
الف( داخلي            ب( اختياري              ج( اجباري            د( خارجي


-6كدام گزينه نادرست است؟
الف( دشت ها و جلگه ها جمعيت زيادي را به خود جذب مي كنند .
ب( نواحي كه از نظر فعاليت اقتصادي ضعيف اند ، جمعيت را دفع مي كنند .
ج(رشد جمعيت در همه كشورها يكسان است .
د( تفاوت ميان ميزان مواليد و ميزان مرگ ومير ، رشد طبيعي جمعيت را نشان ميدهد .


-7در صد سال اخير يكي از تغييرات مهم در الگوي سكونت جمعيت ................... بوده است .
الف( توسعه فرهنگي                         ب( تغييرات آب و هوايي

ج( مهاجرت                                        د( گسترش شهرنشيني

 


-8كدام مورد از مشكلات شهرهاي بزرگ نيست؟
الف( افراد بي خانمان                            ب( زاغه نشيني

ج( گسترش وسايل ارتباطي                    د( آلودگي هوا

 


-9كدام مورد از نگراني هاي كشورهايي كه با كاهش رشدجمعيت و رشد منفي روبرو مي باشند نيست؟
الف( زاد و ولد كم است

ب ( جمعيت سالخورده و از كارافتاده كاهش مي يابد
ج( جامعه از نيروي جوان براي تحصيل و علم محروم مي شود

د( به طور كلي جمعيت كاهش مي يابد

 


-10رشد طبيعي جمعيت در يك مكان به چه عاملي بستگي دارد ؟
الف( ميزان مواليد                                          ب( ميزان رعايت بهداشت و تغذيه

ج( ميزان مرگ و مير                                         د( الف و ج

 گزينه صحيح را انتخاب كنيد :
-1يكي از عواملي كه همواره در سنجش نابرابري كشورها با يكديگر مورد توجه قرار گرفته عامل ............... است .
الف( انساني               ب( فرهنگي                       ج( اقتصادي           د( سياسي

 

 سوالات میان نوبت (سه درس اول)                     

بارم

نام ونام خانوادگی :....... سوالات ارزشیابی ماهانه مطالعات اجتماعی نهم                                                                             تاریخ: ...../8/94

نام پدر : ....      دبیرستان دوره اول شاهدامام حسین(ع)                                                                                              مدت امتحان:30دقیقه

کلاس: ........

ردیف

5/2

سیارات منظومه شمسی به چند دسته تقسیم می شوند؟  نام برده وباهم مقایسه کنید.

 

 

 

 

1

5/1

مطالعه دربارهٔ اقیانوسها و بستر آنها باچه دشواری هایی روبه روست؟

 

 

2

3

اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) ایوان خشکی (فلات قاره)  :(1نمره)

 

ب) مختصات جغرافیایی یک نقطه :(5/0)

 

ج) حرکت انتقال:(5/0)

 

د) فلات : (1)

 

3

2

سیاره زمین از چهارمحیط تشکیل شده است ، آن ها را نام ببرید.

 

 

4

2

از عوامل درونی تغییرشکل ناهمواری ها، بالا آمدن مواد مذاب را توضیح دهید.

 

 

 

5

5/1

انواع سال ها را باهم مقایسه کنید.

 

 

6

2

اعتدالین درچه مواقعی از سال  و چگونه اتفاق می افتد؟

 

 

7

5/1

مایل بودن محورقطب ها برمدار گردش انتقالی چه نتایجی دارد؟  سه مورد

 

 

8

1

هـــــوا  و    آب وهوا  را  باهم مقایسه کنید.

 

 

9

3

عوامل موثر برآب وهوای جهان را نام برده و یک مورد را به دلخواه خود توضیح دهید.

 

 

 

10

 

نمونه سوال 

 

نام ونام خانوادگی:...........................  نام پدر:....................... نام کلاس: ................. مدت: 45

 

 


1- يكي از عواملي كه همواره در سنجش نابرابري كشورها مورد توجه قرار گرفته عامل ........ است.
      الف( انساني     ب( فرهنگي       ج( اقتصادي       د( سياسي

2- كدام مورد از مشكلات شهرهاي بزرگ نيست؟
      الف( افراد بي خانمان                 ب( زاغه نشيني          ج( زیادشدن وسايل ارتباطي              د( آلودگي هوا

 

3- مهاجرت روستاييان به شهرها يا مهاجرت كارگران فصلي را مهاجرت .......................... مي گويند .
       الف( داخلي            ب( اختياري                 ج( اجباري                د( خارجي

4- در اين منطقه هوا هميشه گرم ، رطوبت حدود 80درصد و ميزان بارندگي ساليانه 2500ميليمتر است.
      الف( جنگل هاي باراني استوايي     ب( ساوان   ج( جنگل هاي پهن برگ   د(تايگا


5- بخش خارجي كره زمين كه حالت جامد دارد و از سنگ و خاك تشكيل شده ........................ ناميده مي شود .
      الف( هيدروسفر         ب( بيوسفر      ج( اتمسفر        د( ليتوسفر

 

6- اگر مواد مذاب راهي براي خروج از پوسته پيدا كرده و فوران كنند .................. را به وجود مي آورند .
      الف( كوه هاي گنبدي           ب( كوه هاي آتشفشاني          

  ج( كوه هاي چين خورده            د( كوه هاي كم ارتفاع

 

7- نتيجه حركت وضعي زمين چيست؟
        الف( پديد آمدن شب و روز         ب( پديد آمدن فصل ها    

           ج( اختلاف ساعت                 د( الف و ج

8- در چه موقع از سال ، درازي روز و شب برابر مي شود و به آن اعتدالين مي گويند ؟
       الف( اول بهار        ب( اول پائيز     ج( اول تابستان        د( الف وب

 

9- كدام مورد از عوامل موثر بر آب و هواي جهان نمي باشد؟
      الف( طول جغرافيايي                    ب( ارتفاع از سطح زمين      

         ج( فشار هوا و جريان باد             د( دوري و نزديكي به درياها


10- اين مناطق از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزاير ماهيگيري اهميت زيادي دارند.
      الف( شيب قاره        ب( ايوان خشكي         ج( فلات قاره         د( ب و ج

 

  11 -در اين ناحيه فقط گياهاني چون خزه و گُلسنگ مي توانند رشدکنند.
        الف( تايگا      ب( ساوان      ج( جنگل هاي باراني استوايي     د( توندرا

 

12- كدام مورد در ارتباط با سال كبيسه درست است؟
        الف( سال 365روزه              ب( سال 366روزي و 6ساعت    

           ج( سال 366روزه               د( سال 365روزي و 6ساعت

 

13-بيشترين ميزان عاج قاچاق را در جهان كدام كشورها وارد مي كنند؟
     الف( ويتنام و ژاپن     ب( مالزي و
چین   ج( چين و تايلند    د( ويتنام و تايلند

 

14-زمين .......سياره منظومه خورشيدي و در فاصله ......كيلومتري خورشيد قرار دارد.
       الف( دومين – 150ميليون               ب( سومين – 100ميليون      

          ج( دومين – 100ميليون                د( سومين – 150ميليون 

 

15- در كدام سياره ها تعداد قمــرها بيشتر است؟
      الف( سياره هاي گازي              ب( سياره هاي سنگي        

         ج( سياره هاي جامد               د( سياره هاي سنگي و جامد

 

61 - هر نقطه از كره زمين روي يك مدار و يك نصف النهار مشخص قرار دارد كه به آنها...................... مي گويند .
        الف( طول جغرافيايي                  ب( امتداد جغرافيايي          

         ج( مختصات جغرافيايي               د( عرض جغرافيايي

 

17- جنگل های بارانی استوایی قابلیت جذب .......... وتبدیل آن به اکسیژن را دارند.

18- در نقشه های طبیعی، معمولاَ جلگه ها را با رنگ ......نشان می دهند.

19- اگر درصد رشد جمعیت به کم تراز صفر برسد، به آن .......می گویند.

20- درایران مسلمانان به سمت ................. نماز می خوانند.

21- هرچه ازسطح زمین بالا برویم ، فشارهوا .................. می شود.

22- به تفاوت هایی که بین کشور هاازنظر ثروت وکیفیت زندگی وجود دارد، ........................ گفته می شود.

 

23- ازعوامل طبیعی جذب جمعیت، معادن وذخایر را توضیح دهید.(1نمره)  

 

 

24- ازعوامل کاهش چشمگیر مرگ ومیر ها در دوقرن اخیر، بهبود تغذیه را توضیح دهید.(1نمره

 

 

25- انقلاب تابستانی  چه زمانی وچگونه به وجود می آید؟ (1نمره)

 

 

 

26- از انواع زیست بوم ها ، زیست بوم تایگا را توضیح دهید.(5/1نمره)

 

 

 

27-)     سفر به اعماق اقیانوس ها با چه دشواری هایی روبه رو است؟(5/1نمره)

 

 

 

28- شاخص های توسعه انسانی را نام ببرید.( 5/1نمره )

 

 

 

29- سه مورد از عوامل داخلی نابرابری ها را بیان کنید.(5/1نمره)

 

 

نمونه سوال دیگر

 

 

بنام خدا

دبیرستان دوره اول  رشد

نام ونام خانوادگی .................................   کلاس نهم         شعبه : ...........           امتحان مطالعات اجتماعی از درس 5 تا 8   آذرماه 94

 

  1

یک ناحیه ی وسیع جغرافیایی که در آن انواع خاصی از گیاهان و

جانوران زندگی می کنند ......................... می گویند .

 

5/

  2

به نموداررشد جمعیت توجه کنید .

الف با ذکر دولیل بگویید چرا از سال 1050تا 1950میلادی رشد

جمعیت ثابت یابسیار ناچیز است .

ب کدام عوامل سبب رشد وافزایش جمعیت شده است ؟دومورد


2

 3


به نظر شما دانش آموزان :

الف - کدامیک رشد منفی جمعیت رانشان می دهد.                                               الف

ب رشد منفی جمعیت چرا باعث نگرانی کشورها شده است ؟ ذکردو

 دلیل 

 

5/1

 4

از بین بردن کامل جنگل ها در یک ناحیه را ....................... می گویند .

 

5/

  5

جمله های زیر را به کلمه مناسب وصل کنید.                                      ساوان (    )

الف - درختان بائوباب از گونه های گیاهی مشهور این ناحیه است.       توندرا (     )

ب درختان سرو وکاج از گونه های گیاهی مشهور این ناحیه است     بیابان (      )

ج درختانی که با خشکی هوا  وبوته های خاردار از گونه های گیاهی

 این ناحیه است                                                         تایگا(     )

5/1

  6

در رابطه با جنگل های بارانی استوایی به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف جنگل های استوایی را ................... نامیده اند .

ب دو مورد از اهمیت جنگل های  بارانی استوایی را بیان کنید .

 

ج دو مورد از علل تخریب جنگل های بارانی استوایی را فهرست کنید

 

د یک پیشنهاد برای حفظ محیط زیست (جنگل های بارانی استوایی)

که در حال تخریب هستند بنویسید .

 

5/3

  7

با دیدن این دو تصویر :

 

الف نام زیست بوم 4 و2 را بنویسید.

 

ب زیست بوم ها ی روبه رو را از نظر آب وهوا و

پوشش گیاهی مقایسه کنید .

 

ج اگر به شما پیشنهاد ی برای دیدن این دو

زیست بوم بدهند شما کدام را انتخاب می کنید ؟چرا . ذکر یک دلیل

 


5/2

  8

دو مورد از عوامل خارجی که باعث نابرابری در جهان شده را بنویسید  .

 

1

  9

باذکر دودلیل بگویید چرا برخی کشورها متوسط طول عمر یا امید

 به زندگی بیشتر ودر برخی از کشورها کمتر است ؟

 

دلایل

امید به زندگی بیشتر

امید به زندگی کمتر

    دلیل 1

 

 

    دلیل 2

 

 

 

1

 10

جملات زیر در ارتباط با کدام ملاک های توسعه ی انسانی است .

 ملاک های مناسب را درون پرانتز بنویسید

( سواد وآموزش امید به زندگی یا متوسط طول عمر میزان درآمد ورفاه )    

 

الف کمبودپزشک ودارو (................................................)

ب وجود ذخایر نفت وگاز (.................................. ...........)

ج تعداد معلم به ازای دانش آموز (....................................)

 

5/1

 11

نمودار روبه رو را تفسیر کنید .

 
   


1

 12

دو مورد از عوامل طبیعی که سبب جذب جمعیت  ودو مورد

 از عوامل انسانی که سبب جذب جمعیت می شود را در جدول زیر بنویسید .

 عوامل طبیعی

عوامل انسانی

1 -

1 -

2 -

2 -

 

 

 

 

2

 

 

 13

به نظر شما دانش آموزان رشد شتابان جمعیت در شهر تهران ودیگر

 شهرهای بزرگ ایران چه مشکلاتی می تواند بوجود آورد . ذکر دودلیل

 

 

1

 14

عامل مهمی که  رشد شهرنشینی وپیدایش شهرهای پرجمعیت را

در همه ی کشورها به همراه آورده چیست ؟

 

 

5/

 

 

 

 

نمونه سوال نوبت اول سال تحصیلی94-95

بارم

نام ونام خانوادگی:...................   .....................   

  اداره آموزش وپرورش ناحیه2زنجان        تاریخ آزمون:19/10/1394
نام پدر:....................................                      

 دبیرستان شاهدامام حسین (دوره اول )         مدت آزمون: 60دقیقه
کلاس:...........   شماره دفترنمره:  ...........    

  آزمون مطالعات اجتماعی پایه نهم                  تعدادصفحات:2     

ص 1

ردیف

5/1

عبارات صحیح را با«ص» و عبارات غلط را ب «غ» مشخص کنید.

الف)یکی از معیارهای اندازه گیری میزان ثروت مادی و رشداقتصادی

کشورها، تولید ناخالص داخلی است. (......... )

ب) جنگل های بارانی استوایی قابلیت جذب اکسیژن وتبدیل آن

به کربن دی اکسید را دارند.( ......... )

ج) در دوره صفویه به علت توجه بیش از حــد به اعیاد مذهبی،

اعیاد باستانی مانند نوروز به تدریج فراموش شدند.( ......)

1

5/2

صحیـــــح ترین پاسخ را علامت بزنید.

الف) افغانستان به موجب عهدنامه............ از ایران جدا شد؟

1) گلستان         2)ترکمانچای        3) پاریس           4) مفصل

 

ب) هر نقطه از كره زمين روي يك مدار و يك نصف النهار مشخص

قرار دارد كه به آن ........ مي گويند .
1) طول جغرافيايي                    2) امتداد جغرافيايي     

3) مختصات جغرافيايي              4) عرض جغرافيايي

 

ج) در كدام سياره ها تعداد قمــرها بيشتر است؟
1) سياره هاي گازي                2) سياره هاي سنگي       

3) سياره هاي جامد               4)سياره هاي سنگي و جامد

 

د) اگر فشار بر لايه هاي رسوبي به گونه اي باشد كه پوسته را

دچار شكستگي كند، ......... به وجود مي آيد .
1) آتشفشان       2) كوه هاي گنبدي     3) گُسل      4) چين خوردگي

 

ه ) تشكيل ابرها و بسياري از تغييرات آب و هوايي در كدام

لايه صورت مي گيرد؟
1) مزوسفر      2) استراتوسفر     3) تروموسفر      4) تروپوسفر

 

2

2

جمله های زیر را باتوجه به کتاب درسی خود کامل کنید.

الف) در نقشه های طبیعی،معمولاَ جلگه ها رابارنگ ... نشان می دهند.

ب) به تفاوت هایی که بین کشورها ازنظر ثروت وکیفیت زندگی

وجود دارد، ........................ گفته می شود.

ج)در دوره ناصرالدین شاه یک نفر انگلیسی به نام...........

.........امتیاز انحصاری توتون وتنباکوی ایران را به دست آورد.

د)شاه عباس اول پایتخت را از قزوین به ................. انتقال داد.

3

1

من کیستم؟

الف) فرمانده سپاه ایران و ولیعهد فتحعلی شاه بودم. درجریان

جنگ ایران وروس متوجه پیشرفت های نظامی ،علمی وصنعتی

اروپاییان شدم و در نتیجه تصمیم به انجام تغییرات نظامی وعلمی

درکشور گرفتم. (  ..................................  )

 

ب) برای نجات ایران به یکی از شاهزادگان صفوی پیوستم.نخست

افغان ها را سرکوب واز کشور بیرون کردم و سپس نیروهای اشغالگر

روسیه وعثمانی از ایران اخراج کردم و در تعقیب افغان های شورشی

به هند لشکر کشیدم. ( ....................... )

4

5/1

گزینه های مربوط را به هم وصل کنید.

           + خزه وگلسنگ                          ساوان

            + بوته های خار دار                    جنگل های بارانی استوایی

             +درختان بائوباب                        بیابان

                                                              توندرا                  

 

 

 

 بقیه سوالات در صفحه دوم

5

 

       مصحح اول :       نمره باعدد:                        نمره باحروف:                       نام دبیر و امضاء:          

 

       مصحح دوم :       نمره باعدد:                       نمره باحروف:                         نام دبیر و امضاء:          

(درصورت تجدیدنظر)

 

6

 

 


صفحه دوم

 

1

چرا در تحقیقات فضایی به سیاره مریخ  بیشتر توجه می شود؟

 

 

 

 

7

1

اهداف امیر کبیر از انجام اقدامات اصلاحی چه بود؟

 

 

 

 

8

1

بالا آمدن مواد مذاب به چند صورت در تشکیل کوه ها نقش دارد؟

توضیح دهید.

 

 

 

 

9

1

مطالعه وسفر به اعماق اقیانوس ها  با چه مشکلاتی

روبه روست ؟( دو مورد )


10

1

گرم شدن کره زمین کدام پیامدهای ناخوشایند را به دنبال دارد؟

( دو مورد )


11

1

مهم ترین عواملی که باعث ازبین رفتن پوشش گیاهی وگونه های

جانوری می شود، بیان کنید.( دو مورد )


12

1

از انواع مهاجرت ها ، مهاجرت اجباری را توضیح دهید.

 

 

 

 

 

13

5/1

ملاک های ( شاخص های ) توسعه انسانی را فقط نام ببرید.

 


14

5/1

سه عامل گسترش تجارت در دوره صفویه را بیان کنید.

 


15

5/1

ساعت رسمی چرا وچگونه به وجود آمد؟  

 

 

 

 

 

16