نمونه سوال مطالعات اجتماعی نهم


الف) عبارت زیر را کامل کنید. ( 1نمره)

1-به دستور .............................. مجلس به توپ بسته شده ومنحل گردید.

2- جنگ جهانی دوم با حمله ناگهانی ................ به ................ درسال 1318ش آغاز شد.


ب) درست ترین پاسخ را علامت بزنید. ( 2نمره )

1- مهم ترین خواسته مشروطه خواهان چه بود؟

الف)عزل محمدعلی شاه        ب) برقراری حکومت سلطنتی       

 ج) اخراج بیگانگان ازکشور         د) تأسیس عدالت خانه

2- شخصیت های مخالف قرارداد 1919 چه کسانی بودند؟

الف) مدرس- شیخ محمدخیابانی         ب) آیت ا...کاشانی- مصدق           

  ج)آیت ا...کاشانی – شیخ محمدخیابانی             د) همه موارد

3) مردم کدام مناطق به دستگیری امام خمینی اعتراض کردند؟

الف) تهران، تبریز                  ب) قم، تهران و ورامین              

 ج) قم، اصفهان                 د) ورامین ، مردم گیلان

4) کدام یک از حوادث زیر به جمعه سیاه معروف شد؟

الف) 17شهریور57               ب)19 دی ماه 56               

  ج)26 دی ماه 57                 د) 31 شهریور59


 ج) صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. (2نمره)

ا- درهمه پرسی تعیین نظام سیاسی ، 8/92درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند   ... ص           غ

2- کودتای28 مرداد1332 به دست سرلشکرزاهدی صورت گرفت.  ...................................       ص           غ

3-اصول شش گانه با پی گیری های امام خمینی لغو شد.    ..........................................        ص           غ

4- فرمان مشروطه به دست ناصرالدین شاه صادرشد.   ..............................................          ص           غ

                        

د) سوالات تشریحی   {5 نمره } 

1- هریک از نهادهای زیر باچه هدفی به دستورامام به وجود آمدند؟

  الف) نهضت سواد آموزی :

  ب ) سپاه پاسداران :

2- از دلایل نارضایتی مردم از رژیم پهلوی 2 مورد را بیان کنید.
3) درجریان جنگ جهانی دوم متفقین چرا و با چه بهانه ای کشور ما را اشغال کردند؟
4) اهداف امریکا از انجام تغییرات در اموراجتماعی واقتصادی ایران چه بود؟


5) نظام پادشاهی استبدادی را با نظام پادشاهی مشروطه مقایسه کنید.


============================================================

============================================================

ام .نام خانوادگی :         سوالات مطالعات اجتماعی نهم          کلاس : 2/9          

تاریخ: ... /12/96  مدت امتحان:25 دقیقه


1- هویت یعنی چه؟ چرا شناخت هویت خود اهمیت دارد؟(1نمره)


2- ازدواج(نکاح) چه نوع پیمانی است؟ هدف نکاح چیست؟(1نمره)


3- ویزگی های اکتسابی را با ذکرمثال تعریف کنید.(1نمره)


4- هنجارها چه نوع رفتارهایی هستند؟ تعریف کنید.(1نمره)


5-عمده ترین عناصرهویت یک ملت کدامند؟ (مثلث هویت)5/1نمره


6- فرایند اجتماعی شدن نخست درکجا و چگونه شکل میگیرد؟ (5/1نمره)


7- سه مورد ازفایده های فرزندآوری درخانواده را بیان کنید.(5/1نمره)


8- خانواده ها با چه روش هایی اعضای خودرا اجتماعی می کنند؟(5/1نمره)

===============================================================

===============================================================

 ونام خانوادگی :                         سوالات مطالعات اجتماعی نهم          کلاس : .....      تاریخ : 16/12/96           مدت : 30 دقیقه

الف) صحیح ترین گزینه را علامت بزنید.( 2 نمره )

1- مناسبت 26 دی ماه 1357 چه بود؟

الف) جمعه سیاه                                 ب) فرار شاه ازکشور                   

  ج) قیام مردم تبریز                    د) قیام مردم قم                          

2- جنگ جهانی دوم باحمله ناگهانی.......... به ............ آغازشد.

الف) امریکا – روسیه                          ب) آلمان – لهستان                     

 ج) امریکا – ژاپن                       د) انگستان - لهستان                   

3- کدام یک باهدف خدمت به مناطق محروم تشکیل شد؟

الف) بسیج مستضعفان                      ب)سپاه پاسداران                        

  ج) جهاد سازندگی                     د) دولت موقت

4- رژیم شاه حق کاپیتولاسیون را به کدام کشور داده بود؟

الف) روسیه                                        ب) انگلستان                                 

 ج) امریکا                                 د) گزینه های الف و ج

:0

ب) عبارات زیر را با توجه به کتاب درسی خود کامل کنید.( 5/1نمره)

1- نهضت ملی شدن صنعت نفت را ........................ و ........................... رهبری کردند.

2- روسیه و انگلستان براساس قرار داد ...................... ایران را به سه منطقه نفوذی تقسیم کردند.


:0

ج) گزینه صحیح را با «ص» و گزینه غلط را با «غ» مشخص کنید.(5/1نمره)

1- حکومت رضاشاه به روزنامه ها و احزاب اجازه فعالیت نمی داد. (............. )

2- ناصرالدین شاه به دست میرزا کوچک خان جنگلی به قتل رسید. ( .......... )

3-امام خمینی درتاریخ 15خرداد1342 از ایران تبعیدشد. (............. )

:0

د) سوالات تشریحی : ( 5 نمره )

1- اهداف امریکا از تغییرات در اموراجتماعی واقتصادی ایران چه بود؟2- روند تأسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران را به ترتیب بیان کنید.

3- رضاخان برای نوسازی کشور چه اقداماتی انجام داد؟

4- عکس العمل رژیم در برابر اعتراض ها و تظاهرات ملت به چه صورت بود؟

5- از موانع ومشکلات انقلاب مشروطه، اختلاف و دو دستگی میان مشروطه خواهان را توضیح دهید./ 0 نظر / 170 بازدید