نمونه سوالات پایه هفتم

 

بسمه تعالی                   آزمون مطالعات اجتماعی پایه هفتم– سال تحصیلی 94-1393

ردیف

سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- کدام یک جزء ویژگی های طبیعی نمی باشد؟

الف) موقعیت جغرافیایی           ب) فعالیت های اقتصادی              ج)ناهمواری ها             د)زندگی جانوری

2-استان از چه طریقی اداره می شود؟

الف) شهرداری                       ب) شورای شهر                    ج) فرمانداری               د) استانداری

3-یکی از مهم ترین عواملی که موجب گوناگونی یا تنوع زیستگاه ها در کشور ما شده است کدام می باشد؟

الف) تنوع آب و هوایی           ب) استان های زیاد              ج) تنوع جانوری             د) بودن در قارة آسیا

4-یکی از چیزهایی که حیات زیستگاه را تهدید می کند چیست؟

الف)آب و هوا                       ب)حمل و نقل                     ج) زباله                  د) کارخانه ها

 

 

 

 

2

 

 

ب

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

5) عکس ها وسیلة مهمی برای مطالعه و شناخت محیط هستند . ص           غ

6) ایران در جنوب شرقی آسیا واقع شده است .ص              غ

7) میزان بارش یک ناحیه را با نمودار خطّی و به رنگ قرمز نشان می دهند.   ص           غ

8) یکی از راه های شکر گزاری از نعمت های الهی این است که رابطة درست و صحیح با طبیعت داشته باشیم.ص           غ

 

 

 

2

ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9) در زیر هر نقشه خطی مشاهده می کنید که به آن    .................می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله

واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید.

10) نواحی پست و هموار ایران شامل     ....................  و ……............. است.

11) مهم ترین عناصر آب و هوا     ...................... و .................  است.

12) مهم ترین عاملی که موجب شده است برخی از گونه ها برای همیشه از بین بروند یا در معرض خطر قرار بگیرند     ........................  بوده است.

 

2

 

 

 

13

 

با توجه به مطالب کتاب عبارات زیر را ادامه دهید.

الف-نقشه تصویری افقی .............................................................................................................

ب- نظارت بر ساخت و ساز یعنی....................................................................................................

ج – انسان ها می توانند فقط در حدی که...........................................................................................

2

 

14

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف) کره جغرافیایی: ...................................................................................................................

ب) زیستگاه : ...................................................................................................................................

1

ردیف

صفحه دوم            سؤالات

بارم

15

شما دانش آموزان عزیز چه کارهایی را برای حفاظت از محیط زیست می توانید انجام دهید؟ ( 2 مورد )

1- ...............................                       2-. ...........................   

1

16

انواع عکس های جغرافیایی را نام ببرید.

1- ...............................              2-. ...........................          3- ..............................                      

5/1

17

از مهم ترین خدمات شهرداری ها سه مورد بنویسید؟

1- ...............................                   2-. ...........................                   3- .........................                    

5/1

18

دامنه های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز را مقایسه کنید.

الف) از نظر آب و هوایی:

ب) از نظر پوشش گیاهی :

1

19

موارد مربوط را به هم دیگر وصل کنید.

1- ناحیه معتدل و مرطوب خزری                                    الف) زمستان های سرد و تابستان های خشک

2- ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی                             ب) مرطوب ترین ناحیه آب و هوای ایران

3- ناحیه گرم و خشک داخلی                                           ج) تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم

4- ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب                                  د) از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر است   

1

20

از مناطق حفاظت شده کشورمان دو مورد نام ببرید؟

1- ...............................                       2-. ...........................   

5/1

21

در نقشه زیر چهار منطقه آب و هوایی ایران را مشخص کنید.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

بسمه تعالی       آزمون مطالعات اجتماعی پایه هفتم دبیرستان شاهد  – سال تحصیلی 94-1393

ردیف

سؤالات

بارم

الف

 

 

 

 

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- مهم ترین حق انسان ها کدام می باشد؟

الف) داشتن غذا ، لباس و مسکن          ب) داشتن سواد و تحصیلات          ج) داشتن امنیت           )حق حیات و زندگی

2-به وظایفی که هر یک از ما برعهده داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم چه می گویند؟

الف) حقوق متقابل                ب) حقوق طبیعی                  ج) مسئولیت                    د) حق

3-نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی برای مدت چند سال از سوی مردم انتخاب می شوند؟

الف) 4 سال                         ب) 6 سال                          ج) 8 سال                       د) 5 سال

4-بین حق و مسئولیت چه رابطه ای وجود دارد؟

الف)حق بیشتر باشد            ب)مسئولیت بیشتر باشد             ج) تعادل داشته باشد             د) کمتر یا بیشتر تفاوتی ندارد

 

 

 

 

2

 

 

ب

صحیح یاغلط بودن هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

5) «عبادت خداوند و شکرگزاری از نعمت هایش » مربوط به مسئولیت نسبت به خودمان است . ص             غ

6) سعی می کنم برای بهداشت و پاکیزگی در محیط زندگی ام به محیط زیست آسیب نرسانم.ص              غ

7) با ورود به اجتماع ، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به هم حقوق پیدا می کنیم.   ص           غ

8) قانون اساسی ما در همه قانون ها است و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شوند.ص           غ

 

 

 

2

ج

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

9) منظور از  .................چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی داشتن آن ها را دارد.

10) وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند او فرد   ...............  است.

11) نمایندگان پس از ادای سوگند ، از بین خود فردی را به عنوان    .................. انتخاب می کنند.

12) هرگاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود نام    .........................  به خود می گیرد.

 

2

 

 

 

13

با توجه به مطالب کتاب عبارات زیر را ادامه دهید.

الف-تبعۀ یک کشور بودن موجب می شود ......................................................................................................

ب- شکر گزار بودن یعنی استفادۀ.................................................................................................................

ج – عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه علاوه بر........................... 

د- گاهی مقررات به صورت دستورهای  ......................................................................................

.

 

 

 

2

 

ردیف

سؤالات

بارم

14

رابطه بین گزینه ها را پیدا کرده و بنویسید.

الف – 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان  #                         #  مردم

ب – نمایندگان مجلس خبرگان #                                   # قوه قضائیه

ج – 6 نفر فقیه شورای نگهبان #                                     # رهبر

5/1

15

شما برای حفظ و مراقبت از بدن خود چه اقداماتی انجام می دهید؟ ( 3 مورد )

1- ...............................                       2-. ...........................    3-  ...........................                                         

5/1

16

دو علت مهم به وجود آمدن قوانین و مقررات در جامعه را بنویسید.

1- ...............................................................                       2-. ..............................................................  

2

17

با توجه به دو بخش مهم قوه مقننه نمودار را تکمیل کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2

/ 0 نظر / 152 بازدید