پایه ی هــفـــتـــــم ( پاسخ فعالیت ها)

پاسخ فعالیتها و کاربرگه های مطالعات اجتماعی هفتم ( ۸ درس مدنی )
درس ۱ :

فعالیت ۱: استفاده از گیاهان، جانوران و آب برای تغذیه، استفاده از هوا برای نفس کشیدن،

استفاده از منابع و معادن برای تأمین نیازهای زندگی و ساختن ابزار و وسایل، برخوردار شدن از محبت

دیگران، برخورداری از استعداد آموختن و داشتن قوهٔ عقل و شعور…

فعالیت ۲: بله، زیرا همه انسانهای عالم مخلوق خداوندند.

درس ۲ :

مربوط به فعالیت ۱ و کاربرگه ۱ صفحه ۶ :

تفاوت مهم حق و تکلیف آن است که صاحب حق می تواند از حق خود صرف نظر و

گذشت کند، مثلاً کسی که طلبی از دیگری دارد، آن را ببخشد. اما هیچ کس نمی تواند از تکلیف

صر فنظر کند، برای مثال والدین نمی توانند از نگهداری فرزند، سر باز زنند .

دانش آموزان را به این نکته هدایت کنید که ما در حقوق خود، آزادی بی قید و شرط نداریم.

چون ما با دیگران زندگی میکنیم، همان طور که ما حقوقی داریم، دیگران نیز حقوقی دارند.

مثال بزنید: فردی که مالک یک اتومبیل است، نمی تواند با اتومبیل خود هر طور که می خواهد

براند و هر جا که می خواهد پارک کند و… .

ونهایتأ سوق دهید به اینکه ؛ مسئولیت انسانها نزد خداوند،عبارت است از طاعت و اطاعت از

دستورات الهی و استفاده صحیح از نعمتها .

مربوط به فعالیت ۳ :

نوشتن چنین نامه ای علاوه بر توجه دادن افراد و تفکر درباره نعمتهای الهی و آثار سودمند برای تربیت دینی،

درتقویت روحیه و اعتماد به نفس افراد، نقش مؤثری خواهد داشت؛ زیرا ما انسانها معمولا از نعمتهایی

که داریم، غافلیم و گاه بیشتر به آنچه نداریم، توجه میکنیم. تفکر درباره این موضوع موجب میشود

که بیشتر، قدر چیزهایی را که داریم، بدانیم.

مربوط به فعالیت ۴ :

توجه کنید که این درس زمینه خوبی است برای آنکه دانش آموزان به ورود مواد مضر به بدن

خود و فعالیتهای نامناسب حساس شوند. تداوم این حساسیتها در آینده در پیشگیری از روآوردن

به سیگار یا مواد مخدر و… نیز سودمند خواهد بود. از دانش آموزان بخواهید نامه ای به بدن خود

بنویسند و مراقبت از اعضا را به خود تذکر دهند.

در این درس علاوه بر مراقبت از جسم، محافظت از روح و روان نیز مطرح شده است؛ به طوری

که دوری از گناه و خطا و حفظ زبان و چشم و دست و پا از کارهای خطا، نیز مورد بحث قرار میگیرد.

تکلیف پایانی :

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارهٔ ۶ یعنی نوشتن نامه ای به خود و

فعالیت شمارهٔ ۲ کاربرگهٔ شمارهٔ ۱ را در منزل انجام دهند و برای جلسهٔ بعد به کلاس بیاورند.

توجه کنید: نامه هایی که دانش آموزان به خدا و خود می نویسند، به نوعی خصوصی تلقی میشوند.

درس ۳ :

v مربوط به بحث اردو و فعالیت صفحه ۱۳ :

مقررات مربوط به خاموش کردن آتش برای حفظ ایمنی وحفظ سلامتی افراد وضع شده است.

مقررات مربوط به اینکه در چه ساعتی همگی آماده رفتن به گردش بشوند یا ممنوعیت استفاده از رادیو

در ساعت خوابیدن بچه ها، برای حفظ حقوق افراد در نظر گرفته شده است.

مقررات مربوط به این که دانش آموزان وسایل شخصی خود را در کجا بگذارند،

برای جلوگیری از هرج و مرج درنظر گرفته شده است.

v مربوط به تصاویر و فعالیت صفحه ۱۴ :

توجه کنید : درانجام فعالیتهای ۱ تا ۵ بر حفظ حقوق افراد و برقراری نظم و امنیت به عنوان

ضرورتهای وجودی قانون تأکید شود :

اگر فردی زباله های خانه خود را در گوشه بوستانی مقابل محوطه بازی کودکان بریزد، محیط

آلوده میشود، بوی بد و منظره زشت برای رهگذران ایجاد میشود. میکروبها و آلودگیها سلامت

و بهداشت ساکنان محله را به خطر میاندازند و حشرات موذی در محل آلودگی افزایش مییابد.

حق سلامتی و برخورداری از محیط زیبا از کودکان و رهگذران گرفته میشود.

شما میتوا نید مثال های دیگری مطرح کنید؛ برای مثال متأسفانه عابرا ن پیاده نیز حقوق

رانندگان را درنظر نمیگیرند و بدون توجه به چراغ عابر پیاده یا علائم دیگر از مکانهای نامناسب

عبور میکنند.

در تصاویر کتاب یک تصویر مربوط به صف نانوایی وجود دارد. در اینجا فقط حقوق دیگران؛

افرادی که صف میبندند و به نوبت نان می گیرند، مدنظر است. تصویر دیگر موتورسوارانی را نشان

میدهد که در جای نامناسب ــ روی خط کشی عابر پیاده ــ توقف کردهاند که نشان دهنده عدم رعایت

دقیق مقررات است.

v به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت ۶ را انجام دهند.

v مکان : مسجد

مقررات

کارکرد مقررات

ــ در آوردن کفشها و قرار دادن آنها در

جاکفشی

ــ دست نزدن به درجه بخاری

احترام به شعائر دینی، حفظ بهداشت، نظم،

حفظ ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی

ــ گذاشتن مهر و جانمازها در جای خود

پس از ادای نماز

حفظ نظم

ــ با صدای بلند حرف نزدن و نخندیدن

احترام به نمازگزاران

ــ خاموش کردن لامپها پس از خروج از

اتاق یا …

(صرفه جویی در مصرف انرژی) احترام به حقوق دیگران

درس۴ :

v مربوط به فعالیت ۲ صفحه ۱۵ :

به دانش آموزان بگویید که در نقد، هم جنبه های خوب و هم جنبه های ضعیف یا منفی را ببینند.

اجازه بدهید از طریق گفت وگو به این نتیجه برسند که مقرراتی بهتر و مفیدتر است

که موجب شود حقوق همه افراد به خوبی در نظر گرفته شود یا امور بهتر انجام بگیرد.

انجام این فعالیت به دانش آموزان میفهماند که قانونگذاری کاری سخت، حساس و مهم است

و به این ترتیب آنها برای فهم کار و نقش قوه مقننه نیز آماده میشوند.

v فعالیت ۳ صفحه ۱۶ :

مثال: هر کس از چراغ قرمز عبور کند جریمه شود، چه بیسواد باشد، چه استاد دانشگاه، چه

انسان فقیری باشد و چه پولدار. مثال دیگر: هرکس نسبت به دیگری افترا بزند یا دیگری را مضروب

کند از هرقشر و طبقه ای که باشد، مرتکب جرم شده است.

v فعالیت ۴ صفحه ۱۶ :

بهتر است چند نسخه از قانون اساسی را تکثیر کنید و در اختیار گروههای دانش آموزان قرار دهید.

دانش آموزان را وادار به حفظ کردن اصول قانون اساسی نکنید

v توجه کنید در به کارببندیم صفحه ۱۸ تحقیق شماره ۲ اجباری و تحقیق شماره ۳ اختیاری است.

درس۵ :

مربوط به فعالیت ۱ صفحه ۲۰ :

فهرست نیازهای مردم ممکن است شامل موادغذایی، دارو، پزشک و دستیار، خواربار، آب آشامیدنی، پتو، چادر و

خانه های موقت، تانکر آب برای مصارف بهداشتی، ظروف و وسایل زندگی، مددکار اجتماعی برای صحبت کردن و

تسلی دادن به آسیب دیدگان، افرادی که بتوانند مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کنند و… باشد.

مربوط به فعالیت ۳ صفحه ۲۱ :

پاسخهای احتمالی:

گروه اول: چگونه کمکهای اولیه به مجروحان برسانیم؟ چگونه و با چه وسایلی مصدومان را به مراکز درمانی برسانیم؟ با کودکان چگونه رفتار کنیم؟ چگونه غذا و دارو را بین حادثهدیدگان توزیع کنیم؟ و….

گروه دوم: از اهالی محل یا دانش آموزان مدرسه بخواهیم کمکهای خود را در محلی با

نظارت یک گروه جمعآوری کنند ( غرفه ای برای این کار تشکیل بدهیم)

پتو، غذا، وسایل زندگی، اسباب با زی، دارو، چادر و… را جمع آوری می کنیم. شماره

حسابی در بانک افتتاح و از مردم میخواهیم کمکهای نقدی خود را به این شماره حساب بریزند.

در جمع آوری کمکها و اطلاع رسانی به مردم و بسته بندی کمکهای غیرنقدی همکاری میکنیم.

مربوط به فعالیت ۴ صفحه ۲۳ :

طرح دادرس به معنی دانش آموزان آماده برای روزهای سخت مانند سیل و زلزله است ، دادرس یعنی بی‌اثر نبودن .

و بر همین اساس با همکاری هلال احمرآموزش‌های لازم (هشت مهارت امدادی ) به دانش‌آموزان داده می‌شود تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، از خود و اطرافیانشان محافظت کنند.

مربوط به فعالیت ۵ صفحه ۲۳ :

شعر از سعدی است و معنای آن این است:

جامعه انسانی مانند پیکر یک انسان است. همه انسانها را خداوند و یک خالق آفریده و سرشت مشابهی دارند

و مانند پیکر واحد هستند؛ همان طور که در یک پیکر اگر عضوی بیمار باشد، بقیه اعضا نمیتوانند به کار

خود ادامه دهند و ناآرام اند، در یک جامعه انسانی نیز اگر بعضی افراد دچار گرفتاری و درد باشند،

بقیه نمیتوانند ساکت بمانند و اگر تو از رنج دیگران فارغی، سرشت انسانی خودت را گم کرده ای.

درس۶ :

مربوط به فعالیت ۲ صفحه ۲۷ :

امام علی (ع ) در قبال از کارافتادگان و بازنشستگان معتقد بودند، حکومت در برابر آنها موظف است.

در واقع تکلیف جامعه وتوجه به روزهای سختی و ناتوانی افراد را در آموزه های دینی مان نشان میدهد.

ترویج فرهنگ بیمه

مربوط به فعالیت ۳و ۴ و به کار ببندیم :

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت ۳ و۴ و همچنین فعالیت ۲ به کار ببندیم را انجام دهند.

این فعالیتها در واقع جنبه تکمیلی همان فعالیت پرس وجو در بخش اول این درس میباشد.

توجه کنید که در این فعالیتها بیشتر فرایند کار،اهمیت دارد و نه پاسخ دقیق و روشن و قطعی

دانش آموزان، چه بسا دانش آموزی بعد از پرس وجو به این نتیجه برسد که اعضای خانواده از انواع

بیمه ها اطلاعی ندارند. پس از بیان نتایج پرس وجو ، خودتان انواع بیمه ها و ضرورت و اهمیت آنها

را مجددا گوشزد کنید و سعی کنید آنها را به استفاده از بیمه حساس کنید.

درس۷ :

مربوط به فعالیت ۱ صفحه ۳۰ :

برای مثال مداد : پاسخ ممکن است طیف وسیعی از ابزارها و منابع باشد: چوب درختان جنگل،

اره برای بریدن ، کارگر، ماشین برای حمل الوار، زغال مخصوص، پول برای احداث کارخانه و… .

با استفاده از آنچه دانش آموزان در مورد مثالهای متعدد شما، بیان می کنند، روی تابلو سه

عنوان: منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را بنویسید. سپس پاسخها را در هر ستون جای

دهید و بدین ترتیب عوامل تولید را آموزش دهید.

فعالیت ۲ صفحه ۳۲ :

در بین عوامل تولید، انسان نقش محوری دارد. به عبارت دیگر انسان با نیروی

فکر و کار خود میتواند منابع طبیعی را استخراج و به وسایل مورد نیاز خود تبدیل کند. همچنین انسان

ابزار و وسایل کار و تولید را ابداع و اختراع کرده است.

فعالیت ۳ صفحه ۳۲ :

به نظر میرسد ابزار تولید بیشترین تغییر را داشته اند. این ابزار در واقع همان سطح فناوری در هر دوره

تاریخی است. سایر عوامل تغییرات محدودتری داشته اند. البته پیشرفت ابزار تولید خود موجب شده است

که منابع طبیعی با سرعت و شدت بیشتری استخراج شوند یا این پیشرفت، قدرت

و توانایی انسان را برای تولید بیشتر و ابداعات جدید، افزایش داده است.

بیشترین تغییرات در ابزار تولید مربوط به دو سه قرن اخیر پس از انقلاب صنعتی است که

استفاده از ماشین بخار و جایگزینی ماشین به جای نیروی انسانی، شکل عمومی به خود گرفته است.

کاربرگه شماره۲ صفحه ۳۲

از دانش آموزان بخواهید کاربرگه شماره۲ را در کلاس کامل کنند.

پاسخ فعالیت الف کاملا روشن است.

در بخش فعالیت ب، پاسخ: پلیس+ ۱۰ : خدمات ، خودروسازی : صنعت ، تولید قارچ:کشاورزی ،

دامداری : کشاورزی ، مبلسازی : صنعت ، خواربار فروشی : خدمات ، مهمانسرا :خدمات ،

آرایشگاه : خدمات ، پرورش زنبورعسل : کشاورزی ، بیمه : خدمات ، خشکشویی : خدمات ،

نساجی : صنعت ، سیمانسازی : صنعت ، مرغداری : کشاورزی و اورژانس : خدمات است.

مربوط به فعالیتهای صفحه ۳۳ :

توجه کنید که تشویق دانش آموزان به تولید و کارآفرینی در آینده موضوع بسیار مهمی است.

به همین دلیل فعالیتهای شماره ۵ تا ۸ کتاب را جدی بگیرید. دانش آموزان را وادار به تفکر و ارائه

طرح و پیشنهاد کنید.

فعالیت ۸ تولید در مدرسه است. ممکن است دانش آموزان بتوانند با هماهنگی شما و مسئولان

مدرسه در فضایی از مدرسه برای مثال سبزیجات بکارند و پرورش دهند یا محصولی را برای ارائه به

سایر دانش آموزان آماده کنند.

مربوط به فعالیت ۱۰ صفحه ۳۴ :

از یکی از دانش آموزان بخواهید آیات اول سوره مطففین را از روی قرآن کریم به عربی و فارسی بخواند.

از دانش آموزان بپرسید از این آیه چه میفهمند. سپس موضوع گرانفروشی و کمفروشی و اصول

کسب و کار حلال را توضیح دهید. برای فهم بیشتر موضوع مثالهایی بزنید و اجازه دهید که دانش آموزان،

فروشنده منصف را با فروشندهای که احکام دین را رعایت نمیکند، مقایسه کنند. در همینجا فعالیت شماره۱۰

را در کلاس اجرا کنید. دانش آموزان باید خود را در نقش یک فروشنده مجسم کنند.

تکلیف پایانی : فعالیت شماره ۹ را به عنوان تکلیف پایانی در نظر بگیرید

درس۸ :

مربوط به فعالیت شمارۀ ۲ صفحۀ ۳۷ :

از دانش آموزان بپرسید: شما به عنوان مصرف کننده چه چیزهای دیگری میخواستید درباره این کالاها بدانید

که روی برچسب قید نشده است؟

سپس با استفاده از این آمادگی، حقوق مصرف کننده را توضیح دهید. علامت استاندارد را

روی چند کالا به آنها نشان دهید و معنا و مفهوم آن را توضیح دهید و مؤسسه استاندارد را معرفی کنید.

فعالیت صفحه ۳۸ :

پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و آسیبهای اخلاقی که مصرفگرایی ایجاد میکند، از موضوعاتی است

که قابلیت بحث و گفتگو دارد. بخش دیگر مربوط به آثار نامطلوب مصرف بر محیط زیست در دنیای امروز است.

در این بحث شناخت اوضاع فرهنگی خانواده ها و محل زندگی دانش آموز، بسیار مهم است.

ازجمله آسیبهای اخلاقی که گناهی نابخشودنی است ، اسراف و ریخت و پاش می باشد .

فعالیت ۶ صفحه ۳۹ :

حلقه موبیوس نمونه ای از برچسب های زیست محیطی است که جهت مطرح کردن ادعاهای مربوط به

محتوی بازگردانی شده و قابل بازگردانی به چرخه استفاده می‏شود ( نشانه بازیافت کالاست ) .

پاسخ فعالیتها و کاربرگه های مطالعات اجتماعی هفتم ( ۸ درس جغرافیا )
درس۹ :

مربوط به فعالیت ۱ :

دانش آموزان در بیان خود به ویژگی های طبیعی و انسانی اشاره خواهند کرد بر این ویژگی ها تأکید کنید و می توانید

جدولی ترسیم کنید و این اطلاعات را در جدول بگذارید و به دانش آموزان بیاموزید که هر مکان دارای ویژگی های

طبیعی و انسانی است ودانش جغرافیا به ما کمک می کند که این ویژگی ها و رابطهٔ متقابل آنها را بشناسیم.

مربوط به فعالیت ۲ :

نیازی نیست که به پرسش ها پاسخ بدهند یا پاسخ پرسش ها را بدانند؛ بلکه دانش آموزان

با مهارت طرح سؤال که اولین مقدمهٔ هر کاوشگری است، آشنا می شوند.

مربوط به فعالیت ۳و۴ :

نقشه ناهمواری ها: کو هها، جلگه ها، قله های بلند، کوهپایه ها با رنگ قهوه ای تا زرد کم رنگ

و ارتفاعات با رنگ سبز مشخص شده است.

نقشۀ گردشگری: هتل ها، بوستان ها، فضای سبز، ترمینال، فرودگاه، موزه ها، بناهای تاریخی و…

نقشۀ تقسیمات کشوری: استان ها، مراکز استان، شهرستان ها و…

نقشۀ راه ها: را ههای اصلی و فرعی، بزرگراه و آزاد راه، پمپ بنزین، پل، راه آهن و…

مربوط به فعالیت ۵و۶ :

برای تمرین بیشتر فعالیت های ۵ و ۶ کتاب را در کلاس انجام دهید و بگذارید دانش آموزان

خودشان نتیجه را به دست آورند.

از میدان انقلاب تا ابتدای بلوار کشاورز، روی نقشه حدود ۴ سانتی متر است که روی مقیاس

مدرج معادل ۸۰۰ متر خواهد بود.

از میدان انقلاب تا چهارراه فلسطین نیز حدود ۵/ ۵ سانتی متر است که روی مقیاس مدرج معادل ۱۱۰۰ متر می باشد.

( یک کیلومتر و ۱۰۰ متر) ۱۰۰ / ۱ =۱۰۰۰ / ۱۱۰۰

مربوط به فعالیت ۷و۸ :

از گروه ها بخواهید عکس ها را روی یک صفحهٔ سفید بچسبانند و با فلش اجزای عکس را معین کنند.

پاسخ های احتمالی در فعالیت شمارهٔ ۷ به شرح زیراست: عکس شماره ۱: یک روستا را نشان می دهد.

روستا در دامنهٔ کوه واقع شده است و جاذبهٔ گردشگری دارد؛ چون در این منطقه

صنایع دستی نیز برای فروش گذاشته شده اند. خانه های این روستا حالت پلکانی دارند. احتمالاً

بخشی از درآمد مردم این روستا از طریق گردشگری و فروش کالا به مسافران تأمین می شود

عکس شمارهٔ ۲: یک منطقهٔ کوهستانی را نشان می دهد. بارش برف و باران کافی در منطقه،

موجب روئیدن مراتع در کوه ها شده و منطقه برای پرورش دام مساعد است و فعالیت

دامداری می تواند برای مردم درآمد داشته باشد. احتمالاً این منطقه مستعد زندگی کوچ نشینی است

درس۱۰ :

کاربرگهٔ شمارهٔ ۳ :

در این مرحله نقشهٔ استان محل زندگی دانش آموزان را تهیه کنید واجازه بدهید دانش آموزان

شهرستان محل زندگی خود و شهرو روستای محل زندگی خود را مشخص کنند تا دریابند که

هر استان به چند شهرستان تقسیم می شود هر شهر و استان شامل تعدادی شهر و روستاست.

بدیهی است در استان سمنان فقط انجام مرحلهٔ ۲ کافی است.

فعالیت شماره ۲ :

پاسخ های احتمالی : کمک به بازیافت زباله، نریختن زباله در مکان های عمومی مانند جوی های آب و معابر،

قدردانی از رفتگران، پرداختن به موقع عوارض نوسازی، حفاظت از اماکن و وسایلی که شهرداری جهت

رفاه حال شهروندان در شهر ایجاد کرده است؛ مانند نیمکت های بوستان ها و وسایل بازی، صندلی ها

و وسایل بازی در بوستان ها، فرهنگ سرا، حفاظت از گل کاری ها و فضاهای سبز….

فعالیت شماره ۳ :

شهرداری سالی یکبار مبالغی از شهر نشینان تحت عنوان عوارض نو سازی دریافت می کند

که جزء ردیفهای درآمدی شهرداری می باشد ، در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده

وظیفه دارند در قبال اخذ مبالغی مشخص خدماتی را به شهروندان ارائه دهند .

فعالیت شماره ۵و۴ :

لازم است دانش آموزان جهت انجام فعالیت های نقشه خوانی با توجه به نقشهٔ ص ۵۱ و نقشهٔ دیواری ناهموارهای ایران کاربرگهٔ شماره ۵ و ۴ را در کلاس انجام دهند.

کاربرگه شماره ۶ :

کرهٔ جغرافیایی را به کلاس ببرید اجازه بدهید دانش آموزان هر گروه خودشان روی این کره،

کشور ایران را پیدا کنند و به یکدیگر نشان بدهند و از آنها بخواهید خط استوا و نصف النهار مبدأ

را روی کره نشان بدهند و موقعیت ایران را در نیم کرهٔ شرقی و شمالی بهتر بشناسند تمرین با

کرهٔ جغرافیایی دانش آموزان را آماده می کند که کاربرگهٔ شمارهٔ ۶ ایران در جهان را انجام دهند.

به کارببندیم ص ۵۴ :

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت های شمارهٔ ۱ و ۳ به کار ببندیم را انجام دهند.

اجازه بدهید کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، فعالیت شمارهٔ ۳ و کسانی که از سایر منابع توأم با اینترنت یا

بدون آن استفاده می کنند، فعالیت ۱ را انجام دهند. در انجام تحقیق باید نشانی سایت اینترنتی، کتاب ها، مجلات،

و سایر منابع را به دانش آموزان معرفی کنید و آنها را در اختیارشان بگذارید.

درس۱۱ :

مربوط به تصاویر ص ۵۶ :

کل و گرگ : منطقهٔ کوهستانی با پوشش مرتعی خرس : جنگل

گاندو یا تمساح پوزه‌کوتاه : ناحیه ساحلی خلیج فارس عقرب و شتر: کویر

برای این که آموزش های داده شده، ثبت شود، کاربرگهٔ شماره ۷ در کلاس توسط دانش آموزان پاسخ داده شود.

فعالیت شماره ۲ :

علت بارش فراوان در ناحیهٔ شمالی وجود رشته کوه های مرتفع البرزاست که مانع عبور توده هوای

مرطوب می شود و هنگام صعود هوای مرطوب شرایط تشکیل ابر وبارندگی را فراهم می آورد.

(به دلیل وجود رشته کوه البرز) ونفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران .

فعالیت شماره ۳ :

الف- معتدل و مرطوب خزری ———- ساری – رشت

ب- معتدل و نیمه خشک کوهستانی —— مشهد – زنجان – کرمانشاه

ج- گرم وخشک داخلی —————— یزد – کرمان – زاهدان

د- گرم و شرجی سواحل جنوب ———- بندر عباس – بوشهر

فعالیت شماره ۴ : مطابق نقشه صفحه ۵۹

از دانش آموزان بخواهید به تصاویر کارتونی صفحهٔ ۶۱ نگاه کنند و تفاوت های اقلیمی مناطق را

با یکدیگر بیان کنند؛ سپس

/ 0 نظر / 70 بازدید