سوالات دوره ضمن خدمت شمیم دانش( سوره ق )

جلسه اول-سبک زندگی قرآنی

۱-در قرآن چند نوع تقسیم بندی برای حیات وزندگی می بینیم؟

الف. حیات دنیا

ب.حیات آخر

ج.هر دو مورد 

۲-حیات دنیا یعنی چه ؟

الف.زندگی 

ب. زندگی چند روزه

ج.زندگی گذران

۳-نظریه قرآن درباره زندگی چیست؟

الف .زندگی هدفمند است

ب.زندگی با مرگ پایان می پذیرد.

ج.آن را ادامه دار می بیند.

۴.”الله یتوفی الانفس حین مدتها ” در کدام سوره آمده است ؟

الف .آیه ۴۲ سوره بقره

ب. آیه ۲۴ سوره زمر

ج .آیه ۱۷ سوره عنکبوت

د .آیه ۴۲ سوره زمر

۵.توفی به چه معناست ؟

الف .مردن

ب. گرفتن

ج.مردگان

۶ -نفس در قرآن به چه معناست؟

الف.جان

ب .روان 

ج.زندگی

۷.الحمدالله الذی احیائی بعض اما تنی والیم نشور: گفته ی کدام  بزرگوار میباشد؟

الف.امام علی (ع)

ب.پیغمبر اکرم (ص)

ج.امام صادق  (ع)

۸.پیامبر ازخواب به چه تعبیر کردند؟

الف .موت 

ب.مرگ موقت

ج.رویای صادقه

۹.زندگی را باید به چند بخش تقسیم کنیم ؟

الف. سه بخش

ب.دو بخش

ج. چهار بخش

۱۰.”الله یتوفی الانفس حین موتها به چه معنی است ؟

الف .خداوند جان انسان را میگیرد .

ب .خداوند انسان را قبض روح میکند .

ج.خداوند موقع مرگ نفس انسان را دریافت میکند.*

۱۱.توفی نفس به چه معناست؟

الف- دریافت کردن روح

ب- قبض روح 

ج- خواب

۱۲) کدام صحیح است

الف- زمان در برزخ به صحنه هایی که به ما نشان می دهند بستگی دارد.

ب- همه ما برزخ را  با هم حس می کنیم.

ج- زمان برزخ طولانی و کوتاه است.

۱۳) از جمله الحمدالله الذی احیابعد اماتنی و الیه النشورکدام برداشت درست است؟

الف- از خواب تعبیر به مرگ می شود

ب- انسان هنگام بیدار شدن از خواب مبعوث می شود

ج- قبض روح

۱۴) طبق احادیث برزخ برای مومنین کوتاه خواهد بود .

الف- صحیح

ب- نادرست*

۱۵) کدام جمله صحیح نمی باشد

الف- طولانی بودن خواب مرگ غیر قابل احساس است .

ب – در قیامت زندگی برزخ از حافظه ما محو می شود *

ج- مبعوث شدن در قیامت مثل بیدار شدن در روز است

۱۶) فاصله بین مرگ تا قیامت معلوم است

الف – درست

ب – نادرست

۱۷)در آیه هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون منظور از وعد چیست

الف – مرگ

ب- رستاخیز

ج- برزخ

۱۸) برزخ به خواب تشبیه شده است

الف – درست

ب- نادرست

۱۹) بین حیات دنیا  و آخرت چقدر فاصله است؟

الف – نصف یک روز

ب –یک روز

ج – یک یا نصفه روز

۲۰) چند نمونه ازحیات دوم در قران امده است

ب – دو نمونه

ج – سه نمونه

************

سبک زندگی قرآنی

درس دوم

سوالات

۱-به گفته ی مقام معظم رهبری در فضای زندگی چه کسانی باید با قرآن آشنا شوند؟

الف .معلمین ودانش آموزان.

ب-روشنفکران وجوانان*

ج-معلمین وروشنفکران

۲-وقتی ذهن ظرف معارف قرآن شد اثر خود را در چه چیزهایی نشان میدهد؟

الف -در بیان وشیوه ی برخورد

ب-در زبان وقدرت بیان .

ج-در زبان، درعمل، در تصمیم گیری

۳ – قرآن کریم چند تقسیم بندی برای حیات وزندگی دارد؟

الف – دو تقسیم بندی

ب-سه تقسیم بندی

ج-چهار تقسیم بندی

۴-”یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی”چه چیزی را باهم مقایسه میکند؟

الف -مرگ وزندگی

ب-حیات دنیا وحیات اخرت

ج-هیچ کدام

۵-”والاخره خیر وابقی ”یعنی چه؟

الف -آخرت ماندگار است.

ب-اخرت بهترین است وهم دایمی

ج-اخرت بهتر است وهم پایدارتر

۶ – عدم استقلال زندگی دنیا یعنی چه ؟

الف-دنیا ارزشی ندارد ومی گذرد.

ب.دنیا برای آخرت خلق شده است نه برای خود دنیا 

ج-دنیا محل گذراست.

۷.خدا میفرماید دنیا را خلق کردیم برای…

الف) عبودیت

ب)امتحان

۸_ چرا دنیا در حد دنیا افریده نشده است؟

الف)غنا و دزدی نکردن معنا داشته باشد

ب)چون باید با امکانات فراوان ساخته میشد مانند بهشت

ج)انعاق معنی داشته باشد.

د)همه موارد

۹_ در نهج البلاغه دنیا به کدام معنی نیامده است؟

الف)تجارت خانه

ب)گذرگاه

ج)محل کسب و جمع کردن

د)محل کشت

۱۰.عقل معاش عقلی است که…

الف)فرد قصد دارد زندگی اش را خوب اداره کند.*

ب)عقلی که هم دنیا و هم اخرت را تامین کند.

ج)فرد مواظب باشد که زندگی دنیا او را نفریبد.

۱۱_ زندگی دانشجویی به کدام مورد شبیه هست؟

الف)عقل معاش

ب)عقل معاد

ج)زندگی توریستی

۱۲_ «خذوا ممرکم لمقرکم» از کیست؟

الف)امام علی*

ب)لقمان حکیم

ج)پیامبر

۱۳_ سبک زندگی قرانی یعنی در این دنیا زندگی دانشجویی داشته باشیم.

صحیح*

غلط

 

سبک زندگی قرآنی

درس سوم

۲۳ مهر ماه

۱-سخن ما در سبک زندگی از نظر قرآن به چه سبکی است؟

الف.به سبک زندگی الهی

ب. به سبک زندگی معنوی

ج. به سبک زندگی اسلامی

د. گزینه الف و ج 

۲- کدام گزینه در مورد آیه ۲۸سوره بقره صحیح است؟

الف. به دوره موت قبا از دنیا اشاره دارد.

ب. دو دوران موت و دو دوران حیات را برای انسان مطرح میکند.

ج. دوره حیات اول و حیات دوم را برای انسان مطرح میکند.

۳- “کنتم امواتا” به کدام دوره از موت انسان اشاره دارد؟

الف. موت بعد از دنیا

ب موت قبل از دنیا

ج. موت قبل از دنیا تا آخرت

۴- دوران موت اول دوره قبل از دنیاست؟

الف. درست 

ب.نادرست

۵-جاهای خالی را کامل کنید.

دوران موت دوم……… و حیات دوم…….. است.

الف. قبل از دنیا – قیامت

ب. قیامت – قبل از دنیا

ج. قیامت -برزخ

د. برزخ –قیامت

۶-با توجه به این آیه “ثم انکم بعد ذلک لمیتون”

شما انسانها بعد از دنیا میت خواهید بود.

خداوند کدام گروه از  مسثنی و به ان ها میت نمی گویند.

الف. مقتولین فی سبیل الله

ب.مجاهدین فی سبیل الله

ج. یقاتلون فی سبیل الله

۷-ترجمه کنید.

ثم انکم بعد ذلک لمیتون

الف. شما انسانها بعد از حیات میت خواهید بود.

ب.شما انسانها بعد از دنیا میت خواهید بود.

ج.شما انسانها میت می شوید.

د.شما انسانها بعد از موت زنده می شوید.

۸-فرق موت و حیات فیزیکی در چیست؟

الف. در روح انسان است

ب. در نفس انسان است.

ج. در بدن انسان است.

۹-دوره حیات اول دوره ……….. است.

الف.دوره قبل از دنیاست

ب. دورخ بعد از موت است.

ج. دوره قبل از زندگی دنیاست.

۱۰-دوره حیات دوم ……. است.

الف. بعد از دنیا تا آخرت

ب. قیامت 

ج. برزخ

۱۱- چند حالت از موت داریم؟

الف. دو حالت. قبل از دنیا-برزخ

ب. دو حالت . بعد از دنیا -قیامت

ج. دو حالت. برزخ –قیامت

۱۲.از نظر قرآن روح ما انسانها هر وقت دارای بدن باشد ……می شود.

الف) میت

ب) حی

ج) جسم

۱۳. موت وحیات که در همه ما انسانها وجود دارد واز آن استفاده می کنیم موت وحیاتی…..‌

الف) فیزیکی است 

ب) معنوی است

ج) نورانی است

۱۴. روح با دارا بودن بدن ……وبدون آن ……می شود.

الف) حی- میت

ب) میت – حی

  ج) حیات فیزیکی – میت

۱۵.هر کجا خطاب( یا ایها الذین امنوا) در قرآن بیاید  به چه معنی است؟

الف) یعنی همه انسانهای مومن

ب) یعنی هیچ واسطه بین خدا وما نیست

ج) یعنی خداوند غیر مستقیم با ما سخن می گوید.

۱۶. بیشترین خطاب در قرآن کدام خطاب است؟

الف) یا ایها الناس

ب) یا ایها النبی

ج) یا ایها الذین امنوا

۱۷. خطاب (یا ایهاالذین امنوا) چند بار در قرآن ذکر شده است؟

الف)۸۹  بار

ب)۲۶ بار

ج)۲۲بار

۱۸.عمل به دین خدا چه نوع حیاتی به ما می بخشد؟

الف) حیات فیزیکی

ب) حیات معنوی

ج) حیات همیشگی

۱۹.آیه ۱۲۲ سوره انعام به گفته مفسرین در مورد چه کسی آمده است؟    الف )حضرت محمد (ص)

ب)  سید الشهداء همزه (ص)

۲۰. چرا در آیه ۱۲۲ سوره انعام خداوند از سید الشهداء همزه( ص) به عنوان میت یاد کرده است؟

الف) چون خداوند اورا دوباره زنده کرد

ب) چون قبل از اینکه اسلام بیاوردقلبش در وحدانیت نبود

ج) چون در جنگ احد شهید شد

۲۱.حضرت همزه (ص) در کدام جنگ شهید شد ؟

الف) خندق

ب) احد

ج) خیبر

۲۲. با توجه به آیه ( اومن کان میتا فاحیینه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس) حیاتی که مورد نظر قرآن است از این حیات قرآن به چه حیاتی تعبیر کرده است؟

الف) حیات فیزیکی

ب) حیات نورانی

ج) حیات طیب

۲۳. بدن انسان جزء ابزار فیزیکی است که با  آن فعالیت می کند.

الف) درست

ب) نادرست

۲۴. این موت وحیاتی که در همه ما انسانهاست تا وقتیکه این بدن را داریم واز آن لذت می بریم موت وحیات معنوی است.

الف )درست

 ب) نادرست

۲۵. ما انسانها ( حی) هستیم  این حیات فیزیکی ماست که مدار آن……..

الف) روح ماست

ب) بدن ماست

۲۶. کدام آیه درمورد عالم برزخ یا عالم موت است که روح در اختیار ملائکه ودیگران است ودر واقع قبض روح شده است؟

الف) ثم انکم بعد ذلک لمیتون 

ب) اعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون

جلسه چهارم

سبک زندگی قرآنی

۱- تعبیرقرآن با عنوان نور قلب در کدام آیه اشاره شده است؟

– یا ایها الذین امنوا منوا بالله ورسوله

– یاایها الذین امنوا اکتب علیکم الصیام

– یا ایها الذین امنوا اتقوالله و امنوا برسوله 

 

۲- کدام آیه به حیات طیب در قرآن اشاره دارد؟

– و جعلنا من بین ایدیهم سدا

–  انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الا الذقان

– جعلنا نورا یمشی به فی الناس

 

۳- در ایه شریفه یؤتکم کفلین من رحمته منظور چه رحمتی است؟

– رحمت دنیوی

– رحمت اخروی

– رحمت دنیوی و اخروی

 

۴- در آیه شریفه یؤتکم کفلین من رحمته منظور از رحمته کدام آیه است؟

–  و الطیبات من الرزق قل للذین امنوا فی الحیاه الدنیا

–  و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم

–  ورضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم

 

۵- نورقلب و شرح صدر هر کدام به ترتیب ——- و—– هستند.

– حیات معنوی – حیات طیب

– حیات طیب – حیات اخروی

– حیات طیب – حیات طیب

 

۶- خداوند سینه چه کسی را برای اسلام گشاده می گرداند؟

– کسی که خدا بخواهد اورا هدایت کند

–  کسی که خدا بخواهد گناهانش را ببخشد

– کسی که خدا بخواهد نعمت های دنیوی و اخروی را عنایت کند

 

۷- حضرت موسی در زمان ماموریت چه دعایی کرد؟

– قال رب ارنی انظر الیک

– قال ربی لم حشرتنی اعمی و قد کنت بصیرا

–  قال رب اشرح لی صدری و یسرلی امری

 

۸- انسان باید برای——– تلاش و حیات واقعی —– است.

– حیات فیزیکی و حیات طیب – حیات طیب

– حیات طیب – حیات طیب

– حیات فیزیکی- حیات طیب

 

۹- با توجه به سخن لقمان ” یابنی خذ من الدنیا ما یکفیک  و لا ترفضها …&hell

/ 0 نظر / 183 بازدید