ممفهوم فروهر قدیمی ترین نماد دنیا

نمادی که در بیستون ، پارسه ( تخت جمشید ) و بسیاری از برجای مانده های کهن ایران زمین از نیاکانمان برای ما به یادگار مانده است.

این نگاره انسانی را در هیبت پیرمردی با لباس آراسته پارسی نشان می دهد.

با قامتی برافراشته  و با مو و ریش بلند و کلاهی به شکل کلاه هخامنشیان بر سربه سوی باختر ( شرق ) ایستاده است.

به صورت پرنده ای با شکوه و نیرومند با بال هایی گشوده در حال پرواز و در حالگذشتن از حلقه ایست که دور کمر خود دارد .

حلقه ای نیز در دست چپ اوست و با دست راست در حال نیایش به درگاه خداوند یکتاست.


 1 – پیر سالخورده که نشان از ریش سفیدی و تجربه  و دانش بسیار دارد هموارهاستوار و با قامتی راست  و نیرومند ایستاده است.


2 – با سری پوشیده با کلاهی که سر کلاه شیارهایی به صورت ستیغ کوه ها داردو نشانه استواریست رو به سوی خاور (شرق  ) که پرستش سوی زرتشتیان است ایستاده و در حال نیایش است.خاور سوی بالا آمدن خورشید و نور و روشنی است.

 


3 – حلقه ای مهری در دست چپ دارد که به دل نزدیکتر است و او را در حالپیمان بستن با خدا نشان می دهد.( ایرانیان نخستین مردمانی بودند که به ویژه گی دست چپ و نزدیکی به دلپی بردند و سپس همین حلقه را رومیان و پس از آن جهانیان به عنوانحلقه پیمان نامزدی به انگشت دست چپ گذاشتند )


4 – بال های برافراشته دو دست پرنده را نشان می دهد که دارای 3 ردیف بال استکه با همه وجودش در حال پرواز است و نشان اندیشه و گفتار و کردار نیک است.انسان کامل باید با این 3 ویژه گی همیشه در حال پرواز باشدو از فرو افتادن بهکاستی ها و کژی ها بپرهیزد.


5 – حلقه ای که این مرد سالخورده در میان دارد ( دور کمر ) نشانه این جهانخاکی است که همه انسانها چاره ای جز گذر از آن ندارند و روزی این جهان رابدرود خواهند گفت.( ایرانیان باستان از آن هنگام به گرد بودن زمین پی برده بودند ).


6 – دم پرنده که در زیر قرار دارد نشان دهنده اندیشه و گفتار و کردار بداست که یک انسان کامل باید آنرا به زیر اندازد.


7 – دو پای پرنده به شکل دو نوار حلقه ای نشان داده شده است که بهچم ( معنای ) سپنته من ( نیروی خوب ) و انگره من ( نیروی بد ) دروجود انسان است.

انسان کامل باید با اراده و اختیار ، سپنته من را برگزیند و با انگره مندر حال مبارزه باشد.

 

/ 0 نظر / 180 بازدید