لینک دانلود 

نمونه سوال نوبت اول دیماه 93  پایه هشتم             لینک دانلود 

نمونه سوال درس 6تا8   پایه هشتم                      لینک دانلود 

درسهای 1 و2     پایه هشتم                               لینک دانلود 

 

نوبت دوم خرداد ماه93  پایه هفتم                        لینک دانلود  

نوبت اول دیماه 93     پایه هفتم                         لینک دانلود 

درسهای 6 و 7      پایه هفتم                             لینک دانلود 

سوالات کلی مطالعات    پایه هفتم                      لینک دانلود