نمونه سوالات مطالعات هشتم

 

بسمه تعالی                   آزمون مطالعات اجتماعی پایه هشتم دبیرستان شاهد  – سال تحصیلی 94-1393

ردیف

سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

2-کدام یک از جنگ های زیر مربوط به دوران خلافت حضرت علی (ع) نمی باشد؟

الف) جنگ جمل                   ب) جنگ صفین                       ج) جنگ بدر             د) جنگ نهروان

3-سلمان فارسی در کدام یک از جنگ های پیامبر (ص) حضور داشتند؟

الف) جنگ احد                      ب) جنگ بدر                      ج) جنگ خیبر                  د) جنگ خندق

4-کدام سلسله ایرانی بغداد را تصرف کرد ند و خلفای عباسی را تحت نفوذ خود گرفتند؟

الف)آل بویه                         ب)طاهریان                          ج) صفاریان                     د) سامانیان

 

 

 

 

2

 

 

ب

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

5) در جنگ های احد و خندق این مسلمانان بودند که مورد حمله مشرکان قرار گرفتند و ناگزیر شدند از خود دفاع کنند . ص                غ

6) ابوبکر جمعی از صحابه و یاران نزدیک پیامبر مانند ابوذر و عمار را به علت انتقاد مجازات و تبعید کرد.ص               غ

7) ابومسلم در کوفه به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش قیام کرد.   ص                 غ

8) خاندان جیهانی و خاندان بلعمی وزیران سامانیان در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند.ص                   غ

 

 

 

2

ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9) حضرت محمد (ص) بر پایه   .................نظام اجتماعی و حکومت جدید را بنیان نهاد.

10) معاویه بعد از تحمیل صلح بر امام    ...............  در شام (سوریه) به خلافت نشست.

11) ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی در نبرد    .................. وارد شد.

12) موسس سلسله صفاریان    .........................  که با پشتیبانی مردم سیستان بخصوص گروه عیاران به قدرت دست یافت.

 

2

 

 

 

13

با توجه به مطالب کتاب عبارات زیر را ادامه دهید.

الف-بخش وسیعی از شبه جزیره عربستان را .............................................................................................................

ب- امام علی (ع) در دوران سه خلیفه قبلی به تفسیر قرآن...........................................................................................

ج – برمکیان در زمان خلافت هارون عهده دار........................................................................................................................ 

د- یکی از اقدامات مهم علمی و فرهنگی ایرانیان در قرون نخست هجری انتقال............................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

2

 

14

چرا ایرانیان از حکومت ساسانیان ناراضی بودند؟ ( 2مورد )

1- ...............................                       2-. ...........................   

1

ردیف

صفحه دوم                    سؤالات

بارم

15

رابطه بین گزینه ها را پیدا کرده و بنویسید.

الف – مساجد و آرامگاه ها  #                  #  علاقه امیران و وزیران صفاری سامانی به فرهنگ وزبان ایرانی

ب – رونق ادبیات فارسی #                     # جلوه های معماری ایرانی - اسلامی

ج – عضدوالدوله #                                 # ترجمه کتاب تاریخ پادشاهان و قهرمانان ایرانی از زبان فارسی به عربی

د – عبدالله بن مقفع#                            # بازسازی حرم مطهر امامان و برگزاری مراسم روز غدیر و سوگواری امام حسین (ع)

1

16

چرا خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند؟

...............................................................                       

 

1

17

ازمهم ترین وی‍ژگی ها و دستاوردهای حکومت حضرت علی (ع) دو مورد بنویسید.

1- ...............................                       2-. ...........................   

1

18

چرا سیاست طلبان و ثروت اندوزان با حضرت علی (ع) مخالفت و دشمنی می کردند؟

..................................................................................................................................................

5/1

19

نقش و اهمیت مسجد در گسترش دین اسلام چه بود . 4 مورد فهرست نمایید .

1- ...............................        2-. ...........................    3- ...............................       4-. ...........................   

1

20

امام حسین (ع) در وصیت نامه خویش در باره هدف از قیام خود چه فرمودند؟

5/1

21

وی‍ژگی های عصر جاهلیت عربستان

دوران حکومت اسلامی در مدینه

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

 

در جدول مطالب داده شده را باهم مقایسه کنید.

 

 

 

1

22

تعریف کنید .

الف) انصار: ..........................................................................................................................................

ب) مهاجرین: .........................................................................................................................................

2

23

حکومت

شباهت ها

تفاوت ها

امویان

...........................................

...........................................

عباسیان

...........................................

...........................................

 

 

در جدول حکومت امویان و عباسیان را باهم مقایسه کنید.

 

 

 

1

 

 

موفق باشید. گروه علوم اجتماعی

 

بسمه تعالی                       آزمون مطالعات اجتماعی پایه هشتم دبیرستان شاهد – سال تحصیلی 94-1393

ردیف

سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- همگامی و یاری رساندن به یکدیگر را چه می گویند؟

الف) هم دردی                   ب) تعاون                 ج) هم دلی            د)وجود از خود گذشتگی

2-سازمان ها و موسسات خیریه برای فعالیت های خود باید از کدام وزارت خانه مجوز بگیرند؟

الف) کشور         ب) تعاون ورفاه اجتماعی          ج) آموزش و پرورش            د) جهاد کشاورزی

3-رئیس جمهور چگونه و برای چند سال انتخاب می شود؟

الف) از طرف رهبر ،4 سال       ب) از طرف مردم ،4سال      ج) از طرف مردم ،6سال      د) از طرف رهبر،8سال

4-هدایت و هماهنگی میان وزیران از وظایف کیست؟

الف) رئیس مجلس             ب)رئیس جمهور               ج) رئیس قوه قضائیه                 د) رهبر

 

 

 

 

2

 

 

ب

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

5) امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می شود از وظایف رهبر است . ص             غ

6) هیئت دولت از رئیس جمهور ، معاونان و وزیران تشکیل می شود.ص              غ

7) خیرین مدرسه ساز حق ندارند نام خود یا هر نام دیگر را روی مدرسه بگذارند.   ص                 غ

8) همکاری و همدلی در خانوادهباعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود.ص           غ

 

 

 

2

ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9) امام صادق (ع) فرمودند با همسایه ات .................کن تا مسلمان راستین باشی.

10) افراد از طریق بخشش مال ، علم ، توانایی ها و زمان عمر خود به نیازمندان یاری می رسانند

به این بخشش   ...............  می گویند.

11) رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس ،   .................. و رئیس ...................در پیشگاه

قرآن سوگند یاد می کند.

12) به پیش بینی دخل و خرج دولت یا هماندرآمدخا و هزینه ها    .........................  می گویند.

 

2

 

 

 

13

با توجه به مطالب کتاب عبارات زیر را ادامه دهید.

الف-همکاری نگردن در گناه یعنی این که اگر کسی .............................................................................................................

ب- قوه مجریه همان..................................................

شهروندان در رابطه با دولت حق دارند از خدمات دولت در زمینه های.............................................................. 

گاهی افراد

/ 0 نظر / 107 بازدید