پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

اطلاعات جامع سلسله های تاریخی ایران در دوره های مختلف

  1   تاریخ ایران   11   طاهریان     21   تیموریان   2   ایلام     12   علویان (طبرستان)   22   قراقویونلو     3   ماد   13   سامانیان   23   آق‌قویونلو     4   هخامنشیان   14   آل زیار   24   صفویان     5     سلوکیان   15   آل بویه   25   افشاریان     6   اشکانیان     16   غزنویان   26   زندیان   7   ساسانیان     17   سلجوقیان   27   قاجاریان   8   امویان     18   خوارزمشاهیان   28   پهلوی     9   خلافت عباسیان     19   ایلخانان   29   دولت موقت ایران   10   صفاریان     20   سربداران     30   جمهوری اسلامی
/ 0 نظر / 83 بازدید

امپراطوریهای بزرگ باستان

بزرگترین امپراتوری‌های باستان   گسترده امپراتوری هخامنشیان (سال ۴۸۰ پیش از میلاد)   گسترده امپراتوری مائوریا (سال ۲۵۰ پیش از میلاد) فهرست زیر شامل امپراتوری‌های جهان باستان از سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید