نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات هشتم

 

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش شهرستان زنجان

نام ونام خانوادگی:                                           نام پدر:                            دبیرستان  :................

امتحانات پیش نوبت دوم       آزمون درس : مطالعات اجتماعی      پایه: دوم        تاریخ امتحان: 1/2/94   مدت امتحان: 60 دقیقه     

 

 

جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنیـد.

الف) ازمهمترین مقام هایی که درعهد سلجوقیان وجود داشت،..........................بود .

ب)درکشور فلسطین ،شهری کهن وجوددارد که مسلمانان به آن .............   ویهودیان ومسیحیان

به آن اورشلیم می گویند.

ج) ساکنان کشورهای شمال صحرای افریقا، به زبان .................................. صحبت می کنند

1

 

صحیح یاغلط بودن عبارات زیررامشخص کنیـد.

الف) جمعیت درهمه جای قاره ی آسیا یکسان پراکنده شده است . ص           غ

ب) منطقه جنوب شرقی آسیا ،کانون ظهور ادیان توحیدی بوده است .   ص           غ

ج)در رأس حکومت سلجوقی، وزیران قرار داشتند.     ص                     غ           

2

 

پاسخ صحیح راباعلامت (ضربدر) مشخص کنیـد.

الف) حکومت تیموریان سرانجام باظهور کدام حکومت درایران ازمیان رفت  ؟

   1.  ایلخانان                  2.  صفویان              3 . مغولان          4. سلجوقیان

ب) کدام اقیانوس دراطراف قاره آسیا نمی باشد ؟

       1.  آرام             2.  اطلس          3.  هند           4. منجمدشمالی  

د)  زبان رسمی مردم استرالیا ونیوزیلندچیست؟

1- انگلیسی              2- پرتغالی و اسپانیایی             3- اسپانیایی           4- پرتغالی وانگلیسی

 ج) رودی که عرض آن 50متر است در روی نقشه 5 سانتی متر دیده می شود، مقیاس نقشه چقدراست؟ پ

 1

3

 

به سئوالات زیرپاسخ کوتاه بدهیـد.

الف) اودرنبردملازگرددرسال 463ق رومیان راشکست دادوامپراطورروم شرقی رابه اسارت گرفت؟

ب) یکی ازبرجسته ترین دانشمندان مسلمان ایرانی بود که به عنوان مشاور هلاکوخان احترام بسیاریافت ؟

 ج )اوچندین بار به بهانه رواج اسلام  به هندوستان لشکرکشی کرد.

 د) سلجوقیان درزمان او به اوج قدرت رسیدند . وایشان مشهورترین سلطان سلجوقی است                                                                                                               

4

 

چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود ؟

 

سلطان رکن الدین لقب که بود؟ علت آن رابنویسید.

 

 چرامردم ازحکومت ساسانیان ناراضی بودند؟( 3 دلیل کافی است)

 

ماجرای حمله ی مغولان به ایران راشرح دهید .

 

درموردرونق وتوسعه شهرها ومعماری دردوره ی سلجوقی توضیح دهید .

 

قیام سربداران براثرتعلیمات چه کسانی وباچه شعاری ظهورکرد .

 

 

درموردخدمات فرهنگی واجتماعی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی توضیح دهید.

 

 

  به نظر شما چه خطراتی ساکنان دلتا ها  را تهدید می کنند؟( 4 مورد)

 

ناهمواری های قاره آسیا رانام برده ویک مورد راشرح دهید .

 

 

آسیای خشک وآسیای مرطوب راتوضیح دهید  . 

 

  چرا استرالیا و نیوزیلند ازنظر اقتصادی پیشرفته هستند؟

 

اقتصادقاره ی آسیا برپایه ی چه کارهایی است؟ توضیح دهید.

 

 

آب وهوا درمنطقه جنوب غرب آسیا چگونه است توضیح دهید.

 

 

 مهاجرت متخصصان ودانشمندان یک کشوربه کشورهای صنعتی چه نتایجی دارد

 

چرا منطقه جنوب غرب آسیا یکی ازمناطق استراتژیک (راهبردی)جهان است؟

 

 

چرامنطقه جنوب غرب آسیا منطقه ای پرتنش است ؟(دومورد)

 

 

 

مـوفـق وپیروز باشــید

 

 

5

 

6

 

 

7

 

8

 

 

9

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

15

 

16

 

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

بارم

نام ونام خانوادگی : ...............            باسمه تعالی        شماره صندلی:            نام کلاس:

نام پدر :                             اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان             تاریخ : 4/03/1394

نام آموزشگاه:                   اداره آموزش وپرورش ناحیه2 زنجان                مدت امتحان : 60دقیقه

دبیرستان شاهدامام حسین         ماده درسی: مطالعات اجتماعی پایه هشتم             تعداد صفحه:  2          ص(   1  )

ردیف

5/2

درست ترین گزینه را علامت بزنید

الف) رودی که عرض آن 50متر است در روی نقشه 5 سانتی متر دیده می شود، مقیاس نقش

چقدراست؟       1)1/100        2)1/1000        3)  1/10000       4)  1/100000

ب) همکاری ویاری رساندن به یک دیگر را چه می نامند؟

1- ایثار                 2- ازخودگذشتگی                3- تعاون              4- احساس مسئولیت

ج ) بیشتر مردم آسیا ازچه نژادی هستند؟

1-زرد پوست            2- سفیدپوست               3- دورگه ها           4- سیاه پوست

د)  زبان رسمی مردم استرالیا ونیوزیلندچیست؟

1- انگلیسی          2- انگلیسی و اسپانیایی         3- اسپانیایی         4- پرتغالی وانگلیسی

ه ) کدام یک از شاعران زیر  دانش آموخته ی  مدارس نظامیه بود؟

1-سعدی             2- حافظ                      3- رودکی                4 – فردوسی

 

1

2

جمله ی صحیح را با((ص))  و جمله ی غلط را با ((غ)) مشخص کنید.

الف) رئیس جمهور ریاست قوه قضائیه را برعهده دارد.(          )

ب) در رأس حکومت سلجوقی، وزیران قرار داشتند.(             )

ج ) حکومت سربداران پشتیبان مذهب شیعه بودند. (            )

د  ) رود نیل پرآب ترین رودجهان است .(            )

2

2

جمله ها وعبارت های زیر را کامل کنید.

الف) به جریان ارسال و دریافت پیام،  ............................... می گویند.

ب ) اقتصاد کشور عربستان برپایه ی .......................       قرار دارد.

ج ) ساکنان کشورهای شمال صحرای افریقا، به زبان .....................      صحبت می کنند.

د ) سلطان محمدخدابنده به پیشنهاد وزیرش ، پایتخت را به شهر .....................    انتقال داد.

3

5/1

هریک از گزینه های سمت راست با کدام گزینه سمت چپ ارتباط دارد؟ به هم وصل کنید.(  یک گزینه اضافی است)

                    چندین بار به هندوستان لشکرکشی کردO                     O ابوسعید

                 سلجوقیان درزمان او به اوج قدرت رسیدندO                      O سلطان محمود

      مغول ها در زمان پادشاهی او به ایران حمله کردند                      O سلطان ملکشاه

                                                                                                           O سلطان محمد خوارزمشاه

4

1

چرامردم ازحکومت ساسانیان ناراضی بودند؟( دو دلیل کافی است)

 

 

 

ادامه سوالات درصفحه دوم

 

نمره باعدد

نمره تجدیدنظردر صورت داشتن اعتراض

 

      نمره باعدد

 

نمره باحروف

 

      نمره باحروف

 

نام وامضای دبیر

 

      نام وامضای دبیر

ادامه سوالات درس : مطالعات اجتماعیپایه هشتم               مدرسه : شاهدامام حسین(ع)          نوبت:  دوم       سال:  94-93           ص(2)

5

1

چرا منطقه ی جنوب غربی آسیا منطقه ای پر تنش است؟ ( دو علت کافی است)

 

 

 

6

1

چرا استرالیا و نیوزیلند ازنظر اقتصادی پیشرفته هستند؟

 

 

7

1

به نظر شما چه خطراتی ساکنان دلتا ها  را تهدید می کنند؟( دو مورد )

 

 

8

1

چرا مبلّغان مسیحی وبودایی نتوانستند اعتقادات و دین های خودرا در ایران رواج دهند؟

 

 

9

1

علت گسترش شهر وشهرنشینی در دوره سلجوقیان چه بود؟

 

 

10

1

چرا حکومت خوارزمشاهیان پایه های محکم و استواری نداشت؟

 

 

11

1

مهاجرت متخصصان ودانشمندان یک کشوربه کشورهای صنعتی چه نتایجی دارد؟

 

 

12

5/1

اروپای جوان به کدام بخش از قاره اروپا گفته می شود؟ چــرا؟

 

 

13

5/2

با توجه به نقشه نام موارد خواسته شده را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

/ 0 نظر / 5708 بازدید