سوالات متن درس به درس مطالعات هشتم با پاسخ تشریحی ( دروس 1-24)

فصل اول – درس1


1-تعاون یعنی چه؟

تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر

 

 

2-آیا ما می توانیم نسبت به تفاقاتی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم ؟

از آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی و هم مسئول، آفریدهشده است؛ هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را ازاجتماع جدا کند و نسبت به آنچه در جامعه میگذرد و اتفاقاتی کهبرای دیگران می افتد، بی تفاوت بماند و زندگی خود را از دیگران جداکند.

 

 

3-نظر دین اسلام در زمینه رابطه فرد با اجتماع و همکاری چیست ؟

یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده «تعاون » است.

در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه وستمکاری همکاری نکنید. سورۀ مائده، آیۀ 2

                                                                                                                   

امیرالمؤمنین علی‌ (ع) :

از پیامبر اکرم)ص( شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از مؤمنیرفع کند، مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کردهاست.

 

 

4-خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است ؟

خداوند از ما خواسته که در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنیم، اما درامور ناپسند گناه و ستمکاری، همکاری نکنیم.

همکاری نکردن در گناه یعنی اینکه اگر کسی کار ناپسند یا گناهیانجام می دهد ما او را تشویق نکنیم یا طوری رفتار

نکنیم که انگار با او موافق هستیم .

           

 

5-تعاون و همکاری  به چه  شکل های مختلفی می تواند انجام شود؟

  اظهار دوستی و محبت، همدلی و خوشحال کردن یکدیگر، هدیهدادن، کوشش برای ایجاد صلح و آشتی میان مؤمنان، عیادت ازبیمار، قرض دادن، رفع مشکلات مردم و یاری رساندن به آنها در گرفتار یها، مشارکت کردن برای رفع نیازهای مالی فقرا، امر بهمعروف و نهی از منکر و…

 

 

6-تعاون و همکاری  در سطحی از جامعه ممکن است صورت گیرد؟

 خانواده و خویشاوندان، مدرسه، محلّه، شهر و روستا یا اعضایجامعه

 

  

7-نتیجه همکاری و همدلی در خانواده چیست ؟

باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود. باتقسیم وظایف و مسئولیتها، هر عضوی از خانواده احساس میکند کهمفید است و همه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.

 

 

8- در محیط مدرسه در چه زمینه هایی می توان همکاری کرد ؟

در نظافت کلاس و مدرسه، کمک به همکلاس یهایی که در درسضعیف هستند، همکاری در مراسم صبحگاهی و از این قبیل.

 

9- نتیجه همکاری در بین افراد یک محله چیست؟

همدلی و همکاری بین افرادی که در یک محله زندگی  میکنند، علاوهبر ایجاد صمیمیت و همبستگی، موجب م یشود که کارها بهتر پیشبرود10-همکاری و تعاون در محله به چه شکلهایی ممکن است صورت گیرد؟

عیادت از همسایه بیمار، کمک و خوشامدگویی به همسایه جدیدیکه به محلّه نقل مکان نموده، همکاری در نظافت و پاکیزگی محله ومراقبت از اموال عمومی و همکاری در جشنها یا مراسم مختلف ازجلو ههای تعاون در محله است

..........................................................................................

فصل اول – درس2


1-آیا تعاون وهمکاری محدود به مکان خاصی می شود؟

تعاون، تنها به خانه و مدرسه و محلّه، محدود نمیشود. گاهی افرادنیکوکار در سطح جامعه به صورت فردی و گاهی

به صورت گروهی به دیگران یاری می رسانند و کمک میکنند

 

 

2-انفاق به چه معناست؟

افراد از طریق بخشش مال، علم، تواناییها، و زمان عمر خود بهکسانی که نیازمند هستند،

یاری م یرسانند. به این بخشش «انفاق » میگویند


 

3- نمونه هایی از سازمان های  مردم نهاد   و موسسات خیریه را که با هدف کمک به نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:

 انجمنهای حمایت از بیماران خاص، انجمنهای نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگا ههای خیریه، مؤسسات نگهداری و حمایت ازایتام  و خیّرین مدرس هساز و کتابخانه ساز


 

4- وقف به چه معناست؟

از دیرباز افراد نیکوکار بناهایی مانند مدرسه علمیه، پل،کاروانسرا،آب انبار و حمام عمومی می ساختند تا مردم بتوانند از آنهااستفاده کنند. گاهی نیز دستور  میدادند از منافع و درآمدی که ازفعّالیتی در یک مکان حاصل  میشود مثلاً از زمین کشاورزی یا کارگاهتولیدی، به افراد نیازمند کمک شود.

 

5- به کدام داراییها و اموال موقوفات گفته می شود؟

به اموال و داراییهایی که وقف میشود، موقوفات میگویند و کسیحق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که  واقف معین نموده است، استفاده شود.

 

 

6- شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دورهم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونیها، در فعّالیتی سرمایه گذاریو همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکتتعاونی، تأسیس

 کرده اند و هر یک از آنها را عضو شرکت تعاونی مینامند.

 

 

 

7- ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟

٭ براساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با 7 عضو، رسمیت پیدامیکند. اعضا از بین خود هیئت مدیره ای را

انتخاب  میکنند. همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیر یهامشارکت می کنند و رأی  میدهند.

در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه )سهم( عضو شود، یک حق رأی دارد.

 

8- تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدارسرمایه )سهم( عضو شود، یک حق رأی دارد.

در شرکتهای غیرتعاونی، هرکس سرمایه و سهامش بیشتر است،قدرت بیشتری در تصمیم گیر یها د ا ر د 

 

 

 

9- هدف شرکتهای تعاونی چیست؟

در شرکتهای تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یکهدف مشترک تلاش میکنند. هدف شرکتهای

تعاونی معمولاً حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتربرای اعضای آن است و منافعی نیز که از همکاری و فعّالیت گروهی)جمع( حاصل میشود، به طور عادلانه بین همهٔ اعضا، توزیع میشود.

 ==========================================================

فصل دوم – درس3

 

    1- نوع حکومت کشور ما چیست  و چگونه اداره می شود؟

حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیلهسه قوّهٔ مقننه، قضائیه و مجریّه، زیر نظر مقام رهبریاداره

میشود.

 

 

 

    2- رئیس قوه مجریه  یا رئیس دولت  کیست و چه مسئولیتی دارد؟

قوّهٔ مجریه همان دولت و سازما نهای وابسته به دولتاست. رئیس قوّه مجریه، رئیس جمهور نام دارد که پس ازمقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّهٔ مجریه رابر عهده دارد

 

 

 

    3- رئیس جمهور برای چه مدت و چگونه انتخاب می شود و برای چند دوره به صورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود؟

رئیس جمهور برای مدت چهار سال   با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و تنها برای یک دورهٔ  چهارسالهٔ دیگر بهصورت متوالی انتخاب مجدد او مانعی ندارد.

 

 

 

    4 - مراحل انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور چگونه است؟

افراد با داشتن شرایط ریاست جمهوری ، داوطلبمیشوند و پس از تأیید صلاحیتشان توسط شورای نگهبان،از طریق تبلیغات انتخاباتی در صدا و سیما، روزنامه ها ومجلات و اینترنت، و سخنرانی در مساجد و سالنهایاجتماعات، پیا مهای خود را به مردم میرسانند.در روز رأ ی گیری، همهٔ کسانی که ایرانی و تبعهٔ جمهوری اسلامیایران هستند  حتی ساکنین خارج  در انتخابات شرکت وبه فرد مورد نظرشان رأی میدهند. حداقل سن رأ ی دهندگان هیجده سال تعیین شده است .


 

 

 

    5- در چه مرحله ای از انتخاب رئیس جمهور نیاز به تنفیذ می باشد؟

پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخابشد، برای شروع به کار، حکم وی توسط رهبر امضا وتنفیذ

 میشود .

 

 

    6- رئیس جمهور چه زمانی مراسم تحلیف )سوگند( را انجام می دهد؟

در مرحلهٔ بعد،( پس از تنفیذ) رئیس جمهور در مجلسشورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس و شوراینگهبان و رئیس قوّهٔ قضائیه در پیشگاه قرآن کریم سوگندیاد  میکند که وظایف خود را به درستی انجام دهد. رئیسجمهور و دولتی که تشکیل می دهد در برابر ملت ایران،رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول هستند و بایدپاسخگو باشند.

 

 

 

   7-هیئت دولت یا کابینه از چه کسانی تشکیل می شود ؟

رئیس جمهور، معاونان و وزیران

 

 

   8- وزیران انتخابی رئیس جمهور در چه صورت می توانند به عنوان وزیر در وزارتخانه مشغول به کار شوند؟

   رئیس جمهور در شروع کار خود، وزیرانی را انتخاب و بهمجلس معرفی میکند. هر وزیر در برابر نمایندگان ملت درمجلس، برنامه های خود را ارائه می دهد. سپسنمایندگان دربارهٔ صلاحیت او برای وزارت، اظهارنظر  میکنند. سپس دربارهٔ هر وزیر رأ ی گیری می شود و درصورتی که اکثریت نمایندگان مجلس به وزیر رأی اعتماد بدهند، او

 میتواند به عنوان وزیر، کار خود را شروع کند.

 

 

    9-ضرورت وجود وزارتخانه های مختلف در کشور چیست؟

  امور مختلف کشور را به بخ شهایی تقسیم کرده اند وهر بخش را برعهده یک مسئول به نام وزیر گذارد ه اند. هروزیر مسئول یک وزارتخانه است و ساختمانی که دفتروزیر در آنجا قرار دارد، وزارتخانه نامیده میشود.

 

 

 

 

     10- مقرّ هیئت دولت و وزارتخانه ها کجاست؟

 در تهران...................................................................................................................

فصل دوم – درس4


 

1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟

همهٔ کسانی که تابعیت دولت جمهوریاسلامی ایران را دارند، چه شهری باشند، چهروستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگیکنند و چه در خارج از کشور، شهروند ایرانمحسوب میشوند.

 

 

2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت باید برخوردار  باشند؟

آنها حق دارند از خدمات دولت در زمینه های مختلف بهرهمند شوند، و حق دارند آزادی بیان، اظهار نظر و انتقادداشته باشند.

 

 

3—شهروندان کشور چه مسئولیتهایی نسبت به دولت دارند؟

شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترامبگذارند و آنها را رعایت کنند، با دولت

مشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خودرا بپردازند و در هنگام جنگ از کشور دفاع کنند.

 

 

4-دولت براساس قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟

بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولتموظف است شرایط و لوازم سواد و آموزش، بهداشت،شغل

مناسب، رفاه، امنیت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را درجامعه فراهم کند. دولت، همچنین وظیفه دارد تجهیزاتزیربنایی وخدمات عمومی مانند ساختن راه و جاده، پل،بیمارستان، مسکن، مدرسه، سد، مخابرات، آب، برق وگاز و ... را در کشور، گسترش دهد.

 

5- رئیس جمهور چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

رئیس جمهور علاوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنهاهماهنگی ایجاد می کند، وظایف و اختیارات دیگری نیزدارد؛ برای مثال، امضای قراردادهایی که بین ایران وکشورهای دیگر بسته  میشود، اجرای قوانین و مصوباتمجلس )پس از تصویب مجلس شورای اسلامی(، امضایاستوارنامهٔ  سفیران کشور ما و پذیرش استوارنامهٔسفیران سایر کشورها، اعطای نشا نهای دولتی و … .

 

 

6- تنظیم لوایح (لایحه ها ) بر عهده کیست؟

دولت

 

7-لوایح (لایحه ها) تنظیم شده توسط دولت برای قانونی شدن و تصویب به کجا فرستاده می شود؟

به مجلس شورای اسلامی

 

 

8-وظیفه نظارت بر فعالیت های دولت بر عهده کیست؟ چگونه؟

  نمایندگان مجلس بر فعّالیتهای دولت نظارت میکنند وحق سؤال کردن از رئیس جمهور و وزرا و یا استیضاح ایشان را دارند

 

 

9- چه کسانی حق سوال واستیضاح از رئیس جمهور  و وزیران را دارند؟

نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یاهر یک ازوزیران سؤال کنند. در این صورت رئیس جمهور

یا وزیری که از او سؤال شده باید در مجلس حاضر شود وبه سؤال نمایندگان پاسخ دهد. گاهی نیز ممکن استمجلس وزیری را استیضاح کند.

 

 

10-دولت درآمدهای خود را در چه اموری هزینه می کند؟

دولت فعّالیتهای مختلفی را در زمینه آموزش، بهداشت، اوقات فراغت، حفاظت از محیط زیست، مسکن،کشاورزی، صنعت و… انجام  میدهد. همچنین دولت برایاقدامات عمرانی مثل ساختن پل،جاده، فرودگاه، نیروگاهبرق و… باید سرمایه گذاری کند.

 

   11-درآمد دولت از چه راههایی می باشد؟

درآمدهای حاصل از صادرات نفت

درآمدهای حاصل از مالیات

سایر درآمدها

 

12- دولت بیشتر درآمدهای خود را از چه راهی به دستمی آورد؟

نفت

 

 

 

 

13-علاوه برنفت ومالیات ، دولت از چه راههای دیگری درآمد کسب می کند؟

بخش دیگری از درآمدهای دولت که در مقایسه با موارددیگر کوچک تر است از سایر منابع، تأمین میشود. برایمثال درآمدی که دولت از بابت ارائه خدمات برق، آب، گاز وتلفن به مردم، به دست میآورد یا درآمدهای مربوط بهخدماتی مانند صدور گواهینامهٔ رانندگی، سند مالکیت،گذرنامه و نظایر آن، یا درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریدر صنایع بزرگ از دیگر درآمدهای دولت هستند.

 

 

14-بودجه چیست؟

بودجه به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یاهمان درآمدها و هزینه ها. بودجه  سندی است که دولتدر آن درآمدها و هزینه های یک کشور را  برای یک سال،معین  میکند

 

15-تنظیم لایحه بودجه برعهده کیست؟

برعهده دولت

 

 

 

16-تصویب لایحه بودجه بر عهده کیست؟

مجلس

 


==============================================

فصل سوم – درس5

 

1-     بلوغ چیست و در چه دوره سنی رخ میدهد ؟

 تغییرات جسمی دوره نوجوانی ( 12  تا  18 سال)  را بلوغ می گویند

 

2-     در دوره ای که بلوغ رخ می دهد  علاوه بر تغییرات جسمی ، چه تغییرات دیگری رخ می دهد ؟

تغییرات ذهنی و اجتماعی

 

3-     چرا افراد در دوره نوجوانی بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند؟

به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجودمیآید، افراد حسا س ترند و ممکن است روحیهٔ هیجانی وکنجکاوی آنها باعث شود که بیشتر در معرض آسیبهایاجتماعی قرار بگیرند.

 

4-     برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی وبلوغ را نام ببرید؟

پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

 

5-     پرخاشگری ونزاع ، که از آسیب های اجتماعی است نتیجه چیست؟

پرخاشگری و نزاع، نتیجهٔ کنترل نکردن خشم است

 

6-     به چه کسانی پرخاشگر میگویند؟

افرادی که را ههای درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمیتوانند به طور معمول خشم خود را کنترل )مهار( کنند،به

افراد پرخاشگر تبدیل میشوند

 

7-     رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟

رفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و  ممکناست به شکلهای مختلفی مانند آزار و اذیت، کتک

زدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران،  بی ادبی نمودن وناسزا گفتن و شکستن و تخریب وسایل

 

8-     پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟

نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند. پرخاشگری همچنین مشکلاتی را در یادگیری و تحصیل به وجودمیآورد

و زمینه را برای سایر آسیبهای اجتماعی فراهم میکند.گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبرا ن ناپذیری در

زندگی فرد به وجود بیاورد

 

9-     سه قاعده ای که هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را ذکر کنید.

1-نباید به خودم صدمه بزنم.

 2-نباید به دیگران صدمه بزنم.

3- نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

 

10- زمانی که ما از دست کسی عصبانی می شویم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

-          به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد  خدا ، خودرا آرام کنیم.

-          نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده  بشماریم.

-          با رعایت سه قاعد ه ای که در بالا گفته شد، علتعصبانیت خود را مؤدبانه و آرام بیان کنیم.

-          اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کنندهرا ترک کنیم.

-          برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزرگترها کمک بگیریم.

 

  

11- زمانی که  دیگران  از دست ما عصبانی می شوند چه کاری باید انجام داد؟

-          به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانیاست و علت چیست؟

-          به حر فهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حر فهایاو را قطع نکنیم.

-          اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم، با آرامش توضیحدهیم و اگر اشتباهی کرد ه ایم عذرخواهی کنیم و راهیبرای جبران اشتباه، پیدا کنیم.

-          اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوریکه حاضر به شنیدن حر فهای ما نیست و ممکن است بهما صدمه بزند، فوراً صحنه را ترک کنیم و ازبزرگتر ها کمک بخواهیم

 

12- به چه موادی  مخدّر  می گویند ؟ (ویژگیهای مواد مخدّر چیست؟)

موادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی رویسیستم عصبی ایجاد میکند و باعث کم شدن هوشیاری و

بی حسی و بی حالی میشوند اما پس از تمام شدن اثرآن روی مغز، فرد حال بسیار بدی پیدا  می کند و مجبوراست دوباره به سمت آن ماده برود. به عبارت دیگر فرد بهآن وابستگی پیدا می کند و حاضر است برای به دستآوردن آن ماده، هر کاری بکند.

 

13- علت گرایش افراد به مواد مخدّر چیست؟

بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکلات به اینسمت کشیده شد ه اند. برخی از نوجوانان و

جوانان که جرأت و مهارت «نه گفتن » را ندارند، تحت تأثیردیگران قرار می گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند. بعضی دیگر از افراد از رویکنجکاوی یا خودنمایی و اینکه نشان دهند، دیگر بچه

نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه )آزمایش( می کنند.

 

14- نظر قانون در ارتباط با افرادی که با مواد مخدّر سرو کار دارند چیست؟

بر طبق قانون، نگهداری و مخفی نمودن، خرید و فروش وپخش، مصرف و واردات و صادرات موادّ مخدّر، جُرم استو افرادی که موادّ مخدّر را در جامعه پخش یا خرید وفروش کنند با شدیدترین مجازا تها روبه رو می شوند

 


.......................................................................................

فصل سوم – درس6

 

1-     چه کسانی باید از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات ، محافظت کنند؟

الف-خود نوجوان با کمک گرفتن از خدا   

ب-پدر ومادر که  حق قانونی برای تربیت فرزندانشان

ج-معلمان و مسئولان مدرسه

د-قانون

و-برخورد نیروی انتظامی با قانون شکنان

 

2-     چرا وجود نهادی مثل قوه قضاییه در جامعه لازم است؟

در هر جامعه ای افرادی وجود دارند که با زیر پا گذاشتنقانون تخلّف می کنند. همچنین در هر جامعه ایاختلافاتی

بین افراد، به وجود می آید. این اختلافات ممکن است دراثر آگاه نبودن و ندانستن قانون پیش بیاید و یا افرادیعمداً از قانون سرپیچی کنند.

 

3-     قوه قضاییه چگونه نهادی است؟

در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد که عدالتاجتماعی را برقرار سازد، بر اجرای قوانین نظارت کند، باتخلفات برخورد کند و متخلفان را به مجازات برساند. ایننهاد، قوّهٔ قضائیه  است که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی افراد است.

 

4-     حل اختلاف مردم از وظایف کدام یک از قوای سه گانه می باشد؟

قوه قضاییه

 

5-     در دادگاهها چند نوع دعاوی مطرح می شود؟ مثال بزنید

دعاوی )اختلافات( کیفری:

مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکبجرمی شده است، مجازات

تعیین می کند.    مثال : فحاشی و افترا --- قدر ت نمایی و تهدید --غصب و جعل عنوان

 

دعاوی )اختلافات( حقوقی:

مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند،  بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجامدهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند  مثال : تخریب بخشی از خانه همسایه هنگام ساختمان سازی – تصرف زمین فروشنده بیش از مقدار درج شده در سند

 

 

6-     دو مورد از ویژگی های قاضی را بنویسید:

عادل و آشنا با قوانین

 

7-     وکیل کیست؟

وکیل کسی است که در رشتهٔ حقوق درس خوانده و بهقوانین آشناست و پروانهٔ ) اجاز هنامه( وکالت دارد.

در همهٔ دادگا هها، افراد حق دارند فردی را به عنوان«وکیل » انتخاب کنند تا از حقوق آنها دفاع کند.

 ==============================================

فصل چهارم – درس7 

1-     انسان تا چه اندازه به ارتباط نیاز دارند ؟ چرا؟

ارتباط برقرار کردن   یکی از نیا زهای مهم بشر است.بدون ارتباط ما نمی توانیم زندگی کنیم. دنیایی را تصوّرکنید که در آن همه چیز داشته باشیم اما با کسی ارتباطنداشته باشیم. به راستی در چنین دنیایی ادامهٔ زندگیممکن نیست. ارتباط، انسان را قادر می کند تا خواسته هاو نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

 

 

2-     انسان از طریق ارتباط کدام خواسته ها ونیاز ها ی خود رامی تواند به دیگران منتقل کند ؟

محبت کردن، تبادل افکار و اعتقادات، تبادل اطلاعات، درمیان گذاشتن احساسات )اندوه و خوشحالی و…(، حلکردن مسائل، درک کردن دیگران، همه و همه از طریقارتباط بین انسا نها میسّر می شود.

 

 

3-     شبکه ارتباطی که ما در آن به سر می بریم شامل چه چیز و چه کسانی می شود؟

ما در شبکه ای از ارتباطات به سر می بریم. این شبکه ازخانواده و دوستان و محله و مدرسه شروع می شود وسپس به کمک وسایل ارتباط جمعی  می توانیم حتی درسطح ملی   و فراملی  ارتباط برقرار کنیم.

 

 

 

4-     عناصر ارتباط یعنی چه ؟

ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام.

 

 

 

5-     هر ارتباطی چند  عنصر اصلی دارد؟

1 فرستنده )ارسا ل کننده پیام(

2 گیرنده )دریافت کننده پیام(

3 پیام.

 

6-     با یک مثال   ، پیام   ، فرستنده پیام و گیرنده پیام را مشخص کنید .

 برای مثال وقتی به دوستی سلام می کنیم یا به او لبخندمی زنیم، ما فرستندهٔ یک پیام و دوستمان گیرندهٔ آناست. پیام هم سلام یا لبخند ماست.

 

 

7-     منظور از   بازخورد   چیست؟

اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجهکند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل «بازخورد »میگویند.

 

8-     پیامهای ارسالی یا دریافتی ما با چه ابزار و روشهایی فرستاده می شوند؟

 ممکن است با کلام باشد یا با رفتار و حرکات، از طریقنوشته باشد یا تلفن و…

 

 

 

9-     رسانه چیست؟

هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقلکند، رسانه نام دارد.

 

 

10- چه ابزارهایی رسانه محسوب می شوند؟

در یک ارتباط کلامی، زبان یک رسانه است. بنابراین رسانه از ابزاری مانند زبان تا ابزارهای چاپی )علائم، کتابها، روزنامه ها و مجلّات و…( و ابزارهای الکترونیکی)تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت و…( را دربر می گیرد.

 

11- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات چه خدماتی به مردم ارائه می کند؟

 

این وزارتخانه خدمات پستی، مخابراتی، رادیویی، صدا وتصویر را به مردم ارائه می کند و مسئولیت توسعهٔوسایل ارتباطی در کشور را به عهده دارد.

 

 

12- کدام سازمانها زیر نظر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات فعالیت می کنند؟

 شرکت ارتباطات سیّار )همراه اول(  -- پُست بانک ایران  )پست مالی(  --سازمان فناوری اطّلاعات ایران

شرکت مخابرا ت ایران -- شرکت ایرانسل -- شرکت پُست

 
................................................................................................

فصل چهارم – درس 8 

1-     نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

 

1-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

2-      پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

3-     اینترنت (برایفعالیت های علمی )

4-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

5-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

6-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

7-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

8-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

9-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

 

 

 

   2-مزایای استفاده از فناوری ها چیست؟

 

در وقت و هزینه ها صرفه جویی شود، رفت و آمدها در شهرها کمترشود و به علاوه بتوانیم در 24 ساعت شبانه روز، و نه فقط درساعاتی معین، از این خدمات بهر ه مند شویم.

 

 3-برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

-روشن و خاموش کردن  وسایل خانه از راه دور، با تلفن همراه

-ثبت میزان مصرف بر روی قبض آب و برق و گاز ، بدون مراجعه بهمنازل

 

 

 

4-تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

امروزه صاحبنظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی، تأثیرزیادی بر سبک زندگی و هویت افراد می گذارند. آنها چنین بحث می کنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه هایخاصی فکر کنند و یا وقایع را همان طور که آنها می خواهند ببینند. بهعبارت دیگر رسانه ها روی باورها و افکار و رفتار انسا نها اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت

یا منفی باشند.

 

5-برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

-پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

-رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

-گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

-کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

 

 

 

6-تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

اما اثر تبلیغات از این نظر مهم است که آنها سعی می کنند راه  و روشهای مخصوصی برای لباس پوشیدن، غذ اخوردن، خریدناتومبیل، سرگرمی و… را به همه

افراد جامعه انتقال دهند و آن ر و ش ها را تبدیل به  فر هنگ عمومیو سبک زندگی کنند .

 

 

7-آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

-گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

 

 

8-هنگام استفاده از اینترنت به چه مواردی باید توجه کرد؟

-بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

-واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

-فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

-استفاده محدود

 

 

 

9-آیا به اطلاعات موجود در اینترنت می توان اعتماد کرد؟چرا؟

همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابعو افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها،تحقیق و پر س وجو کنید=========================================

فصل پنجم – درس9


1-ویژگی جغرافیایی شبه جزیره عربستان چیست؟

شبه جزیرهٔ عربستان که جزیر ة العرب نیز نامیده می شود در جنو ب غربی آسیا واقع شده است و حدود سه میلیون کیلومترمربع

مساحت دارد. بخش وسیعی از این سرزمین را بیابا نها و ریگزارها وقسمت دیگری را نواحی کوهستانی تشکیل می دهند.

 

 

2-کدام شهرهای عربستان در منطقه کوهستانی حجاز قرار گرفته اند؟

حجاز از جمله مناطق کوهستانی واقع در غرب جزیر ة العرب است وشهرهای مکه، یثرب )مدینه(  و طائف در این منطقه قرار دارند.

 

3-شغل مردم عربستان چه بود ؟

آب و هوای گرم و خشک و کمبود آب، باعث شده بود که اغلبساکنان عربستان زندگی صحر انشینی داشته باشند و از طریقپرورش تعداد کمی دام از جمله شتر، نیازهای روزانهٔ خود را تأمینکنند. البته در مناطق برخوردار از آب، مانند یثرب و یمن، کشاورزی نیزرونق محدودی داشت. همچنین تعدادی از مردم عربستان از طریقکاروا نهای تجاری با نقاط مختلف

داد و ستد می کردند

 

 

 

4-مهمترین ایستگاهها و توقفگاه تجاری عربستان کدام شهرها بودند؟

مکه ومدینه

 

 

5- قبل از ظهور اسلام اوضاع اجتماعی و فرهنگی عربستان چگونه بود؟

ساکنان جزیر ة العرب را قوم عرب تشکیل می دادند. آنان به شکلقبیل های زندگی می کردند. حتی ساکنان شهرها نیز وابستگی وخُلق و خوی قبیله ای خود را حفظ کرده بودند. در آستانهٔ ظهوراسلام بیشتر قبایل عرب، پراکنده و فاقد حکومت بودند. اوضاع وشرایط اجتماعی و فرهنگی مردم عربستان در دوران پیش از بعثت،به گونه ای بود که از آن به عصر جاهلیت یاد می شود.

 

 

6-مردم عربستان قبل از ظهور اسلام پیرو چه دین وآئینی بودند؟

در آن زمان بیشتر عر بها بت می پرستیدند و کعبه، خانهٔ خدا را ازبتهای گوناگون پر کرده بودند. البته گروهی از عر بها نیز پیرو حضرت ابراهیم و یا دینهای یهود، مسیح و زردشت بودند.

 

7-چه مقدار از اعراب دوران جاهلیت با سواد بودند؟

اعراب در دوران جاهلیت بهرهٔ چندانی از علم و دانش نداشتند و عدهکمی از آنها  می توانستند بخوانند و بنویسند

 

 

8-عوامل گسترش درگیریهای قبیله ای و رواج غارتگری چه بود؟

-تعصبات کورکورانه قبیله ای (بدون توجه به شناختن گنهکار)

-کمبود غذا و سایر نیازهای زندگی

 

 

 

9-خلاصه ای از زندگی حضرت رسول (ص)  (دوره زمانی تولد تا بعثت ) را بنویسید.

در شهر مکه به دنیا آمد – تحت تأثیر محیط نامناسب مکه قرار نگرفت آنچنان که او را محمد امین می خواندند-برای عبادت به غار حرا می رفت – در 27 رجب در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد.

 

 

10نخستین افرادی که به پیامبر خدا ایمان آوردند چه کسانی بودند؟

حضرت خدیجه (س) و  حضرت علی (ع) نخستین کسانی بودند کهبه رسول خدا ایمان آوردند. حضرت خدیجه از زنان ثروتمند مکه بود وتمام دارایی خود را در راه نشر اسلام، کمک به فقیران و آزادیبردگان خرج کرد.

 

 

 

11-چگونگی دعوت مردم به خدا از سوی پیامبر را شرح دهید.

ابتدا به صورت فردی و پنهانی و پس از سه سال به صورت آشکارا مردم را به سوی خدا دعوت کرد.

 

 

 

12-مهمترین مخالفان گسترش دین اسلام که از اشراف وبزرگان قبیله قریش بودند چه نام داشتند؟

ابولهب، ابوجهل و ابوسفیان

 

 

13-مشرکان برای منصرف کردن پیامبر از ادامه دعوت مردم به سوی خدا چه اقدامی انجام داد؟

مشرکان پس از آنکه نتوانستند ابوطالب، بزرگ خاندان بنی هاشم رادر پشتیبانی از رسول خدا منصرف کنند، به شیوهٔ دیگری رویآوردند. آنان نخست به حضرت محمد (ص) پیشنهاد کردند که ریاستقبیله و قوم و دریافت ثروت فراوان را بپذیرد و از عقاید خود دستبردارد.

 

 

 

14-پاسخ پیامبر در مقابل پیشنهاد مشرکان برای دست برداشتن از عقاید خود چه بود؟

پیامبر اسلام در برابر این پیشنهاد فرمود: «من برای گردآوری مال وفرمانروایی مبعوث نشد ه ام، خدایم مرا به عنوان پیا م آور به سویشما فرستاده، هر گاه از من بپذیرید، این موجب سعادت شما در دوجهان است و اگر آن را رد کنید، من در این راه استقامت می ورزم تاخدا میان من و شما داوری کند

 

 

15-مشرکان پس از پاسخ قاطعانه پیامبر وناامیدی آنان از دست برداشتن ایشان از عقاید خود چه رفتاری با مسلمانان داشتند و واکنش پیامبر چه بود؟

سران مشرکین، خشمناک از پاسخ پیامبر، تصمیم گرفتند ایشان ومسلمانان را مورد آزار و شکنجه قرار دهند. هر چه زمان می گذشتبر شدت سختگیری و شکنجهٔ مشرکان افزوده

 می شد. آنان بدترین دشنا م ها و تهمتها را به رسول خدا نسبتمی دادند و برخوردهای زشت و ناپسندی با آن حضرت می کردند.پیامبر اسلام در برابر چنین رفتارهایی بردبار بود و با مهربانی مردم رابه اسلام فرا می خواند.

 

 

 

 

 

 

16-نام چند تن از پیروان پیامبر اسلام را که توسط مشرکان شکنجه نام ببرید؟

یاسر وسمیه (نخستین شهدای اسلام ) – عمّار پسر یاسر – بلال حبشی

 

 

 

17-چه چیز سبب شد که پیامبر از مسلمانان بخواهد که به حبشه مهاجرت کنند ؟

آزار و اذیّت مشرکان نسبت به پیروان اسلام آن قدر افزایش یافت کهپیامبر از مسلمانان خواست به حبشه مهاجرت کنند.

 

 

18چرا مشرکان دست به تحریم اقتصادی مسلمانان زدند؟

مشرکان پس از آنکه متوجه شدند با شکنجه و سرکوب نمی توانندمانع گسترش اسلام شوند، تصمیم گرفتند مسلمانان را تحریم کنند.

 

 

19-عهد نامه ای که مشرکان برای تحریم اقتصادی مسلمانان امضاء کردند شامل چه مواردی بود ؟

بر اساس آن هرگونه خرید و فروش و رابطهٔ اجتماعی )ازدواج( باپیروان اسلام ممنوع شده بود

 

 

20-پس از شروع تحریم اقتصادی ، مسلمانان به کدام منطقه مکه رفتند؟

. به دنبال این تحریم، رسول خدا و یارانش به پیشنهاد ابوطالب بهیکی از درّ ه های اطراف مکه به نام «شعب ابوطالب » پناه بردند.آنها حدود سه سال شرایط بسیار سختی را در این درّه تحمل کردند.

 

 

 

 

 

21- برخورد مردم یثرب با پیامبر پس از ورود ایشان به این شهر چگونه بود؟

حضرت محمد  (ص) چند روز پس از خروج از مکه، در میان هیجان وشادی مسلمانان به یثرب رسید. جوانان آن شهر که دربارهٔ اخلاقنیکو و پسندیدهٔ رسول خدا مطالبی شنیده بودند، به استقبال ایشانرفتند.

 

 

22-چه زمانی یثرب به مدینة النبی تغییر نام یافت ؟

پس از ورود پیامبر

 

 

23-به چه کسانی انصار وبه چه کسانی مهاجرین گفته می شد ؟

در تاریخ اسلام به گروهی از ساکنان مدینه که با پیامبر 9 پیمانبستند و آن حضرت را یاری کردند، انصار )یاری کنندگان( می گویند.

همچنین گروه دیگری از مسلمانان که اموال و دارایی خود را رهانمودند و از مکه به مدینه رفتند، به مهاجرین )هجرت کنندگان(معروف هستند.

 

 

24-نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به یثرب چه بود؟

نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه، ایجاد مسجدی برایانجام امور عبادی، اجتماعی، علمی و سیاسی بود.

 

 

25-چه کسانی در ساخت اولین مسجد د رمدینه (یثرب ) شرکت کردند و ساخت مسجد از چه نظر اهمیت داشت؟

آن حضرت خشت اول مسجد را خود حمل کرد و مسلمانان بهخصوص زنان در بنای مسجد مشارکت ورزیدند. مسجد علاوه بر آنکهمکانی برای عبادت و اجرای مراسم مذهبی به شمار

 می رفت، مرکزی برای مشورت و تصمیم گیری دربارهٔ امور سیاسیو نظامی نیز بود؛ مسجد همچنین کانون اصلی سوادآموزی وفراگیری علم و دانش محسوب می شد.

 

 

 

26-پیامبر برای از بین بردن تعصبات قومی وقبیله ای چه اقدامی انجام داد؟

مسلمانان ساکن مدینه یعنی مهاجرین و انصار از قبایل مختلفبودند. بعضی از این قبایل در گذشته نسبت به هم کینه و دشمنیشدیدی داشتند. پیامبر به منظور ایجاد محبّت و دوستی بینمسلمانان، آنها را دو به دو با یکدیگر برادر اعلام کرد. این کار پیامبرگامی در جهت ایجاد امّت )جامعه( اسلامی بود. رسول خدا، علی بنابیطالب  (ع) را به برادری خود برگزید.

 

 

27-پیامبر با چه اقدامی به رسمی تأسیس حکومت اسلامی را اعلام کرد؟

تدوین وامضای پیمان نامه میان مسلمانان ویهودیان ساکن مدینه برای ایجاداتحاد سیاسی

 

 

 

28-علت جنگهای پیامبر چه بود؟

پیامبر هرگز برای کشور گشایی و جمع آوری غنیمت نمی جنگید در جنگهایی مانند احد و خندق با حمله مشرکان مجبور به دفاع شد و علت جنگ با یهودیان ، پیمان شکنی واتحاد آنان با مشرکان بود.

 

 

29-پیامبر در هنگام جنگ چه توصیه ای به مسلمانان می کرد؟

پیامبر همواره پیروانش را به رعایت اصول اخلاقی و ارز شهایانسانی در جنگ ها توصیه می نمود؛ او به ویژه سفارش می کرد بااسیران خو ش رفتاری نمایند و از تخریب و غارت اموال مردم در جنگپرهیز کنند. آن حضرت همچنین مراقب بود که مسلمانان همانندمشرکان رفتار نکنند.

 

30- چرا پیامبر به حاکمان کشورهایی چون ایران ، روم وحبشه نامه نوشت و به اسلام دعوت کرد؟

هدف دین اسلام هدایت همهٔ مردم جهان است

 

 

 

31-خلاصه ای از واقعه غدیر خم را بنویسید.

پیامبر در بازگشت از آخرین سفر حج ، در محلی به نام غدیر خم پس از تأیید حاضران مبنی بر اولویت خدا و پیامبرش به تصمیم گیری برای مؤمنان ، به مردم فرمود : هر که مرا پیشوای خود می داند پس از من ، علی (ع) سپیشوای اوست . خدایا با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش و سپس همه حاضران به علی (ع) تبریک گفتند.

 

 

 

32-چند مورد از اخلاق و شیوه حکومتی پیامبر را ذکر کنید.

مهربان ، با گذشت ، پارسا ، ساده زیست بود هدفش از بعثت را ترویج ارزشهای اخلاقی وتربیت و رستگاری انسانها می دانست . برپایه تعالیم اسلام حکومت تشکیل داد و در مهمترین مسایل هم مشورت می کرد . مانند کندن خندق به پیشنهاد سلمان فارسی در جنگ خندق و رفتن به بیرون شهر برای جنگ به رأی جوانان در جنگ اُحُد.................................................................................

فصل پنجم – درس10 

1-پیامبر در چه تاریخی وفات یافت؟

حضرت محمد (ص)در 28 صفر 11 هجری در مدینه وفات یافت و درهمان شهر به خاک سپرده شد

 

 

2-در منطقه سقیفه بنی ساعده چه ماجرایی اتفاق افتاد ؟

لحضاتی پس از رحلت حضرت رسول ، عده ای از مهاجرین وانصار در منطقه سقیفه بنی ساعده بدون توجه به وصیت پیامبر در غدیر خم ابوبکر را که از مهاجرین کهنسال بود به عنوان خلیفه اول برگزیدند.

 

 

3-چرا امام علی (ع) در مقابل ماجرای سقیفه ی بنی ساعده و انتخاب ابوبکر سکوت کرد؟

 علی (ع)  با سکوت خود مانع بروز تفرقه و درگیری میان مسلمانانشد تا اسلام پایدار بماند.

 

 

4-هر کدام از سه خلیفه قبل از امام علی (ع ) چند سال حکومت کردند و چه اقداماتی در زمان آنان انجام شد؟

[1]- ابوبکر (2سال) – قبل از مرگ ، عمر بن خطّاب را جانشین خود کرد

[2]- عمر (10 سال) – ایران ، سوریه ، لبنان ، فلسطین و مصر را تصرف کرد و با تشکیل شورا توسط وی عثمان خلیفه سوم شد.

[3]- عثمان (حدود 13 سال) رواج زندگی اشرافی – خوشگذرانی اطرافیان خلیفه – تسلط خاندان بنی امیه بر بیت المال مسلمانان

– تبعید یاران نزدیک پیامبر از جمله ابوذر،عمّار ومالک اشتر

 

 

5-عثمان چرا و چگونه کشته شد؟

عملکرد اطرافیان خلیفهٔ سوم، نارضایتی گروهی از مسلمانان رابرانگیخت. آنان از نقاط مختلف به مدینه آمدند و اعتراض خود رانسبت به عملکرد عاملانش اعلام کردند.

امام علی(ع) تلاش زیادی کرد که مخالفان را آرام کند و مانع بروزدرگیری و خونریزی شود، اما سرانجام معترضان خشمگین به خانهٔخلیفه هجوم بردند و او را کشتند.

 

 

6- ویژگیهای منحصر به فرد امام علی (ع) نسبت به دیگر اصحاب پیامبر چه بود؟

امام علی (ع) فرزند ابوطالب در کعبه به دنیا آمد. دوران کودکی ونوجوانی را در خانهٔ  پیامبر وتحت تربیت وی به سر برد. وی نخستینمردی بود که به پیامبر اسلام ایمان آورد و همواره

پیامبر  را در راه گسترش اسلام یاری داد. شهامت و فداکاری امامعلی(ع)  و خوابیدن در بستر رسول خدا، سبب شد که پیامبر بدونآسیبی از مشرکان، مکه را به سوی مدینه ترک کند. دلاوری وشجاعت امیرمؤمنان در جنگهای دوران پیامبر مشهور است.

 

 

7-امام علی (ع) در زمان سه خلیفه قبل قبل از خود چه اقداماتی انجام داد؟

در دوران سه خلیفهٔ قبلی، آن حضرت به تفسیر قرآن، تربیتشاگردان و پاسخ گویی به سؤالات دینی مردم می پرداخت.همچنین ایشان به عمران و

آبادی و احداث نخلستان ها توجه زیادی داشت.

 

 

8-چه زمانی وچرا مردم از امام علی (ع) خواستند تا خلافت را بر عهده بگیرد؟

پس از کشته شدن عثمان، مردم دریافتند که جامعهٔ اسلامی بی سرپرست مانده است. بسیاری از مهاجرین و انصار خواهان بیعت باعلی (ع)شدند، اما آن حضرت تمایلی به پذیرش خلافت نداشت.سرانجام با اصرار زیاد مردم، امام علی (ع )منصب خلافت را پذیرفت.اکثر مهاجرین و انصار به جز تعدادی از اشراف بنی امیه با امام  در مسجد مدینه بیعت کردند.

 

 

9-چرا ریاست طلبان و ثروت اندوزان جنگهایی چون جَمَل ، صِفَّین و نَهروان را بر امام علی (ع) تحمیل کردند؟

اصرار امام علی (ع)  بر عمل به قرآن و سنت پیامبر و اجرای عدالت و اطمینان  ریاست طلبان و ثرو ت اندوزان به اینکه  امام به دلخواه آنانعمل نخواهد

 

 

10- امام علی (ع) برای جلوگیری از خونریزی میان مسلمانان قبل از شروع جنگها چه اقدامی انجام داد ؟

از آنجا که امام علی (ع) هیچ گونه تمایلی به جنگ و خونریزی میانمسلمانان نداشت، کوشید از طریق گفت وگو و نصیحت بیعت شکنان و شورشیان را قانع کند که دست از تفرقه و آشوب بردارند؛اما شورشیان اقدام به جنگ کردند.

 

 

11-نتیجه جنگ جمل و صفین چه شد ؟

امام در جنگ جمل بیعت شکنان را شکست داد. در صِفّین امام علی (ع) به مقابلهٔ با سپاه معاویه رفت و آنها را ظالمین نامید. پایداری یاران امام علی (ع) به ویژه مالک اشتر آثار شکست را بر چهرهٔ سپاهستمگر آشکار ساخت، اما در آخرین لحظات، نیرنگ عمروعاص مانعپیروزی سپاهیان امام علی (ع) شد.

 

 

 

12-امام علی (ع) چند سال حکومت کرد و چرا کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد؟

امام علی (ع) حدود 5 سال مطابق تعالیم اسلام و روش )سنت(حضرت محمد(ص) حکومت کرد. امام در ابتدای حکومت خود، برایدفع تهدیدات بیع تشکنان و دشمنان عدالت از مدینه رهسپار عراقشد و شهر کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد.

 

 

 

13-مهم ترین ویژگی ها و دستاوردهای حکومت امام علی (ع)  چه بود؟

[1] ساده زیستی و مقابله با اشراف یگری

[2] تأکید بر عدالت

[3] برگزیدن افراد صالح به حکومت ولایات

[4] مدارا با مخالفان

 

 

14-اشرافی گری چگونه میان مسلمانان شکل گرفت و امام علی (ع)   برای گسترش ساده زیستی چه کرد؟

فتوحات مسلمانان اگرچه موجب ورود اسلام به سرزمین هایپهناوری شد، اما ثروت و غنایم حاصل از فتوحات، سبب ثرو ت اندوزیوتقویت اشرافی گری در میان عد ه ای گردید. امام سعی می کرد با گفتار و کردار خویش توجه مردم را به ارز شهای دینی و سنت پیامبرجلب نماید. خطبه های فراوانی از ایشان در این موضوع باقی ماندهاست. آن حضرت با زندگی بسیار ساده و به دور از تجملات، الگویمناسبی برای دیگران بود.

 

 

15-چه مواردی سبب شد برخی از افراد متوجه مصمّم بودن امام علی (ع)   در اجرای عدالت شوند وبا وی به دشمنی بپردازند؟

در حکومت  امام علی (ع)  تمامی مسلمانان از احترام و حقوق برابربرخوردار بودند. امام در توزیع بیت المال هیچ مسلمانی را برمسلمان دیگر برتری نمی داد و برای عرب و غیرعرب سهمی یکساندر نظر م یگرفت. کسانی که پیش از آن، سهم بیشتری از بیت المالمی گرفتند در برابر این شیوهٔ عادلانهٔ امام مقاومت کردند. آنها وقتیپی بردند که امام علی (ع)  در اجرای عدالت مصمّم است، بهدشمنی با ایشان پرداختند.

 

 

16- امام علی (ع)   در انتخاب افراد برای حکومت ولایات چگونه عمل می کرد؟

امام افراد را بر پایهٔ شایستگی و لیاقت برای حکومت ولایات برمیگزید و حاضر نبود برای رسیدن به هدف، از اشخاص ناصالح و ستمگراستفاده کند. برخی از یاران امام علی (ع)  به آن حضرت پیشنهادمی کردند به افرادی که برای حکومت مشکل ایجاد می کنند، مقامبدهد؛ امام می فرمود: «آیا من پیروزی را با ستم به دست آورم؟

 

 

17-معاویه از چه زمانی حاکم شام (سوریه امروزی) بود و شرط وی برای اطاعت از امیر مؤمنان علی (ع) چه بود؟

 معاویه پسر ابوسفیان که از زمان خلافت عمر حاکم شام )سوریهٔامروزی ( بود، اعلام کرد در صورتی از امام اطاعت می کند کهحکومت شام و مصر به او واگذار شود؛ اما امام با شناختی که ازدشمنی امویان با اسلام و پیامبر داشت فرمود: خداوند دوست نداردکه من «گمرا ه کنندگان » را یاور خود قرار دهم.

 

 

 

18-برخورد امام علی (ع) با مخالفان و منتقدان چگونه بود؟

امام علی (ع) با مخالفان مدارا می کردند و از انتقادهای آنان ناراحتو خشمگین نمی شد و حتی سهمشان را از بیت المال نیز پرداختمی کرد.  امام زمانی با مخالفان برخورد می کرد که آنها دست بهشمشیر می بردند.

 

 

19- امام حسن (ع) چه زمانی به خلافت رسید؟

پس از شهادت امیر مؤمنان در 21 رمضان سال 40 ه.ق. مردم کوفه با امام حسن (ع) بیعت کردند.

 

 

20-چرا امام حسن (ع) مجبور به صلح با معاویه شد؟

معاویه در اولین روزهای خلافت امام حسن (ع) به عراق لشکر کشید و بادادن وعده هایی چون مقام وپول حتی یاران نزدیک امام را فریب داد وامام حسن (ع) با شرایطی مجبور به صلح شد.

 

 

21-معاویه پس از تحمیل صلح بر امام حسن (ع) و نشستن بر مسند خلافت در شام چه اقداماتی انجام داد؟

او که سیاستمداری فریبکار بود با دادن پول و مقام افراد زیرکی چون عمرو عاص را که نقش مهمی در شکست نخوردن در جنگ صفین داشت را جذب خود کرده بود -

همچنین به موارد ذکر شده در پیمان نامه عمل نکرد - و به دستور او بر منبر ها و نمازجمعه از امام علی (ع) بدگویی میکردند.

 

 

22-چه زمانی وچگونه زمینه های قیام امام حسین (ع) فراهم شد؟

  امام حسین(ع) سا لها در کنار پدرش امیر مؤمنان و برادرش امامحسن(ع) در صحنهٔ جهاد و مبارزه حاضر بود. آن حضرت پس ازشهادت برادر، با سخنرانی و نامه های افشاگرانه علیه حکومتظالمانهٔ معاویه مبارزه کرد. پس از مرگ معاویه، پسرش یزید طبقوصیت او به خلافت رسید. یزید مانند جوانان دوران جاهلیت رفتار می کرد. ظلم و فساد آشکار او در جهان اسلام شهرت داشت.

 

 

23-چرا امام حسین (ع) پس از به قدرت رسیدن یزید از مدینه به مکه رفت؟

امام حسین(ع) که نمی خواست با یزید بیعت نماید، با خانواده وبستگان خود از مدینه راهی مکه شد. امام قصد داشت که در پناهخانهٔ خدا و با استفاده از ایام حج، مردم را برای مخالفت با حکومتستمکار و فاسد یزید آماده کند.

 

 

24-چرا امام حسین (ع) به سوی کوفه حرکت کرد؟

مردم کوفه که از حرکت آن حضرت به سوی مکه آگاه شده بودند بانوشتن نامه های فراوان، ایشان را به آن شهر دعوت کردند. امامنخست اعتنایی به آن نامه ها نکرد، اما با اصرار کوفیان، پسر عمویخود مسلم بن عقیل را روانهٔ آنجا کرد. پس از ورود مُسلم به کوفه،هزاران نفر با مسلم به نمایندگی از امام حسین(ع)  بیعت کردند.امام نیز پس از دریافت نامهٔ مسلم، عازم کوفه شد.

 

 

25-یزید پس از شنیدن خبر حرکت امام حسین(ع) چه اقدامی انجام داد؟

یزید با شنیدن اخبار کوفه، عبیدالله بن زیاد را که مردی سنگدل وخونریز بود به حکومت آنجا منصوب کرد. عبیدالله با ایجاد رُعب ووحشت مردم را ترساند و مسلم بن عقیل را دستگیر کرد و بهشهادت رساند. او سپس مردم کوفه را وادار کرد که آمادهٔ جنگ بافرزند پیامبر شوند. سپاه یزید مانع رسیدن امام و یارانش به کوفهشدند و کاروان آن حضرت را ناچار به توقف در سرزمین گرم و خشککربلا )نینوا( نمودند

 

 

26-لشکریان یزید که امام ویارانش را در کربلا مجبور به توقف کرده بودند چه برخوردی با آنان کردند؟

. لشکریان یزید که تعدادشان بسیار زیاد بود، امام حسین(ع) ویارانش را محاصره و در روز عاشورا جنگ را آغاز کردند. امام و یارانشکه مرگ در راه عقیده و ایمان را سعادت و زندگی در سایه حکومت ستمگران را ننگ می دانستند، شجاعانه جنگیدند و در راه حق بهشهادت رسیدند.

 

 

27-چرا قیام کربلا و شهادت امام حسین (ع ) نیاز بود؟

اینکه نیم قرن بعد از رحلت رسول خدا، فرد فاسد و گنه کاری چونیزید به عنوان خلیفهٔ مسلمانان به قدرت رسید، نشان می دهد کهجامعهٔ اسلامی دچار انحراف بزرگی شده بود. فقط حرکتی عظیممانند قیام کربلا و شهادت امام حسین و فرزندان، بستگان و یارانشمی توانست از گسترش این انحراف جلوگیری کند.

 

 

28- امام حسین (ع) برای قیام خود چه اهدافی را برشمرده است؟

امام حسین(ع) در وصیت نامهٔ خویش، دربارهٔ هدف قیام خودفرموده است: «هدف من اصلاح امت جدّم رسول الله، امر به معروفو نهی از منکر و پیاده کردن سیرهٔ , رسول الله و پدرم علی بنابیطالب است .»

 

 

29-اهداف قیام کربلا چگونه بر همگان آشکار شد؟

حضرت زینب پس از شهادت برادر خود، در دوران اسارت با سخنرانیهای روشنگرانه، اهداف قیام کربلا و چهرهٔ واقعی حکومت ستمکار بنی امیه را برای همگان آشکار کرد.

 

 

30-قیام کربلا وحادثه عاشورا چه تأثیری بر مردم جهان گذاشته است؟

تاریخ گواهی می دهد که از آن پس قیام های زیادی در جهان اسلامو نواحی دیگر از قیام عاشورا الگو گرفته اند. این قیام تأثیر بسیاریدر روحیهٔ ظلم ستیزی مسلمانان به ویژه شیعیان بر جای نهادهاست. =================================================

فصل شـــــشم – درس11


1-چه زمانی را میتوان پایان دوره ی ایران باستان دانست؟

از زمان  ورود اعراب مسلمان به کشور ما و فروپاشی حکومتساسانی

 

2-همزمان با ظهور اسلام در عربستان چه کسی بر ایران حکومت می کرد واوضاع ایران چگونه بود؟

خسرو پرویز بر ایران، حکومت می کرد. او دعوت پیامبر (ص) را برایقبول اسلام نپذیرفت. وقتی خسروپرویز به دست پسر خود به قتلرسید، رقابت و دشمنی در درون دربار ساسانی، بیشتر شد؛ بهطوری که در مدت چهارسال، بیش از ده نفر بر تخت شاهی نشستند.

 

3-چه عواملی سبب ضعف وسقوط ساسانیان شد؟ (اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب  چگونه بود؟)

*کاهش توان جنگی و ضعیف شدن روحیه سپاهیان به خاطر شورشهای فرماندهان و دخالت های آنان در رقابت های سیاسی

*نارضایتی مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی ، بی عدالتی ها وتبعیض های اجتماعی ومالیاتهای سنگین

*گسترش قحطی (کمبود غذا) بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات وشیوع بیماری طاعون ووبا

 

4-فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان  وامپراتوری روم شرقی را کدام یک از خلفا صادر کرد ؟

ابوبکر

 

5-ایران چه زمانی وچگونه توسط اعراب مسلمان فتح شد؟

 به فرمان ابوبکر اعراب با حمله به مرزهای ایران مناطقی از بین النهرین (سواد) را تصرف کردند در زمان عمر قسمتهای زیادی از ایران فتح شد .ساسانیان در نبرد قادسیه شکست خوردند ورستم فرخ زاد فرمانده سپاه ساسانیان کشته شد وتیسفون پایتخت ساسانیان تصرف شد. در جنگ نهاوند یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی شکست خورد و شهرهای ایران به تصرف اعراب درآمد.

 

6-پس از  کدام جنگ شههای ایران با سرعت بیشتری به تصرف اعراب درآمدند ؟

نهاوند

 

7-حکومت ساسانیان بر ایران چه زمانی پایان یافت ؟

با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو بهقتل رسید ) 31 ق( و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سالبر ایران فرمانروایی کرده بود، به پایان رسید.

 

8-ویژگی های دوران خلافت امویان را بنویسید.

*بنانهادن حکومت بر پایه خشم وظلم

*پای بند نبودن به دستورات دینی

*حکومت اشراف و سران قبایل عرب بر ولایات ایران

*برتر دانستن قوم عرب بر سایر اقوام وتحقیر  اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان

 

9-مرکز خلافت امویان کدام شهر بود ؟

 شهر شام (دمشق امروزی)

 

 

10-امامانی که در زمان اومیان به شهادت رسیدند را نام ببرید.

در دوران بنی امیه، علاوه بر امام حسن و امام حسین، امام سجاد وامام محمد باقر : نیز به شهادت رسیدند و شیعیان، آزار و اذیتفراوانی را تحمل کردند.

 

 

11-چرا ایرانیان با شور و شوق به قیام مختار پیوستند؟

مردم ایران که از ظلم و ستم و قو م گرایی امویان به ستوه آمدهبودند، از هر فرصتی برای مخالفت و مبارزه با حکومت اموی،استفاده می کردند. ایرانیان در بسیاری از قیا مها و شورشهایی کهعلیه امویان به وقوع پیوست، حضور مؤثری داشتند. وقتی   مختارثقفی   در کوفه به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش قیام کرد،ایرانیان با شور و شوق به او پیوستند.

 

 

12-عباسیان چگونه به خلافت رسیدند؟

خاندان عبّاسیان از مخالفان بنی امیه بودند. در اواخر حکومت اموی،آنها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند ومردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر(ص) دعوت کردند، اما نمی گفتند منظورشان از آن فرد چهکسی است. ایرانیان مسلمان و به ویژه خراسانیان، دعوت عباسیانرا پذیرفتند. سرانجام ابومسلم، سردار ایرانی در خراسان قیام کرد.او موفق شد امویان را شکست دهد و سَفّاح  از خاندان عباسیان رابه خلافت برساند.

 

1-     مرکز خلافت عباسیان چه شهری بود و چه کسی آن را بنا کرد؟

منصور، خلیفهٔ دوم عباسی، شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافتعباسیان قرار داد.

 

14-شباهت وتفاوت عباسیان با امویان چه بود؟

عباسیان نیز در ظلم و ستم، دست کمی از امویان نداشتند. خلفایعباسی از جمله منصور، هارون الرشید و متوکل، امامان شیعه را بهسبب مبارزه با ظلم و ستم، به زندان انداختند و به شهادت رساندند.آنها نیز همچون اُمویان در کا خها به خوشگذرانی می پرداختند.خلفای عباسی بر خلاف اُمویان از ایرانیان در سمت هایمهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها،

استفاده می کردند

 

 

15-ایرانی که به خدمت عباسیان درآمدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟

بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلافت عباسی درآمدند،سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند؛ چنانکه منصور عباسی ناجوانمردانهابومسلم خراسانی را به قتل رساند.

 

 

16-برمکیان که بودند و چه موقعیتی در زمان خلافت عباسیان داشتند و چه سرنوشتی پیدا کردند؟

بَرمکیان نیز که از خاندان های مشهور ایرانی بودند، به سرنوشتابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون، عهده داروزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و

قدرت فراوان کسب کردند. خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند و به قتل برسانند.

 

 

17-ضعف وتجزیه قلمرو عباسیان از چه زمانی آغاز شد؟

در قرن سوم هجری، خلافت عباسی رو به ضعف نهاد. در چنینشرایطی بود که به تدریج حکومت هایی در نقاط مختلف ایران شکلگرفت و تجزیهٔ قلمرو پهناور خلافت آغاز شد.

 

 

18-کدام ایرانی نخستین بارر به حضور پیامبر رسید ومسلمان شد ؟ در کدام جنگ به مسلمانان کمک کرد ونظر پیامبر درباره او چه بود؟

به گفته برخی از مورّخان، سلمان فارسی نخستین ایرانی بود که درمدینه به حضور حضرت محمّد(ص ) رسید و به دین اسلام مشرفشد. سلمان در جنگ احزاب )خندق( حضور داشت و پیشنهاد کردبرای دفاع از شهر مدینه در مقابل حملهٔ مشرکان، خندقی حفر شود.پیامبر دربارهٔ او فرمود: «سلمان از اه لبیت ماست »

 

 

19-نام چند تن از یاران باوفای امام علی (ع) را بنویسید.

. سلمان مقداد، ابوذر و عمّار،

 

20-حاکمان ایرانی یمن  چه زمانی مسلمان شدند؟

در  زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند.

 

21-علل علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام چه بود؟

. پیام اسلام، برابری و برادری بود؛ این پیام برای مردم ایران که ازامتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند، جذابیت فراوانی داشت.علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر(ص) و امامان شیعه، نقش مهمیدر علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام داشت. امام علی (ع) در دورانحکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب، نسبت به غیراعرابدر نظر نم یگرفت.از این رو، ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به آنحضرت و فرزندانش پیدا کردند. حضور امام رضا (ع) و خواهرشحضرت معصومه و برادرش حضرت شا هچراغ و دیگر امامزادگان درایران، تأثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلامگذاشت..........................................................................

فصل شـــشم – درس12


1-در زمان عباسیان چگونه شرایط برای تشکیل سلسله های ایرانی بوجود آمد؟

خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی، ضعیف شد و خلفا دراداره  قلمرو پهناور خود ناتوان بودند. از اینرو، شرایط مناسبی برایتشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد

 

2-در زمان سلطه عباسیان بر ایران (بین قرن 3 تا 5 هجری ) کدام سلسله ها بر برخشهایی از ایران حکمت می کردند؟

سلسله های طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه،مهمترین سلسله های ایرانی بودند که در فاصله  قرن های سوم تاپنجم هجری بر بخشهایی از ایران حکومت می کردند. این سلسله ها به جز علویان طبرستان، ریشه و تبار ایرانی داشتند. آنها به تدریجبه حکومت عباسیان بر ایران پایان دادند.

 

3-سلسله های طاهریان ، صفاریان ،علویان ، سامانیان و آل بویه چگونه به قدرت رسیدند وروابط آنها با خلفای عباسی چگونه بود؟

*طاهر ذوالیمنین  مؤسس سلسله طاهریان    و  امیر اسماعیل سامانی  مؤسس سلسله سامانیان  به فرمان وتأیید مأمون عباسی به قدرت رسیدند .  رابطه دوستانه با خلیفه داشتند ودر اداره امور مستقل بودند.

*یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریان بدون اجازه خلیفه عباسی وبا حمایت مردم وگروه عیاران به قدرت رسید و او دشمن خلیفه بود.

*علویان به دلیل پیروی از مذهب شیعه از حکومت عباسیان اطاعت نمی کردند و دشمن خلیفه عباسی بودند.

*آل بویه پس از تصرف بغداد خلفای عباسی را مجبور به اطاعت از خود کرد.

 

 

4-کدام سلسله ها پیرو مذهب شیعه بودند و چه اقداماتی انجام شد؟

علاوه بر علویان طبرستان، آل بویه نیز پیرو مذهب شیعه بودند. دردوران حکومت آنها، معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرارگرفت و گسترش یافت

به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهورترینفرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان : در نجف، کربلا و کاظمینبازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امامحسین (ع) با شکوه برگزار می شد.

 

 

5-تأثیر اسلام بر فرهنگ ایرانی وتأثیر دانشمندان ایران بر اسلام چگونه بود؟

اسلام روح و جان تاز های به جامعه و فرهنگ ایرانی دمید و به آنتحرک و پویایی خاصی بخشید. ایرانیان سابقه ای طولانی در علم ودانش و هنر داشتند؛ آنان پس از پذیرش اسلام، از تمام توان واستعداد خود برای پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی،استفاده کردند . ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش معارفاسلامی، علوم انسانی و علوم تجربی، هنر و ادبیات پیشگام بودند

 

 

6-عالمان و دانشمندان مسلمان ایرانی در چه رشته هایی آثار سودمندی ارائه کردند؟

در معارف اسلامی،   تفسیر قرآن  ، فلسفه، تاریخ، جغرافیا وموسیقی

ایرانیان حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند و قواعد صرف ونحو و دستور زبان و ادبیات عربی توسط ادیبان ایرانی تدوین شد .

 

7-افرادی چون عبدالله بن مُقَّفَع در انتقال میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی در قرون نخست هجری چه نقشی داشتند؟

. نویسندگان و مترجمان ایرانی مانند عبدالله بن مُقَّفَع ]مشهور بهروزبه ایرانی[، کتا ب هایی را در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانانکهن ایران و نیز اندرزنامه ها و آداب کشورداری از زبان پهلوی به زبانعربی ترجمه کردند.

 

8-کدام سلسله ها نقش بیشتری در رونق وشکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی داشتند؟

سامانیان و آل بویه    بیشتر فرمانروایان این سلسله ها به علم وادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش واحترام فراوانی قائل می شدند

. پایتخت این سلسله ها، مرکز دانش و محل پژوهش بزرگان علم وادب بود . وزیرانی که در آن زمان امور کشور را اداره می کردند،اغلب مردانی بافرهنگ و دانش دوست بودند. برخی از آنان مانند خاندان جیهانی  و خاندان بلعمی )وزیران سامانیان( در شمار عالمانو ادیبان نامدار قرار داشتند.

 

9-دو وزیر دانشمند دوره سامانیان را نام ببرید .

 بلعمی  - جیهانی

 

10-زبان اداری و زبان گفتاری پس از ورود اسلام به ایران چه بود؟

پس از ورود اسلام به ایران تا مدّت ها، عربی، زبان اداری ایران بود.فرما نها و نامه های اداری به زبان عربی نوشته می شد ودانشمندان نیز کتا بهای خود را به عربی می نوشتند. مردم ایراناگرچه به عربی به عنوان زبان قرآن احترام می گذاشتند، اما همچنانبه زبان فارسی، سخن می گفتند.

 

11-از چه زمانی توجه به زبان فارسی بیشتر  و رونق ادبیات فارسی آغاز شد؟

از قرن سوم هجری به بعد، در نتیجه علاقهٔ امیران و وزیران، حکومتهای صفاریان و سامانیان به فرهنگ و زبان ایرانی، رونق ادبیاتفارسی آغاز شد. رودکی، پدر شعر فارسی با تشویق و حمایتسامانیان، اشعار خود را سرود. فردوسی نیز در اواخر دورهٔسامانیان، سرودن شاهنامه را آغاز کرد .

 

 

12- معماری ایران در دوره اسلامی چگونه بود و در کدام بناها هنر ومعماری ایرانی به چشم می خورد؟

معماری و هنر ایران در دوران اسلامی در ادامه معماری عصر باستانبود.  مساجد از نخستین جلو ه های مهم معماری ایرانی  اسلامیبودند. برخی از مساجد در ابتدای از ورود اسلام به ایران براساساصول معماری دوره ساسانی ساخته شدند. آرامگا هها، جلوه شکوهمند دیگری از میراث معماری ایرانی  اسلامی به شمار می روند. آرامگاه امیراسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوسوشمگیر در گنبد قابوس از آن جمله اند .

 

======================================================


فصل هفتم – درس13


درس 13

1-سه سلسه ترک تبار که از اواخر قرن 4 تا اوایل قرن 7 در ایران حکومت کردند را نام ببرید.

غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

2- غزنویان که بودند و چرا به این نام مشهور شدند؟

غزنویان دودمانی تر ک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین)غزنه( آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

 

3-غزنویان چگونه پس از سامانیان به قدرت رسیدند؟

پس از ضعف سامانیان ، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرفکرد. خلیفهٔ عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت. سلطان محمودغزنوی به پشتوانهٔ سپاه نیرومند خود در اغلب جنگها، پیروز ی هایی به دستآورد و قلمرو غزنویان را تا رِی  در مرکز ایران گسترش داد.

 

4-علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاریخ چیست؟

به سبب لشکرکشی های متعدد سلطان به هندوستان

 

5-علت اصلی لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هندوستان چه بود؟

به بهانهٔ رواج اسلام اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشوروجود داشت.

 

6-سلطان محمود غزنوی در حمله به هندوستان چه اقداماتی انجام داد و چه غنائمی به دست آورد؟

وی در این لشکرکشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبدسومَنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد وثرو تها و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به خلیفهٔ عباسی پیشکشکرد.

 

7-پس از سلطان محمود چه کسی حاکم غزنویان شد و چه تفاوتی با وی داشت؟

پسرش سلطان مسعود  -اگر چه، سلطان مسعود فرمانروایی بی باکوجسور بود اما تدبیر پدر را نداشت. او از سلجوقیان شکست خورد و مدتیبعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

 

8-قدرت وحکومت غزنویان بر چه چیزی استوار بود ؟ چرا ؟

بر نیروی نظامی استوار بود و آنها از محبوبیت و مقبولیتی که صفاریان وسامانیان و آل بویه در بین تودهٔ مردم داشتند،

 بی بهره بودند.

 

9-رابطه غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟

رابطهٔ حکومت غزنویان با خلفای عباسی دوستانه بود و سلاطین غزنوی بهویژه سلطان محمود، خود را مطیع و تابع

خلافت عباسی می دانستند.

 

10-سسلجوقیان چگونه به قدرت رسیدند ؟

سلجوقیان نیز طایفه ای از ترکان بودند که پس از پذیرش اسلام به ماوراءالنهرمهاجرت کردند.

یکی از نوادگان سلجوق )جدّ سلجوقیان( به نام طُغِرل پس از شکستسلطان مسعود غزنوی، در نیشابور بر تخت نشست.

 

11-چرا خلیفه عباسی به طُغرِل لقب «سلطان رکن الدین» را داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد.

 الف - براندازی حکومت شیعه مذهب آل بویه

    ب - از میان برداشتن خطری که از جانب خلافت فاطمی مصر متوجهخلافت عباسی بود.

 

12-اوج قدرت سلجوقیان در زمان کدام حاکم سلجوقی بود ؟ چرا؟

آلب ارسلان، برادرزاده و جانشین طُغِرل بود و توانست با راهنمایی خواجهنظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب

کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید. آلب ارسلان همچنین بهارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد. او در نبرد مَلازگِرد در سال 463 قرومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت.

در نتیجهٔ این پیروزی، بخشهای وسیعی از آسیای صغیر  به تصرف سپاهیانسلجوقی درآمد .

 

13-قلمرو سلجوقیان در زمان چه کسی گسترش پیدا کرد ؟ وبه کدام شهر توجه بیشتری کرد؟

ملکشاه، پسر آلب ارسلان، از دیگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود. ویمناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و

حکومت سلجوقیان در دورهٔ او به اوج قدرت رسید. به طوری که در آن دوره،محدودهٔ جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان

برابری  می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترشیافته بود.

در آن زمان اصفهان که پایتخت سلجوقیان بود به شهری بزرگ و آباد تبدیلشد.

 

 

14-از چه زمانی تجزیه و فروپاشی قلمرو سلجوقیان آغاز شد؟

پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج وتخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان، ادامه پیداکرد.

 

 

15- خوارزمشاهیان حاکم کدام منطقه بودند و چه زمانی سلجوقیان را شکست دادند؟

خوارزم، ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچهٔ خوارزم )آرال( بود و از عهدباستان به شاهان آنجا، خوارزمشاه

می گفتند. خوارزمشاهیان، نخست دست نشاندهٔ سلجوقیان بودند اما وقتیحکومت سلجوقی ضعیف شد، آنها از فرمانبری

سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطانسلجوقی را شکست داد و بر بخش های زیادی از ایران چیره شد.

 

16- چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود و این مسأله سبب هجوم چه قومی به ایران شد؟

از یکسو، خلیفهٔ عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت

از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند

. در چنین شرایطی بود که چنگیزخان مغول به ایران هجوم آورد

.............................................................................................................................

فصل هفتم – درس14


1-چرا ازمیان سه سلسله ترک تبار ، سلجوقیان مهم تر بودند؟

الف - تأثیردر تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی

 ب - وسعت قلمرو

 

2-تشکیلات اداری و حکومتی سلجوقیان برگرفته از کدام سلسله ها بود؟

برگرفته از سامانیان و غزنویان   - البته تشکیلات آن دوره ها نیز برگرفته ازنظام اداری و حکومتی ایران باستان بود

 

3-در دوره سلجوقیان چه کسی قدرت معنوی و چه کسی قدرت سیاسی ونظامی داشت؟

در رأس حکومت سلجوقی، سلطان قرار داشت. در آن دوره، خلیفهٔ عباسیبیشتر ریاست معنوی و دینی داشت و

قدرت سیاسی و نظامی در اختیار سلاطین بود.

 

4- چرا سلاطین سلجوقی سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان خلیفه نشان دهند؟

سلاطین سعی می کردند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلبنظر مردم، خود را مطیع و پشتیبان

دستگاه خلافت نشان دهند.

 

5-وی‍ژگی شاهان دوره سلجوقی چه بود؟

اگرچه شاهان در امور مختلف با وزرا مشورت می کردند اما رأی و نظر آنهامافوق همه بود. در این دوره نیز سلاطین با ظلم و خودکامگی حکومت میکردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند. سلاطینزندگی پرتجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

 

6-چرا سلجوقیان به وجود وزیران ایرانی برای اداره کشور نیازمند بودند ؟

سلجوقیان، مردمانی گله دار(دامدار) و بیابا نگرد بودند که با زور شمشیر، امورسیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند، آنها از شهرنشینی و کشورداری بیخبر بودند و برای ادارهٔ قلمروِ پهناور خود ناگزیر شدند از وزیران ایرانی استفادهکنند.

 

 

7-دو تن از وزیران مهم سلجوقیان را نام ببرید.

عمیدالملک کُندری - وزیر سلطان طغرل نقشی مؤثر در موفقیت های اینسلطان داشت.

خواجه نظام الملک  - وزیر آلب ارسلان و ملکشاه نیز چنان قدرت و نفوذیداشت که کمتر کاری بدون صلاحدید و مشورت او انجام می گرفت.

 

8- تنظیم رابطه سلطان با خلیفه ودیگر فرمانروایان از وظایف چه کسی بود؟

 از وظایف وزیران

 

9-دوره سلجوقیان از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران محسوب می شود؟

از نظر گسترش دانش و هنر و ادب

 

10-خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان گذاشت ؟ مهمترین آنها در کدام شهرها بودند؟

مدارس نظامیه

مهم ترین آنها نظامیه های نیشابور، اصفهان و بغداد بودند. او اموال و املاکزیادی را وقف این مدارس کرد.

 

11-ویژگی مدارس نظامیه چه بود؟

به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد. اینمدارس، مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینشمی شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارسوجود داشت.

 

12-دو تن از اساتید و دانش آموختگان مدارس نظامیه را نام ببرید.

اما م محمد غزالی، عاِلم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود.

سعدی، شاعر معروف نیز از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

 

13-در آستانه هجوم مغول ها کدام منطقه بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران بود ؟ چرا؟

خراسان - زیرادر آن زمان در شهرهای خراسان بیش از سایر مناطق ایرانمدرسه وجود داشت؛

 

14-زبان وادب فارسی در دوران غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟

در هر سه دوره زبان و ادب فارسی مورد توجه و حمایت قرار گرفت و روز به روزعلاقه به گسترش این زبان بیشتر شد

زبان فارسی با حمله محمود غزنوی در هند، و با توسعه قلمرو توسط سلجوقیان در آسیای صغیر رواج یافت .

به دنبال تغییر زبان از عربی به فارسی برای نوشتن نامه ها و فرما نهایحکومتی در دورهٔ سلجوقی

تعداد بیشتری از مورخان و دانشمندان علا قه مند به نوشتن کتاب های خودبه زبان فارسی شدند.

 

) در قرن های پنجم و ششم هجری، زبان ترکی که زبان فرمانروایان بود، نیزدر ایران رواج پیدا کرد و برخی

از واژ ه های آن به زبان فارسی راه یافت.)

 

15-چه چیز سبب گسترش شهر وشهرنشینی در دوره سلجوقی شد ؟ و کدام شهرها پایتخت سلجوقیان بودند؟

آرامش و رونق بازرگانی، سبب گسترش شهر و شهرنشینی و به وجود آمدنشهرهای بزرگ و پرجمعیت شد.

پایتختهای  سلجوقیان : ری، نیشابور و اصفهان

 

 

16-ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود وچگونه به اوج شکوفایی خود رسید؟

در ساختن مساجد ایرانی، ابتکار خاصی به کار رفت و حیاط و چهار ایواناطراف آن معمول گردید.

در ساختن انواع گنبدها، بر جها و منار ه ها، کاروانسراها و مدارس نیزالگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد .

در قر نهای پنجم تا هفتم هجری، «آجرکاری » و «کاشی کاری » در بناها بهاوج زیبایی و شکوفایی رسید. کاشی کاری از ابتکارات مهم معماران ایرانیبرای تزئین بناها بود.

 

17-نمونه هایی از نشانه های گسترش هنر در دوره سلجوقی را ذکر کنید .

-          ظروف زرین فام یا طلایی که با نقش و نگا رهای مختلف تزئین شده

-          ساختن جلد کتاب از چرم و نقش انداختن بر روی آن

-          ساختن ظروف سفالین لعا بدار و بدو ن لعاب

-          خوشنویسی

-          فلزکاری

-          تذهیب


فصل هشتم – درس15

درس 15

1-مغولان که بودند ؟

اقوام بیابانگرد مغولستان ، واقع در شمال چین و جنوب سیبری بودند. آب و هوای سرد و خشک منطقه، موجب شده بود که آنها شیوهٔ زندگی کوچنشینی و دامداری را برگزینند. قبایل مغول تا پیش از چنگیزخان پراکنده بودندو حکومتی نداشتند. این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیربودند برای تأمین زندگی، به غارت یکدیگر و همسایگان روی آورند.

 

2-چنگیز که بود و چه خصوصیات ومهارت هایی داشت و چه اقدامی انجام داد؟

چنگیز رئیس یکی از قبایل مغول بود که قبیله های مغول را زیر فرمان خود درآورد و حکومتی نیرومند تشکیل داد

چنگیز در فنون رزمی مهارت کامل داشت و در حیله های جنگی استاد بود.وی، مردی بی رحم بود و سربازان، سرداران و حتی فرزندانش باید بدون چونو چرا فرمانش را اطاعت می کردند. برای ادارهٔ کشور، مجموعه قوانینی را با عنوان یاسای چنگیزی٭ تدوین کرد و به اجرا گذاشت. یکی از اصول مهم«یاسا » آن بود کسانی که خود را تسلیم سپاه مغول می کردند، از قتل وغارت در امان بودند، اما آنان که مقاومت می کردند، باید قتل عام و غارت می شدند.

 

3-مغولان حمله به همسایه های خود را از چه زمانی واز کجا آغاز کردند؟

مغولان هم پس از آنکه متحد و قدرتمند شدند، به فکر حمله به سرزمین هایآباد و تصاحب ثروت آنها افتادند. آنها نخست به چین حمله و شهر ثروتمند پکنرا تسخیر و غارت کردند. مغولان سپس با فتح سرزمین هایی در غربمغولستان، به مرزهای ایران نزدیک شدند.

 

4-حمله مغولان به ایران چه زمانی ، چرا وچگونه انجام شد؟

مغولان در زمان سلطان محمد خوارزمشاه به ایران هجوم آوردندچنگیزخان در سال  ) 616  ق(.   به بهانه کشته شدن اعضای یک کاروان تجاری مغول  بهجرم جاسوسی به دستور حاکم یکی از شهرهای مرزی ایران به ایران هجومآورد. سلطان محمد در همان برخورد اول با سپاه مغول، چنان دچار بیم وهراس شد که فرار کرد. 1 فرار او، روحیهٔ سپاهیان و مردم را ضعیف کرد.لشکریان مغول به چند گروه تقسیم شدند و به تعداد زیادی از شهرها و آبادی های ایران یورش بردند. هر جا که مقاومتی صورت می گرفت، ساکنان آنجابه طرز بی رحمانه ای قتل عام می شدند.

 

 

5-چرا مقاومت جلال الدین خوارزمشاه در برابر مغولان نتیجه نداد؟

سلطان جلال الدین، پسر و جانشین سلطان محمد خوارزمشاه، شهامتی ازخود نشان داد و در یک جنگ بر مغولان

پیروز شد، اما به دلیل اختلافات و درگیری های داخلی، کاری از پیش نبرد. درآن شرایط حساس، برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز خلیفهٔ عباسی نه تنها جلا ل الدین را یاری نکردند، بلکه با وی وارد جنگ شدند.

 

 

6-مغولان در حمله به ایران چه صدماتی را وارد کردند؟

حمله چنگیز، یکی از فجایع تاریخ ایران بود.  شهرها و آبادی های زیادی راویران کردند. مزارع ، قنا تها ، مساجد، مدارس و کتابخانه ها را خراب کردند وکتا بها را سوزاندند. بسیاری از ایرانیان را اسیر ، آواره  و بسیاری راکشتند ترس و وحشت سراسر ایران را فراگرفت و مردم دچار سرخوردگی شدند.  میل به گوشه گیری و دوری از اجتماع در جامعه، رواج یافت.

 

 

7-هلاکوخان که بود و چه اقداماتی انجام داد ؟

هلاکوخان نوهٔ چنگیز، مأمور شد فتوحات مغول را در ایران و دیگر بخش هایجهان اسلام، کامل کند. او، نخست اسماعیلیان ایران را از بین برد و قلعه های آنان را ویران کرد؛ سپس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه ) 656 ق(،خلافت عباسی را برانداخت. هلاکوخان پس از نابودی خلافت عباسی،حکومت ایلخانان را تأسیس کرد. او به همراه فرزندان و نوادگانش، حدود هشتاد سال بر ایران فرمان راندند.

 

8- اوضاع سیاسی ایران در زمان فرمانروایی ایلخانان ورابطه آنان با اروپاییان چگونه بود؟

در دوران فرمانروایی سلسلهٔ ایلخانان، ایران از نظر سیاسی یکپارچه و متحدشد و حکام و سرداران محلی تحت حاکمیت و سلطهٔ مغولان، قرار گرفتند.حکومت ایلخانان با سایر حکومت های مغولی در آسیا و دولت های اروپاییارتباط برقرار کرد. اروپاییان هم پس از جنگ های صلیبی، بیش از گذشتهعلاقه مند بودند که با کشورهای مسلمان و آسیایی، رابطهٔ سیاسی وبازرگانی داشته باشند.

 

9-اوضاع ایران پس از ایلخانان چگونه بود؟

پس از مرگ آخرین ایلخان مغول )ابوسعید(، حکومت ایلخانان فرو پاشید. ایرانبار دیگر گرفتار هرج و مرج، آشوب، جنگ و قتل و غار تهای بی حساب شد؛یکپارچگی و اتحاد سیاسی کشور ما از بین رفت و حاکمان محلی و سردارانمغول و غیرمغول، هر کدام بر بخشی از آن مسلط شدند و با یکدیگر به رقابتو ستیز برخاستند.

 

10-قیام سربداران تحت تأثیر تعلیمات چه کسانی ودر کجا شکل گرفت؟

قیام سربداران از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد

 مردم سبزوار بر اثر تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری، آمادهٔ مقابله باظلم و ظالمان شده بودند .

 

 

11-قیام سربداران چگونه شکل گرفت ؟ وچگونه از بین رفت؟

ساکنان روستای باشتین که از زیاد ه خواهی و گستاخی مأموران حاکممغولی خراسان به ستوه آمده بودند، به پا خاستند

و مأموران مغول را مجازات کردند. آنان سپس با شعار «سر به دار می دهیم،تن به ذلّت نمی دهیم »، سپاه حاکم مغول را در آن ولایت شکست دادند.قیام به سرعت گسترش یافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار،حکومت خود را تأسیس کردند. آنان با پیروزی بر سرداران و حاکمان مغول درخراسان، قلمرو خود را به مناطق همجوار گسترش دادند. حکومت سربداران، پشتیبان مذهب شیعه بود. این حکومت محلّی پس از یورش تیمور به ایران ازبین رفت.

 

12- چه زمانی ایران مورد هجوم و لشکرکشی تیمور قرار گرفت؟

در اواخر قرن هشتم هجری، از سمت شما ل شرق

 

13-تیمور که بود و چه خصوصیاتی داشت و چه اقداماتی انجام داد؟

تیمور گورکانی٭ یکی از فاتحان مشهور در تاریخ است که بخش وسیعی ازآسیا را فتح کرد و امپراتوری تیموری را بنیان گذاشت. او خود را از خاندانچنگیز می دانست. تیمور در بی رحمی و خونریزی دست کمی از چنگیزخانمغول نداشت. او به هنر، علاقه نشان می داد و هر شهر و ولایتی را که می گشود، هنرمندان و صنعتگرانش را به پایتخت خود سمرقند )امروزی( می فرستاد. تیمور حرص و طمع بسیاری به کشورگشایی داشت و در اندیشهٔفتح چین بود که مرگ، امانش نداد.

 

14-علت حمله های مکرر تیمور به ایران چه بود ومحدوده حکومت وی کدام مناطق بود؟

تیمور پس از آنکه بر ماوراءالنهر تسلط یافت، با سوء استفاده از اوضاع پریشانو آشفتهٔ ایران که بر هر گوشهٔ آن خانی و سرداری حکومت می کرد، چندینمرتبه به کشور ما یورش آورد که آسیب و صدمات فراوانی وارد کرد.    عدهٔزیادی تلف شدند و اموال  مردم غارت گردید. امپراتوری تیمور از مرزهای چینتا شام گسترش یافته بود. پس از مرگ وی، فرزندان و نوادگانش هر کدام بهبخشی از امپراتوری او مسلط شدند و با یکدیگر به دشمنی و ستیز پرداختند.

 

15-جانشین تیمور که بود و حکومت تیموریان چه زمانی از بین رفت؟

شاهرخ پسر تیمور، بر رقبیان خود برتری یافت و موفق شد بخش وسیعی ازایران را تحت تسلط خود درآورد. حکومت

تیموریان سرانجام با ظهور حکومت صفویان در ایران از میان رفت

................................................................................................................

فصل هشتم – درس16


1-چرا دانشمندان و بزرگان ایرانی کوشیدند به مغولان نزدیک شوند؟

 - آشنا کردن مغولان با فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی 

 - مهار کردن خوی خشن و ویرانگر بیابانگردان مغول 

 - آموختن راه و رسم کشورداری به آنان 

 - جلوگیری از خونریزی بیشتر. 

 

2-خواجه نصیر الدین طوسی که بود و چه جایگاهی نزد هلاکوخان داشت و چه اقداماتی انجام داد؟

از برجسته ترین دانشمندان مسلمان ایرانی و مشاور هلاکوخان بود . او در جریان لشکرکشی هلاکو، تلاش زیادی برای حفظ جان مردم و کاهش قتل و غار تهای مغولان کرد. به تشویق او هلاکو رصدخانۀ مراغه را ساخت که تبدیل به یک مرکز علمی و تحقیقاتی عظیم شد که منجمان و دانشمندان زیادی در آن فعّالیت می کردند رصدخانهٔ مراغه به وسایل اخترشناسی و کتابخانهٔ بزرگی، مجهز بود.

 

3-خواجه رشید الدین فضل ا... همدانی که بود و چه اقداماتی انجام داد و معروفترین کتاب وی چه نام دارد؟

از سیاستمداران و دانشمندان نامدار ایرانی در دورهٔ مغول بود . به عنوان پزشک به دربار ایلخانان راه یافت و ٔ به عمران و آبادی و انجام کارهای خیریه علاقه داشت رَبْع رشیدی را در تبریز بنا کرد که شامل مسجد، مدرسه، بیمارستان، خانقاه و کتابخانه می شد را که تعداد زیادی از عالمان و پزشکان در آن اشتغال داشتند، وقف کرد

. معرو فترین کتاب او جامع التواریخ رشیدی است. این وزیر دانشمند نیز به دستور ایلخان مغول به قتل رسید.

 

4-مغولان چه دینی داشتند؟

مغولان هنگامی که به ایران هجوم آوردند دین واحدی نداشتند؛ عد ه ای از آنها هنوز به آیین گذشتگان خود اعتقاد داشتند و گروه دیگری پیرو آیین بودایی  و دین مسیحیت بودند.

 

5-چرا مبلغان بودایی ومسیحی برای گسترش آیین خود در ایران (زمان ایلخانان )موفق نبودند؟

زیرا مردم ایران اعتقاد محکمی به اسلام داشتند. سرانجام بر اثر کوشش عالمان و وزیران ایرانی، ایلخانان به دین اسلام درآمدند و مسلمان شدند.

 

6-در زمان غازان خان چه اقدامتی انجام شد؟

غازان خان به تشویق و راهنمایی وزیر خود، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، اقدام به اصلاح امور اداری، مالی و قضایی کرد. این ایلخان، همچنین برای عمران و آبادانی تبریز بسیار کوشید. به روزگار او، شُنْب غازان در تبریز با دوازده بنای مهم مانند بیمارستان، مسجد، کاخ، مدرسه، کتابخانه و ... بر پا شد. هم زمان در بسیاری از شهرها مسجدی بزرگ و در کنار آن گرمابه ای برای تأمین هزینهٔ نگاهداری مسجد ساختند.

 

7-سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) چا اقداماتی انجام داد؟

سلطان محمد خدابنده )اولجایتو( جانشین غازا ن خان نیز علاقه مند به عمران و آبادانی بود. او به پیشنهاد وزیرش

خواجه رشیدالدین فضل ا... ، پایتخت را به سلطانیه منتقل کرد و موجب آبادی آنجا شد. اولجایتو در آن شهر آرامگاهی برای خود بنا کرد که به گنبد سلطانیه معروف است و یکی از شاهکارهای معماری در جهان اسلام به شمار م یآید.

 

8-میزان توجه به عمران و آبادی ومعماری در زمان ابوسعید (آخرین ایلخان مغول ) چه اندازه بود؟

در دوران ابوسعید آخرین ایلخان مغول نیز بناهای باشکوهی ساخته شد.این بناها از نظر عظمت و بلندی گنبدها و ایوا نها ک م نظیر هستند. گچبر ی و کاشی کار یهای زیبا و اعجا ب انگیز بناهای مذکور، حکایت از ذوق و نبوغ معماران ایرانی در آن زمان دارد.

 

9-شاهرخ پسر تیمور چه تفاوتی با پدرش داشت و چه اقداماتی در زمان او انجام شد؟

شاهرخ پسر تیمور که تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایران قرار داشت، راه پدر را در جنگ و خونریزی ادامه نداد. در زمان او هرات به پایتختی تیموریان انتخاب و به یکی از بزر گترین و باشکوه ترین شهرهای ایران تبدیل شد. به سبب توجه و علاقهٔ شاهرخ به ادب و هنر، تعداد زیادی از شاعران، هنرمندان و معماران نامدار به این شهر آمدند. همچنین مدارس و کتابخانه های متعددی به فرمان او در هرات ساخته شد و جویندگان علم و دانش را از گوشه و کنار ایران به خود جذب کرد. گوهرشاد، همسر شاهرخ از زنان نیکوکار بود او بناهای متعددی در هرات و مشهد ساخت که مسجد گوهرشاد در جوار حرم حضرت امام رضا  یکی از آنهاست .

 

10- شاهنامهٔ بایْسُنْقُری نتیجه توجه تیموریان به کدام هنر می باشد؟

در دورهٔ تیموریان، هنر نگارگری )نقاشی( و خوشنویسی شکوفا شد و نگارگران و نقاشان آن زمان آثار هنری ارزشمندی از خود به جای گذاشتند. شاهنامهٔ بایْسُنْقُری یکی از نفیس ترین نسخه های کهن شاهنامه است که به سفارش بایْسُنْقُر میرزا، شاهزادهٔ تیموری نگارگری و تذهیب شد. این اثر از نظر کتاب آرایی و ارزش هنری، اهمیت فراوانی دارد


فصل نهم – درس17

1-قاره آسیا از اطراف به کدام اقیانوس ها محدود می شود؟

از شرق به اقیانوس آرام یا کبیر

از شمال به اقیانوس منجمد شمالی

از جنوب به اقیانوس هند

 

2-آسیا چگونه از آمریکا ، آفریقا و اروپا جدا می شود؟

به وسیله تنگه برینگ از آمریکای شمالی

به وسیله کانال سوئز از افریقا

به وسیله رشته کوه اورال از اروپا

 

3- اوراسیا به کجا گفته می شود؟

در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند به همین دلیل،بعضی از جغرافی دانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا  نامیده اند.

 

4-وسیع ترین قاره جهان چه نام دارد و موقعیت آن بر روی کره زمین کجاست؟

قاره آسیا –در نیمکره شمالی (نسبت به اِستوا) – درنیمکره شرقی (نسبت به نصف النهار مبدأ) واقع شده است.

 

5-چند نوع ناهمواری در قاره آسیا وجود دارد؟

١ فلات  های بلند و کوه های مرتفع      ٢ سرزمین های پست         ٣ مجمع الجزایرآتشفشانی

 

6-فلات های آسیا را از غرب به شرق نام ببرید.   آناتولی، ایران، تبت ومغولستان

شرق  مغولستان"تبت " ایران "آناتولی    " غرب

 

 

7-بام دنیا کجاست؟

قلّهٔ اورست ) 8848 متر ( در رشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّهٔ جهان است و به آن بامدنیا لقب داده اند.

 

8- چند مورد از جلگه های آسیا را نام ببرید.

جلگهٔ بزرگ سیبری، جلگهٔ گنگ و سند و جلگهٔ چین.

 

9-جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها بوجود آمده اند؟ لِنا – یِنی سِئی – اُب – ایرتیش

 

10-جلگه های سِند وگنگ در کجا واقع شده ورودهای بوجود آورنده آنها از کجا سرچشمه میگیرند؟

در شمال شبه جزیرهٔ هند واقع شده و نام این جلگه از دو رود گنگ و سند  که از رشته کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرند، گرفته شده است

 

11-جلگه های سند وگنگ کدام کشور ها را دربر میگیرد؟

شمال هند، بخش وسیعی از کشور پاکستان و بنگلادش را دربر می گیرد.

 

12-دلتا چیست و چگونه گسترش می یابد؟

گاهی رودها، آبرفتها را در مصب٭ خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت هادر مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا     Δ می گویند. با انباشته شدن دائمی آبرفتها، دلتاها پیوسته توسعه  می یابند و در آب دریاپیش می روند.

 

13-دلتا ها از چه نظر مناسب و از چه نظر نامناسب می باشد؟

دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای دادهاند. با این حال ساکنان

این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفا ن های دریایی، طغیان رود وسیلاب هستند.

 

14-دلتا ی بنگال از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟ و کدام کشور ها را دربر میگیرد؟

از آبرفت رودهای گَنگ – براهما پوترا – میگهنا – پِدما

کشور بنگلادش را در برمی گیرد.

 

15-جلگه پهناور شرق آسیا چه نام دارد و از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟

جلگه بزرگ چین  است که   از آبرفت رود «یانگ تسه کیانگ » پدید آمده است.

 

16-مجمع الجزایر های شرق و جنوب شرقی آسیا را نام ببرید.

ژاپن، فیلیپین و اندونزی

 

17-چرا در شرق وجنوب شرقی آسیا بلایای طبیعی و کوه های آتشفشانی بیشتر است؟

از آنجایی که این بخش از قارهٔ آسیا از ناهمواری های جوان٭ است، کوه هایآتشفشانی زیادی در آنها مشاهده می شود. همچنین در این مناطق، زمین لرزه هایبسیاری رخ می دهد. بنابراین کشورهایی که در این منطقه واقع شد ه اند، همواره درمعرض بلایای طبیعی٭ چون زمین لرزه، سونامی٭ و فعال شدن کوه های آتشفشانیهستند.

 

18- آسیا از نظر دما به چند بخش تقسیم می شود؟

-در سرزمینهای مجاور قطب شمال در سیبری، هوا در تمام روزهای سال سرد ودارای یخبندان های طولانی است.

-بخش های داخلی و مرکزی آسیا، آب و هوای قاره ای یا برّی دارند. در این نوع آبو هوا، زمستا نها بسیار سرد و تابستان ها بسیار گرم و خشک است.

-سرزمینهای مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب وهوای گرم دارند.

19-آسیا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود و هر کدام چه مناطقی را شامل می شوند و چه وی‍‍ژگی هایی دارند؟

الف( آسیای مرطوب )سبز(: در شرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا وزش بادهایباران آور موسمی (مونسون(در اواخر بهار و فصل تابستان سبب  بارش بارانفراوان می شودکه زندگی روستایی و کشاورزی به آن  بستگی دارد البته بارش کم یانامنظم آن  سبب خسارت کشاورزان وبارش  شدید آن موجب طغیان رودخانه ها وبروز سیل می شوند.

ب( آسیای خشک : سرزمین های غرب و جنوب غربی آسیا از جمله عربستان،داخل فلات آناتولی و فلات ایران و

آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی  را شامل می شود.

..............................................................................

فصل نهم – درس18

1-وسیع ترین و پر جمعیت ترین قاره دنیا چه نام دارد؟

آسیا (60 درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده است)

 

2-پراکندگی جمعیت در آسیا چگونه است؟

نواحی مرتفع چون فلات تبت و هیمالیا و بیابان های وسیع، خالی از جمعیت یا کمجمعیت است؛ در حالی که در جنوب و جنوب شرقی آسیا، جمعیت انبوهی به طورمتراکم زندگی می کنند.

 

3-پرجمعیت ترین کشورهای جهان را نام ببرید.

چین )با حدود یک میلیارد و سیصد هزار نفر (  و هند با حدود یک میلیارد و دویست هزار نفر( در این منطقه واقع هستند. این دو کشور تنها کشورهای جهان اند که هریک بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارند.

 

4-پرجمعیت ترین و متراکم ترین منطقه جهان کجاست؟

جزیرهٔ جاوه در اندونزی متراکم ترین منطقهٔ جهان از نظر جمعیت است. در اینجزیرهٔ کوچک 141 میلیون نفر )یعنی به اندازهٔ جمعیت کشور روسیه( سکونتدارند.

 

5-مردم آسیا از چه نژادهایی هستند؟

بیشتر جمعیت آسیا از نژاد زردپوست و بقیه سفیدپوست هستند. البته در جنوب آسیاتیر ه های سیاه پوست و دورگه که

از ازدواج نژادهای مختلف با هم به وجود آمده اند نیز زندگی می کنند.

 

6- کدام دین ها در آسیا گسترش یافته اند؟

آسیا مهد ادیان بزرگ جهان است. سه دین بزرگ الهی یهود، مسیحیت و اسلام،علاوه بر آسیا در سایر قاره ها انتشار یافته اند.

 

7-دین اسلام در کدام مناطق آسیا گسترش بیشتری پیدا کرده است؟

حدود 60 درصد مسلمانان جهان در قارهٔ آسیا زندگی می کنند.

اگرچه خاستگاه دین اسلام کشور عربستان است، اما اسلام به تدریج همه کشورهایآسیای غربی را دربر گرفته و سپس به آسیای مرکزی و مشرق و جنوب شرقی آسیانیز راه یافته است. به همین دلیل از غرب تا شرق آسیا می توان

چشم اندازها و مناظری را که نشان دهندهٔ فرهنگ و تمدن اسلامی است، مشاهدهکرد. در آسیا مساجد باشکوهی که از شاهکارهای معماری اسلامی هستند، ساختهشده است.

 

 

8-کدام ادیان در آسیا پیروان بیشتری نسبت به قاره های دیگر دارد و در قاره هایدیگر کمتر نفوذ کرده اند؟

1 آیین برهمایی در شبه جزیرهٔ هند

2 آیین بودا که خاستگاه اصلی آن هند است اما درکشورهای شرق آسیا چون چین،ژاپن، کره و تایلند انتشار یافته است.

 

 

9-مهمترین محصول کشاورزی قاره آسیا چیست ؟ و مهمترین کشورهای تولید کننده آن را نام ببرید.

مهمترین محصول کشاورزی در قارهٔ آسیا برنج است که غذای اصلی مردم آسیا راتشکیل می دهد. 90 درصد برنج

جهان در آسیا تولید وبه دلیل جمعیت زیاد در همین قاره مصرف می شود.

چین، هند، پاکستان، تایلند، اندونزی، فیلیپین، بنگلادش و ویتنام از کشورهایتولیدکننده برنج هستند.

10- مهمترین کشور صنعتی آسیا کدام است و عضو کدام گروه اقتصادی جهان است؟

ژاپن است که از بزرگ ترین قدر تهای اقتصادی دنیا نیز به شمار می رود. ژاپن و روسیه عضو کشورهای گروه هشت٭ هستند.

 

11- چین از نظر اقتصادی چه تغییراتی کرده است؟

کشور چین در دو دهه اخیر توانسته است با برنامه ریز ی های جدید، میزان تولیداتو صادرات خود را به شدت افزایش بدهد و از این راه درآمد اقتصادی و وضعزندگی مردم خود را بهتر کند.امروزه تقریبا انواع کالاهای تولید شده در چین به کشورهای مختلف جهان صادر می شود و در اغلب بازارهای همهٔ کشورها می توانفروش کالاهای چینی را مشاهده کرد .

 

12-کدام کشورها ببرهای اقتصادی آسیا لقب گرفته اند ؟ چرا؟

چهار کشور کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ )بخشی از چین امروزی( و سنگاپورتوانسته اند، صادرات را هدف اقتصادی خود قرار بدهند و از این راه درآمد بسیارزیادی به دست بیاورند. این کشورها به خصوص در تولید و صدور لوازمالکترونیکی و رایانه ای، لوازم خانگی و اتومبیل پیشرفت زیادی کرده اند. به این چهار کشور، «ببرهای اقتصادی آسیا » لقب داده اند.

 

13-چه چیز سبب گسترش شهرنشینی در آسیا شده است و پرجمعیت ترین شهر وپایتخت کشور های آسیا یی چه نام دارد؟

تحولات اقتصادی در آسیا موجب شده است که مهاجرت از روستا به شهرها در آسیاادامه پیدا کند. امروزه شهرهای با جمعیت بیش از ده میلیون نفر در آسیا بیشتر ازسایر قار ه ها است. این شهرها مراکز مهم تجارت و بازرگانی آسیا و جهان محسوبمی شوند. توکیو پایتخت ژاپن با منطقهٔ شهری اطراف آن بیش از سی میلیون نفر رادر خود جای داده پرجمعیت ترین شهر آسیا است.

 

14-اطلس چیست و چه کاربردی دارد؟

اطلس، کتابی است که مجموعه ای از نقشه ها در آن گردآوری شده است. در برخیاز اطلسها، نمودارها و تصاویری نیز مشاهده می شود. ما با استفاده از انواع نقشههای مختلف یک اطلس می توانیم اطلاعات بیشتر و دقیق تری دربارهٔ کشورها یانواحی مختلف جهان به دست بیاوریم.

 

 

15-برای هر قاره یا هر کشور چند نوع نقشه در اطلس دیده می شود؟

نقشه های طبیعی: بر روی این نقشه ها، رشته کو هها، فلا تها، دریاها، رودخانه هاو… نمایش داده شده و اطلاعات مربوط به شهرها و کشورها، بسیار کم است.

نقشه های سیاسی: بر روی این نقشه ها، مرز کشورها، ایالتها و استا نها، پایتختها وشهرهای مهم نمایش داده شده است


فصل دهم – درس19

1-حدود و موقعیت مثلث شکل منطقه جنوب غربی آسیا را ذکر کنید.

این مثلث از تنگهٔ ٭ بُسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در مشرق و از آنجا تاخلیج٭ عَدَن و بابُ المَندَب را دربر می گیرد.


2- سرزمین ها ی بلند و سرزمین های پست و هموار منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید؟

سرزمین ها ی بلند      !           کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه وقفقاز می پیوندند

سرزمین های پست و هموار 

پست جلگه ای 

جلگه بین النهرین(از آبرفت رود دجله وفرات) در غرب ایران وجلگه سند(از آبرفت رود سند)  در شرق ایران

پست خشک

بیابان بزرگ عربستان( رَبع الخالی 2/5برابر انگلستان) ، دشت کویر و دشتلوت

 

 

3-منطقه جنوب غربی آسیا چند نوع آب وهوا دارد؟

 

نام آب وهوا

منطقه تحت پوشش آب و هوا

ویژگی

سرد کوهستانی

نواحی مرتفع کوهستانی

زمستان سرد وتابستان معتدل

(وجود پوشش گیاهی فراوان در دامنه کوه ها)

گرم وخشک یا نیمه خشک

نواحی بیابانی

کمبود آب شیرین

گرم و شرجی

سواحل خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند

گرما همراه با رطوبت

مدیترانه ای

سواحل مدیترانه

زمستان معتدل و پرباران و تابستان گرم وخشک


4-پرجمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.

پاکستان – ایران – ترکیه

 

5-پرتکلم ترین گروه های زبانی در منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.

عربی

فارسی

ترکی

اردو

عربستان

ایران

ترکیه

پاکستان

 

6-وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟

کشورهای این منطقه دارای ذخایر نفت وگاز و وابسته به صادرات نفت هستند وانواع کالاهای مصرفی را از کشورهای پیشرفته وارد می کنند . درآمد عربستان علاوه بر صادرات نفت از طریق مراسم حج می باشد . کشورهایی مانند ترکیه وامارات متحده عربی از طریق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خود را متحول کرده اند و کشور هایی مانند عراق وافغانستان به دلیل اشغال نظامی و نبودن امنیت از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.

....................................................................................

فصل دهم - درس20


1- چرا منطقه جنوب غربی آسیا از مناطق استراتژیک و مهم جهان است؟

- محل اتصال سه قاره آسیا ، اروپا وآفریقا

- محل اتصال آبهای آزاد به یکدیگر از طریق تنگه های هرمز ، بُسفر ، داردانل و باب المندب

- داشتن موقعیت بندرگاهی زیاد

- انبار مهم منابع انرژی جهان ( دو سوم ذخایر نفت جهان و  یک سوم منابع گاز جهان)

- وابستگی اقتصاد و صنعت جهان به منابع انرژی این منطقه

- کانون جهان اسلام قرار گرفتن مکه ومدینه وانجام مراسم حج در این منطقه

 

2-چرا موقعیت بندرگاهی برای کشور ها اهمیت دارد؟

چون استفاده از حمل و نقل ارزان کالاها و انرژی را میسّر می سازد.

3-کشورهای عمده صادر کننده نفت منطقه جنوب غربی آسیا کدامند؟

عربستان، ایران، عراق، کویت و امارات متحده عربی

 

4-پیمان سازمان همکاری اقتصادی اِکو در چه سالی و میان کدام کشورها بسته شد و اعضای فعلی آن چند کشور است؟

نخست در سال 1341 بین ایران، پاکستان و ترکیه بسته شد و هم اکنون ده کشور منطقه عضو آن هستند.

 

5- چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟

-به دلیل داشتن منابع فراوان انرژی و راههای مهم حمل ونقل دریایی مورد توجه قدرتهای بزرگ است.

-وابستگی سیاسی برخی کشورهای منطقه به قدرتهای بزرگ ونقش نداشتن مردم در امور سیاسی

-توطئه ودشمنی اسرائیل با مسلمانان این منطقه

-ایجاد پایگاههای نظامی توسط آمریکا وانگلیس در منطقه

 

6-چرا ایران در منطقه جنوب غربی جایگاه ویژه وخاصی دارد؟

- انقلاب اسلامی الگویی برای مردم دیگر کشورهاست ومدافع مردم مظلوم از جمله فلسطین

- وجود وحدت وهمبستگی میان اقوام مختلف کشور

- مقام دوم از نظر وسعت و جمعیت  در منطقه

- مقام چهارم منابع نفت و مقام اول منابع گاز در منطقه

- پیشرفت های علمی وفناوری فراوان

- داشتن سواحل طولانی و موقعیت بندرگاهی

 

7-طول سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس و دریای عمان )مُکران( چقدر است ؟ ومحدوده آن کجاست؟

با در نظر گرفتن بریدگیهای ساحل،2043 کیلومتر است که از اروندرود در جنو ب غرب تا تنگه هرمز و از آنجا تا بندر گُواتر در جنوب شرق امتداد دارد. در این سواحل طولانی، بنادر مهم بازرگانی و نفتی به وجود آمده اند

 

8- نام جزایر ایران در آبهای خلیج فارس چیست؟ از چه نظر اهمیت دارند؟

خارک، کیش، قشم، لارک، لاوان، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی

 این جزیره ها از نظر استخراج نفت، بازرگانی تجارت و نظامی اهمیت دارند.

 

9-نام آبراهه بین الملی جنوب ایران چیست؟ و کشورهای دیگر چگونه می توانند از آن عبور کنند؟

تنگهٔ هرمز

 همهٔ کشورها حق دارند بر طبق قوانین رفت و آمد در تنگه ها با کشتی از آ ن عبورکنند.

 

10- نیروی دریایی ایران در آبهای جنوب ایران و آبهای بین الملی چه اقداماتی انجام داده است؟

-جلوگیری از ایجاد مشکل در رفت و آمد کشتی های ایران در زمان جنگ

-حفظ منافع ایران در دریاها در زمان صلح

-کمک به کشتی ها در حوادث ایجاد شده در آبهای بین الملی

 

11-فلسطین چه مقدار وسعت دارد و چه مقدار آن توسط اسرائیل اشغال شده است؟

حدود ٢٧٠٠٠ کیلومتر مربع وسعت دارد

حدود ٢٠٠٠٠ کیلومتر مربع از خاک آن رایهودیان صهیونیست٭ اشغال کرده و آن رااسرائیل نامیده اند.

 

12-سرزمین مقدس کجاست ؟در میان مسلمانان ویهودیان به چه نامی معروف است؟برای کدام دین ها مقدس است؟ و چرا برای مسلمانان اهمیت دارد؟

شهری کهن در کشور فلسطین است

مسلمانان به آن بیت المقدس(قدس( و یهودیان و مسیحیان به آن اورشلیم می گویند.

برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان شهری مقدس است  زیرا خاستگاه پیامبرانبزرگ بوده است.

مسجد الاقصی که در بیت المقدس قرار دارد، پس از مسجد الحرام در مکه و مسجدالنبی در مدینه، سومین مسجد مهمّ اسلام است و در آغاز ظهور اسلام قبله اولمسلمانان بوده است.


فصل یازدهم – درس21


درس 21

1-اروپا از اطراف به کدام اقیانوس ها و دریا محدود می شود؟

از شمال به اقیانوس منجمد شمالی – از غرب به اقیانوس اطلس – از جنوب به دریای مدیترانه

 

2-ناهمواری های اروپا به چند بخش تقسیم می شود؟

اروپای پیر: شمال اروپا، فرسایش سبب شده است که کوه ها کم ارتفاعو قله ها گنبد ی شکل و دره ها

باز باشند. در این منطقه، جلگه های پهناور و دریاچه های بسیار وجود دارد.

اروپای جوان: جنوب اروپا که در آن آتشفشا نها و زمین لرز ه هایی نیز رخمی دهد ، چین خوردگی ها و رشته کو ههای بلند دیده می شود. قلهٔ کوهها، نوک تیز و دامنهٔ کوه ها اغلب دارای شیب تند و درّ ههای تنگ می باشد.

 

 

3-مهمترین رشته کوه ها وبلندترین قله اروپای جوان (جنوبی را نام ببرید)

رشته کو ههای آلپ و پیرنه، در این منطقه قرار دارند. قله   مون بلان   باارتفاع 4808 متر بلندترین قلهٔ رشته کوه آلپ است.

4-به طور کلی اروپا از نظر آب وهوا و پوشش گیاهی چگونه قاره ای است؟

اروپا قاره ای با آب و هوای معتدل، سرسبز و بدون بیابان است.

 

5-انواع آب وهوای اروپا را نام برده ومنطقه تحت پوشش این آب وهوا را ذکر کنید.

قطبی وسرد

معتدل

اقیانوسی

قاره ای و برّی 

مدیترانه ای

 

                   انواع آب وهوا

                 منطقه تحت پوشش

                    علت

قطبی وسرد

شمال اروپا (شمال شبه جزیره اسکاندیناوی وایسلند)

نزدیکی به قطب

معتدل

اقیانوسی

مناطق کنار اقیانوس (انگلستان وایرلند)

نزدیکی به اقیانوس و

وجود آب گرم گلف استریم

مدیترانه ای

سواحل مدیترانه (اسپانیا وایتالیا)

زمستان معتدل و مرطوب و تابستان گرم وخشک

نزدیکی به مدیترانه

قاره ای و برّی 

مرکز وشرق اروپا

دوری از دریا

 

6-طولانی ترین رود ومهمترین رودهای اروپا را نام ببرید.

مهمترین رودهای اروپا:   دانوب، ولگا، راین، دُن و  اِلب

طویلترین رود اروپا :  دانوب7-چرا قاره اروپا با وجود وسعت کم یکی از متراکم ترین قاره های جهان از نظر جمعیت است؟

الف- شرایط مساعد طبیعی چون آب و هوای معتدل و ریزش باران کافی ورودهای پرآب و جلگه های پهناور

ب- پیشرفت در علم و فناوری

 

 

8-رشد جمعیت در اروپا چگونه است؟

علی رغم جمعیت زیاد و انبوه، رشد جمعیت در اروپا کاهش یافته و زاد و ولددر این قاره، کم شده است. به همین دلیل جمعیت سالمندان، افزایش یافتهو جمعیت اروپا رو به پیری می رود.

 

9-مردم اروپا از چه نژادی هستند؟

سفیدپوست

 

10-دین مردم اروپا چیست؟ و این دین به چند مذهب تقسیم می شود؟

بیشتر مردم اروپا پیرو دین حضرت مسیح )ع( هستند. دین مسیح به سهمذهب بزرگ کاتولیک، پروتستان و ارتودوکس تقسیم می شود.

کاتولیک ها از رهبر مذهبی و روحانی خود، پاپ که محل اقامت او در واتیکاناست، پیروی می کنند.

 

11-بیشتر مسلمانان در کدام بخش اروپا زندگی می کنند؟

مسلمانان نیز در قاره اروپا پراکند ه اند، اما بیشتر آنها در شبه جزیره بالکان زندگی می کنند.

 

12-اروپا از نظر اقتصادی ،  سطح سواد  ، بهداشت و طول عمر چه وضعیتی دارد؟

قاره اروپا از نظر اقتصادی پیشرفته است. میزان درآمد و سطح سواد وبهداشت و همچنین میزان طول عمر در این قاره، بالاست.

 

13- کشاورزی و دامداری در اروپا چگونه انجام می شود؟

کشاورزی، تقریباً در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلاتمدرن و شیوه های علمی صورت می گیرد.

همچنین در اروپا دامداری و دامپروری با شیوه های صنعتی انجام می شود ومیزان تولید محصولات گوشتی و لبنی

زیاد است.

14-مهمترین محصولات جنوب اروپا چیست؟ چرا؟

در جنوب اروپا، آب و هوای مدیترانه ای موجب شده که محصولات ویژ ه ایچون زیتون، مرکبات و انگور به عمل آید.

 

15-مهمترین تولید کنندگان و صادرکنندگان فراورده های گوشتی ولبنی اروپا چه کشورهایی هستند؟

هلند و دانمارک

 

16-کشورهای مهم صنعتی اروپا را نام ببرید؟

آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا

 

17-چرا اروپا واد کننده مواد اولیه می باشد؟

منابع زیرزمینی و معادن قاره اروپا نمی توانند نیازهای صنایع عظیم این قاره رابرآورده سازند. به همین جهت کشورهای صنعتی قاره اروپا به منابع و مواداولیه کشورهای دیگر نیاز دارند و واردکننده مواد اولیه )مانند نفت( هستند.البته کشورهای اروپایی، سالیان دراز برای استفاده از منابع و معادن سایرسرزمین ها به استعمار کشورهای دیگر دست زده اند.

 

 

18-چه عواملی سبب جذب گردشگران به اروپا می شود؟

اروپا به دلیل داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی مانند سواحل طولانی وآفتابی، ورزش های زمستانی در کوه های آلپ

و جاذبه های فرهنگی و تاریخی چون بناهای تاریخی، موزه ها، کلیساها و…گردشگران زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب

می کند.

 

 

19- مهمترین کشورهای اروپایی از نظر جذب گردشگر کدامند؟

فرانسه، اسپانیا و ایتالیا

 .........................................................................................

فصل یازدهم – درس22


1- موقعیت ومحدوده قاره آفریقا را ذکر کنید

قاره آفریقا بین اقیانوس هند و اطلس واقع شده و از طریق تنگه باب المندب و کانال سوئز از آسیا جدا می شود.

قارهٔ افریقا در دو نیمکره شمالی و جنوبی گسترده شده و مدار استوا از وسطآن عبور می کند. این قاره از سواحل دریای مدیترانه تا دماغهٔ امید نیک  امتدادیافته است.

 

2- آفریقا از نظر ناهمواری چگونه است؟ و مهمترین ارتفاعات آن را نام ببرید.

افریقا، فلاتی وسیع و کم ارتفاع است و کوه های بلند کمتر در این قاره، دیدهمی شود. تنها چین خوردگی مهم افریقا در شمال غربی این قاره،

رشته کوه اطلس است. در شرق افریقا، قله های مرتفع کنیا ) 5200 متر( وکلیمانجارو ) 5900 متر( قرار دارند.

 

3- علت وجود دریاچه های فراوان در شرق آفریقا چیست؟

دریاچه های زیادی در این منطقه وجود دارد که اغلب در اثر فرونشستن زمینیا شکستگی های بزرگ در پوسته زمین به وجود آمده است. این شکستگی ها موجب می شود که آبشارهایی در مسیر رود، پدید بیاید.

 

4-چرا قاره ی آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بندر چندان مناسب نیست؟

برخلاف قارهٔ اروپا که دارای بریدگی های زیادی در سواحل است، کناره هایافریقا صاف و بدون بریدگی )خلیج( است.

 

5-چرا قاره آفریقا آب وهوایی گرم و بی زمستان دارد؟

زیرا موقعیت افریقا به گونه ای است که مدار استوا از وسط آن عبور می کند وخورشید در طول سال در مناطق استوایی و اطراف آن تا مدار

رأ س السرطان و رأس الجدی تقریباً عمود می تابد.

 

6- آفریقا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود؟

افریقای مرطوب )افریقای سبز(: نواحی اطراف خط استوا )از شمال تا دریاچهچاد و از جنوب تا رود زامبز( آب و هوای گرم و مرطوب دارد. در این منطقه بارانفراوان می بارد.

افریقای خشک: هر چه از منطقه استوایی به سمت شمال و جنوب افریقاپیش برویم، از میزان باران و رطوبت کاسته شده و کم کم به آب و هوای گرمو خشک تبدیل می شود، به طوری که در شمال افریقا، صحرای بزرگ و درجنوب آن بیابان کالاهاری دیده می شود.

 

7-طولانی ترین رود جهان ومهمترین رودهای آفریقا را نام ببرید.

رودهای نیل، کنگو، نیجر، اُورانژ و زامبز از رودهای مهم و پرآب افریقا هستند.رود نیل، طولانی ترین رود جهان است

) 6695 کیلومتر(.

 

8-چرا برخی از رودهای آفریقا برای کشتیرانی مناسب نیستند؟

به دلیل وجود شکست و گسل در مسیر رودها

 

 

9-چرا جمعیت آفریقا نسبت به وسعت آن کم است؟

بخش های وسیعی از بیابان بزرگ افریقا و جنگل های انبوه استوایی، خالیاز جمعیت است. در طول سالیان دراز، عدم رعایت بهداشت و شیوع بیماریهای مختلف، خشکسالی ها و قحطی های پی در پی و جنگ ها، از افزایشجمعیت در این قاره جلوگیری کرده است.

امروزه با بهبود واکسیناسیون و بهداشت، رشد جمعیت و زاد و ولد در قارهافریقا افزایش یافته است.

 

10-مردم آفریقا از چه نژادی هستند؟

بیشتر مردم افریقا از نژاد سیا هپوست هستند. مردم شمال صحرای بزرگافریقا که در مجاورت دریای مدیترانه زندگی می کنند و بخش کوچکی از جنوبقاره افریقا، سفیدپوستند.

 

11-مردم آفریقا به چه زبانی صحبت می کنند؟

ساکنان کشورهای شمال صحرای بزرگ افریقا مانند مصر، الجزایر و مراکش بهزبان عربی صحبت می کنند. مردم سایر کشورهای افریقایی به زبان محلی یابه زبان کشورهایی که قبلاً تحت نفوذ و استعمار آنها بود ه اند )مانندفرانسوی یا انگلیسی( صحبت می کنند.

 

12-مردم آفریقا چه دینی دارند؟

بیشتر مردم کشورهای شمال افریقا مسلمان هستند. به نقشه صفحهٔ بعدتوجه کنید و تعدادی از کشورهای مسلمان را نام ببرید.

مردم سایر مناطق افریقا اغلب به دین مسیح یا مذاهب ابتدایی اعتقاد دارند.

 

13- آفریقا از نظر منابع طبیعی چه وضعیتی دارد؟

قاره افریقا از نظر منابع طبیعی، ثروتمند است. در این قاره معادن نفت، طلا،الماس، مس و جنگل های عظیم وجود

دارد.

 

14-عوامل عدم پیشرفت وتوسعه آفریقا چیست؟

١ عوامل خارجی: مهم ترین علت استعمار کشورهای اروپایی و غارت منابعآنها  بوده است. امروزه نیز دخالت کشورهای قدرتمند در ایجاد جنگ ها وبحران ها در این قاره ادامه دارد.

٢ عوامل داخلی: شرایط سخت محیطی )جنگل های انبوه، بیابان هایوسیع، آب و هوای گرم(، شیوع بیماری ها، بیسوادی و آگاهی کم مردم،جنگ های داخلی و حکومت های وابسته و استبدادی

 

15-چرا صنعت در آفریقا چندان رشد نکرده است؟

کشورهای قارّه افریقا، بیشتر صادرکنندهٔ محصولات معدنی و کشاورزیهستند و مواد اولیه برای کارخانه های کشورهای صنعتی تولید می کنند. لذاصنعت در این قارّه چندان رشد نکرده است.

 

 

16-محصولات کشاورزی آفریقا چیست؟

بیشتر محصولات کشاورزی گرمسیری و استوایی چون قهوه، کاکائو و کائوچوتولید می شود. در اطراف دره نیل مزارع پنبه وجود دارد.

 

17-جاذبه های گردشگری آفریقا چیست؟

سواحل شمال افریقا در کنار دریای مدیترانه، پارک های ملی )وحش( و آثارباستانی کشورهای قدیمی

 =================================================

فصل دوازدهم – درس23


1-قاره آمریکا بین کدام اقیانوس ها قرار گرفته است؟

اطلس (آتلانتیک) و آرام (کبیر)

 

2-با حفر کدام کانال در آمریکای مرکزی دو اقیانوس اطلس  وآرام به یکدیگر متصل شدند ؟

کانال پاناما

 

3- در قاره آمریکا چند نوع ناهمواری وجود دارد؟

الف( چین خوردگیهای جوان و مرتفع

ب( کوه های کم ارتفاع قدیمی

ج( سرزمی نهای پست و جلگه ای

 

4-چین خوردگی های جوان و مرتفع آمریکای شمال و جنوبی چه نام دارد؟

درغرب آمریکای شمالی، رشته کوه های راکی )روشوز(

 درغرب آمریکای جنوبی، رشته کوه های آند

 

5- چین خوردگی های جوان آمریکا (راکی و آند ) در کدام سمت قاره آمریکا قرار دارند؟

در سمت غرب  و د ر کناره های اقیانوس آرام (کبیر)

 

6- چرا در مناطق غربی قاره آمریکا آتشفشان و زمین لرزه های زیادی رخ می دهد؟

در این مناطق به دلیل ناآرام بودن پوسته زمین، آتشفشان ها و زمین لرزههای فراوانی رخ می دهد. آمریکای مرکزی و جزایر آنتیل نیز سرزمینآتشفشان ها و زمین لرزه ها است.

7-کوههای کم ارتفاع قدیمی و پیر قاره آمریکا چه نام دارد؟

در شرق آمریکای شمالی، تودهٔ کوهستانی قدیمی »  آپالاش«

 در شرق آمریکای جنوبی، تودهٔ قدیمی     »برزیل «

 

8-مهمترین جلگه های امریکا را نام ببرید.

در آمریکای شمالی، جلگه پهناوری از آبرفت های رود» می سی سی پی « به وجود آمده است

آمریکای جنوبی نیز جلگه های»آمازون «  و » پارانا «   از آبرف تهای ایندو رود تشکیل شده است.

 

9- علت تنوع آب وهوا در قاره آمریکا چیست؟

چون قارهٔ آمریکا از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است.

 

10-انواع آب وهوای قاره آمریکا را به همراه منطقه تحت پوشش آن نام ببرید.

       انواع آب وهوا

                                     منطقه تحت پوشش

قطبی وسرد

نواحی نزدیک به قطب شمال و قطب جنوب (قسمت زیادی از کشور کانادا)

معتدل اقیانوسی

سواحل

گرم ومرطوب

اطراف استوا در آمریکای جنوبی

گرم وخشک

بیابان نِوادا (آمریکای شمالی) – بیابان آتاکاما (آمریکای جنوبی)

 

 

11-رودهای آمریکای شمالی وجنوبی را نام برده و ویژگی های هر کدام را ذکر کنید.

در آمریکای شمالی، رود می سی سی پی که از رودهای طویل جهاناست، از چند ایالت کشور ایالات متحده آمریکا عبور می کند.

این رود به خلیج مکزیک می ریزد رود می سی سی پی، نقش مهمی درحمل و نقل کالا و منابع و تجارت از طریق کشتیرانی داشته است.

 

در آمریکای جنوبی، رود آمازون از میان جنگل های استوایی عبور می کند.آمازون پرآ ب ترین رود دنیا است و آب آن از مجموع

آب ده رودخانه پر آب جهان بیشتر است. در این رود، ماهی های آب شیرین،مارهای آبی و گربه ماهی های غو ل پیکر، زندگی می کنند.

 

12-جمعیت آمریکا بشتر در کدام مناطق این قاره متمرکز شده اند؟

حدود 15 % جمعیت جهان در قارهٔ آمریکا زندگی می کنند. این جمعیت بیشتردر جلگه های حاصلخیز مثل می سی سی پی

و بنادر و شهرهای ساحلی نزدیک به اقیانوس متراکم شده اند.

 

13-مردم قاره آمریکا از چه نژاد و تیره هایی تشکیل شده اند ؟

بومیان یا سرخ پوستان که کریستف کلمب آنان را هندی نامید که تعداد کمی از آنان باقی مانده اند

سیاه پوستان که فرزندان و بردگان آفریقایی هستند که به اجبار برای کار توسط  اروپاییان  آورده شده اند.

سفید پوستان که از اروپا آمده اند.

دورگه ها که حاصل ازدواج نژاد های مختلف هستند.

 

14-مردم آمریکای شمالی و جنوبی به چه زبانی صحبت می کنند و علت آن چیست؟

در آمریکای شمالی زبان غالب مردم انگلیسی است مانند دو کشور کاناداو ایالات متحده آمریکا( و به سبب مهاجرت انگلیسی ها به این بخش، فرهنگآنگلوساکسون٭ غلبه دارد.

 

در آمریکای مرکزی و جنوبی(آمریکای لاتین) به سبب مهاجرتاسپانیایی ها و پرتغالی ها، زبان های اسپانیولی و پرتغالی غلبه دارد و

چون ریشه این دو زبان لاتین است به آمریکای مرکزی و جنوبی، آمریکایلاتین هم گفته می شود.

 

15-مردم قاره آمریکا پیرو چه دینی هستند ؟

اکثر مردم قارهٔ آمریکا پیرو دین مسیح )ع( هستند

در آمریکای شمالی، مذهب پروتستان و

 در آمریکای لاتین، مذهب کاتولیک رواج بیشتری دارد.

مسلمانان نیز در قارهٔ آمریکا، جمعیت قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند ودر ایالات متحدهٔ آمریکا مساجد مهمی وجود دارد.

 

16- وضعیت اقتصادی آمریکای شمالی چگونه است؟

 ایالات متحدهٔ آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی جزء کشورهای گروههشت   هستند و از نظر اقتصادی جزء کشورهای پیشرفته صنعتیجهان  و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات صنعتی و ماشین آلات،خودرو، صنایع غذایی، مواد شیمیایی و کالاهای الکترونیکی هستند.

 کشاورزی ایالات متحده آمریکا، کشاورزی صنعتی و تجاری است و  بزرگترین تولیدکننده )صادرکننده( گندم و ذرت در جهان و دارای دامداری هایپیشرفته ای است که به تولید انواع گوشت و لبنیات می پردازد.


 

17-چه عواملی سبب پیشرفت آمریکای شمالی و تبدیل آن به قدرت بزرگ اقتصادی جهان شده است؟

1 اروپاییان مهاجر که به این سرزمین وارد شدند با خود دانش ها و مهارت هاو سرمایه هایی را به همراه آوردند و توانستند از منابع طبیعی وچ سرزمینهاینو، به خوبی استفاده و پیشرفت کنند.

2 آمریکای شمالی معادن زیرزمینی و منابع طبیعی فراوان، زمین های وسیعقابل کشت، رودهای پرآب و آب و هوای مناسب برای فعّالیت های اقتصادیداشته است.

3 در جنگ جهانی دوم، اغلب کشورهای اروپایی ویران شدند اما ایالات متحدهآمریکا از جنگ دور بود و چندان آسیب ندید و توانست از رقیبان خود جلو بیفتد.

٤ پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا بر قدرت های اروپایی پیشیگرفت و جانشین آنها در تسلط و غارت منابع کشورهایی شد که قبلاًمستعمره اروپا بودند.

5  آمریکا و کانادا طی سال های طولانی نیروهای متخصص و دانشمندانسایر کشورها را به کشور خود برای تحصیل و کار جذب کردند و از این راهتوانستند به پیشرفت اقتصاد و صنعت خود کمک کنند. این امر باعث شده تاآن کشورها از وجود متخصصان و دانشمندان خود، محروم شوند و از نظراقتصادی عقب بیفتند.

 

 

18-علت رشد شهرها در آمریکای شمالی چیست؟

رونق تجارت داخلی و جهانی

 

19-پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده چه نام دارد و ویژگی آن چیست؟

نیویورک پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده آمریکا است. این شهر با بیش ازپنجاه آسمان خراش، از این نظر مقام اول را در جهان دارد.

مرکز اصلی سازمان ملل متحد و همچنین مجسمه آزادی )نماد ایالات متحدهآمریکا( در نیویورک واقع شده است.

 

20-اقتصاد آمریکای لاتین چه وضعیتی دارد؟

آمریکای لاتین )آمریکای جنوبی و مرکزی( از نظر منابع طبیعی و ذخایر معدنیبسیار غنی است اما کشورهای آمریکای لاتین به دلایل مختلفی چون استعمار ، وجود عقاید و باورهای غلط بین مردم و حکومت های وابسته بهبیگانه و استبدادی در کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته اند به پیشرفت هایصنعتی در حد آمریکای شمالی دست یابند و چندان اوضاع اقتصادی خوبیندارند.. این کشورها اغلب تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و صنعتی ومحصولات کشاورزی هستند کشورهایی چون آرژانتین، برزیل و کوبا درآمریکای لاتین، بزرگترین تولیدکننده و صادرکنندهٔ محصولات استوایی نظیر قهوهو نیشکر هستند.در آمریکای لاتین، کشورهای برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و کلمبیاوضعیت اقتصادی بهتری دارند. برخی کشورهای آمریکای مرکزی که جزیر ه ای هستند، از راه گردشگری، درآمد خوبی کسب می کنند.

....................................................................................

فصل دوازدهم – درس24


1-کوچکترین قاره جهان چه نام دارد؟

اقیانوسیه( استرالیا و جزایری را که در نزدیکی آن در اقیانوس آرام قرار گرفته) کوچکترین قارهٔ کره زمین است   . برخی دیگر استرالیا را قاره ای مستقل بهحساب آورده اند. در هر صورت، استرالیا و اقیانوسیه، کم وسعت ترین و کمجمعیت ترین قار ه های مسکونی جهان هستند.

 

2-استرالیا واقیانوسیه در کجا واقع شده است؟

این قاره در منتهی الیه جنوب شرقی قارهٔ آسیا قرار دارد.. همان طور کهمشاهده می کنید، در واقع استرالیا، سرزمین اصلی قارهٔ اقیانوسیه است کههمچون جزیره ای پهناور در اقیانوس آرام واقع شده.

 

3- بیشترین جزایر استرالیا در کدام سمت این قاره قرار دارند ؟ نام مهمترین جزیره آن چیست؟

در شرق استرالیا در آب های اقیانوس آرام، جزایر بی شماری به صورتپراکنده وجود دارد.

تعداد این جزایر به 20 تا 30 هزار می رسد. یکی از جزایر مهم و بزرگاقیانوسیه، کشور نیوزیلند است.

 

4-استرالیا از نظر ناهمواری چگونه است؟

استرالیا تقریباً سرزمینی هموار است. فقط در شرق این کشور، رشته کوههایی به موازات ساحل کشیده شده است.

 

5-بزرگترین صخره مرجانی دنیا در کدام سمت استرالیا قرار دارد وویژگی و فواید آن چیست؟

در شمال شرقی استرالیا بزرگ ترین صخرهٔ مرجانی  دنیا، به شکل دیواری ازآب های اقیانوس آرام سر برآورده است. این صخره بیش از 2000 کیلومتر طولدارد و صدها نوع ماهی در اینجا زندگی می کنند. در این منطقه، امکاناتخوبی برای گردشگرانی که از این صخرهٔ مرجانی بازدید می کنند به وجودآمده است.

 

6-نیوزیلند (زلاند نو) چگونه کشوری است و بلندترین قله آن چه نام دارد؟

نیوزیلند، کشوری کوهستانی است. رشته کو ههای آلپ جنوبی را در اینکشور، نشان دهید.

بلندترین قلهٔ نیوزیلند کوک نام دارد

 

7-جمعیت استرالیا نسبت به وسعت آن چگونه است و چه مقدار از آنان را بومیان تشکیل داده اند؟

استرالیا با وجود وسعت زیاد ) ٧ میلیون و ٦٨٦ هزار و ٨٥٠ کیلومترمربع(جمعیت بسیار کمی )حدود 20 میلیون نفر(

دارد. اکثریت جمعیت استرالیا و نیوزیلند را مهاجران اروپایی )انگلیسی وایرلندی( تشکیل می دهند و درصد بسیارکمی از

جمعیت نیز بومیان هستند.

 

8-زبان و دین مردم استرالیا و نیوزیلند چیست؟

زبان رسمی استرالیا و  نیوزیلند ، انگلیسی است، اما به دلیلمهاجرپذیر بودن، زبا نهای مختلفی در این کشور، تکلم می شود .

استرالیا و نیوزیلند از کشورهای مسیحی محسوب می شوند، اگر چه پیروانسایر ادیان استرالیا و نیوزیلند توسط دریانورد بریتانیایی، جیمز کوک در سال1770 میلادی کشف شدند. استرالیا تا سال 1901 مستعمره بریتانیا)انگلستان( بود. مهاجران اروپایی که به این قاره وارد شدند نیز

همانند مهاجران اروپایی در قاره آمریکا، با بومیان بد رفتاری نمودند و آنها را بهبند کشیدند. نیز در این کشورها زندگی می کنند.

 

9-استرالیا و نیوزیلند از نظر اقتصادی چه وضعیتی دارند؟

استرالیا و نیوزیلند جزء کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان هستند. قارهٔاسترالیا دارای منابع و معادن فراوانی است.

مهاجران اروپایی با انتقال سرمایه و فناوری های خود به این سرزمین ها،موجب پیشرفت های اقتصادی در این قاره شده اند.

 

10-استرالیا ونیوزیلند از نظر کشاورزی  ودامپروری  چه وضعیتی دارند؟

استرالیا تولیدکننده و صادرکنندهٔ بزرگ گندم در جهان است. همچنین باغهای انگور و مرکبات فراوانی دارد و کشاورزی در این کشور به روش صنعتیو با استفاده از ماشین آلات، صورت می گیرد. استرالیا و نیوزیلند هر دو ازمراکز مهم پرورش دام در جهان اند و محصولات دامی به ویژه گوشت وپشم، از صادرات مهم این دو کشور است.

 

11-بنادر مهم استرالیا که از مراکز مهم صنایع کشتی سازی و صنایع شیمیایی هستند را نام ببرید.

سیدنی و ملبورن

 

12-چه عواملی سبب جذب گردشگران به استرالیا و نیوزیلند شده است؟

استرالیا و نیوزیلند به دلیل وجود سواحل طولانی و تنوع محیطی و گونههای جانوری جاذبه های طبیعی زیادی برای گردشگران دارند و ساختنامکانات تفریحی و گردشگری باعث شده است که گردشگران بتوانند بهخوبی از این محیط ها استفاده کنند.

به امید موفقیت شما دانش آموزان عزیز

/ 0 نظر / 645 بازدید