سوالات متن درس به درس مطالعات پایه هفتم


فصل اول

سوالات تشریحی  درس یک من حق دارم: پاسخ کامل بدهید :

1.       1.     خداوند درباره گرامی بودن مقام انسان در قرآن چه می فرماید ؟

2.       2.     منظور از حق یا حقوق یعنی چه ؟

3.       3.     انسان چگونه در ارتباط با انسان های دیگر از حقوق اجتماعی برخورد دار می گردد ؟

4.       4.     چهار مورد از حقوق هر انسانی را نام ببرید :

5.       5.     هر فرد در خانواده از چه حقوقی برخوردار است ؟

6.       6.     هر فرد در مدرسه از چه حقوقی برخوردار است ؟

7.       7.     هر فرد در محیط زندگی و کشور از چه حقوقی برخوردار است ؟

سوالات چهارجوابی درس اول  :

1) کدام مورد از حقوق فرزندان در خانواده است ؟

الف ) داشتن شناسنامه و نام و نام خانوادگی              ب ) اظهار نظر درباره مشکلات درسی مدرسه

ج ) داشتن امنیت در کوچه و خیابان                            د ) زندگی در محیط سالم و پاکیزه

 

2) کدام مورد از حقوق افراد در محیط زندگی و کشور است ؟

الف ) احساس امنیت در کوچه و خیابان               ب ) برخورداری از محبت پدر و مادر

ج ) داشتن شناسنامه و نام و نام خانوادگی                د ) تبعیض نگذاشتن بین دانش آموزان مدرسه

 جمله های صحیح یا غلط درس اول را مشخص کنید :

1.       1.      خداوند د رقرآن کریم انسان را عزیز و مقام او را گرامی دانسته است .                          صحیح           غلط

2.       2.      دانش آموزان حق ندارند که نظرشان را در مورد مشکلات درسی بیان کنند .                 صحیح           غلط

3.       3.      ما انسانها در روابطی که با هم داریم از حقوقی برخوردار می شویم .                            صحیح           غلط

 سوالات تک جوابی درس اول  :

1.       1.      مهم ترین حق طبیعی انسان چیست ؟ حق حیات

2.       2.      داشتن شناسنامه از کدام حقوق ماست ؟ حقوق ما در خانواده

3.       3.      احساس امنیت در کوچه و خیابان از کدام حقوق ماست ؟ حقوق ما در محیط زندگی و کشور

4.       استفاده از خدمات پزشکی و بهداشتی مناسب از کدام حقوق ماست ؟ حقوق ما در محیط زندگی و کشور

سوالات تشریحی  درس دوم من مسئول هستم :

1.       1.     حقوق متقابل چیست ؟

2.       2.     حقوق متقابل والدین و فرزندان را با مثالی روشن کنید :

3.       3.     چگونه ما را بعنوان فردی مسئول می شناسند ؟

4.       4.     خداوند در سوره نمل آیه 40 در مورد شکر گزاری چه می فرماید ؟

5.       5.     مسئولیت همه ی انسا نها در برابر خداوند چیست ؟

6.       6.     مسئولیت انسان در برابر خودش چیست ؟          

7.       7.     مسئولیت فرزندان در برابر خانواده شان چیست ؟

8.       8.     مسئولیت دانش آموزان در برابر معلمان و همکلاسی هایشان چیست ؟

9.       9.     مسئولیت انسان در برابر اعضای جامعه چیست ؟

10.مسئولیت انسان در برابر محیط زندگی ام و عالم آفرینش چیست ؟

سوالات چهارجوابی درس دوم :

1) کدامیک از علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه است ؟

الف ) آزادی مطلق                  ب ) برقراری نظم               ج ) قوانین الهی                 د ) نیازهای مادی

2) کدام مورد موجب پایمال شدن حقوق اعضای جامعه است ؟

الف ) برقراری نظم و امنیت   ب ) عدم رعایت قوانین    ج ) حفظ حقوق افراد      د ) مسئولیت متقابل

3)ایجاد نظم و امنیت در جامعه بیشتر از همه به نفع کدام گروه است ؟

الف ) کودکان      ب ) زنان     ج ) مردان      د ) کل جامعه

4)کدام گزینه درست نیست ؟

الف ) در استفاده از حقوق خود نیابد قوانین الهی را نادیده بگیریم .

ب ) با اعمال حقوق خود نباید موجب خسارت دیگران شویم .

ج ) حقوق ما نباید مغایر قانون باشد .

د ) آزادی مطلق حقوق هر انسانی است .

 جمله های صحیح یا غلط را مشخص کنید درس دوم :

1.       شکر گزار بودن نشانه ی مسئول بودن انسان است ؟                         صحیح           غلط

2.       داشتن حق رأی یکی از مسئولیت های هر انسانی است؟                    صحیح            غلط

سوالات تک جوابی:

1.       1.     وظایف و تکالیفی که هر فرد بر عهده دارد چه نامیده می شود ؟ مسئولیت

2.       2.     مراقبت از خود مسئولیت انسان در برابر کیست ؟خود

3.       3.     حفظ پاکیزگی محیط زندگی مسئولیت انسان در برابر چیست ؟ عالم آفرینش

4.       4.     شکر گزار بودن یعنی چه ؟ قدر نعمت ها را دانستن و هدر ندادن آنها

فصل دوم :

سوالات تشریحی  درس سوم:

1.       1.     ما در استفاده از حقوق خود تا چه اندازه آزادی داریم ؟

2.       2.     قانون و مقررات به چه دلایلی بوجود آمده است ؟

3.       3.     عدم رعایت قانون و مقررات در جامعه چه عواقبی دارد ؟

سوالات چهارجوابی درس سوم :   

1) کدامیک از علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه است ؟

الف ) آزادی مطلق                  ب ) برقراری نظم               ج ) قوانین الهی         د ) نیازهای مادی

2) کدام مورد موجب پایمال شدن حقوق اعضای جامعه است ؟

الف ) برقراری نظم و امنیت   ب ) عدم رعایت قوانین    ج ) حفظ حقوق افراد د ) مسئولیت متقابل

3)ایجاد نظم و امنیت در جامعه بیشتر از همه به نفع کدام گروه است ؟

الف ) کودکان      ب ) زنان     ج ) مردان      د ) کل جامعه

4)کدام گزینه درست نیست ؟

الف ) در استفاده از حقوق خود نیابد قوانین الهی را نادیده بگیریم .

ب ) با اعمال حقوق خود نباید موجب خسارت دیگران شویم .

ج ) حقوق ما نباید مغایر قانون باشد .

د ) آزادی مطلق حقوق هر انسانی است .

 جمله های صحیح یا غلط درس سوم :

1.       مکان های عمومی مانند کتابخانه ، سینما و پارک مقررات مشترکی دارند که باید رعایت نمود .   صحیح           غلط

2.       انسان از ابتدای تولد با انسان های دیگر زندگی می کند .                                                            صحیح            غلط

3.       همه ی افراد در مقابل قوانین یکسان نیستند .                                                                             صحیح            غلط     سوالات تشریحی  درس چهارم:

4.       1.     مقررات چند نوع هستند ؟ توضیح دهید

5.       2.     قوه ی مقننه از چند بخش تشکیل شده است و چه وظیفه ای دارد ؟

6.       3.     وظایف شورای نگهبان را بیان کنید :

7.       4.     شورای نگهبان از چه کسانی تشکیل شده است ؟

8.       5.     قانون چیست ؟

9.       6.     قانون اساسی کشور ما چگونه تدوین و تصویب شد ؟

10.    7.     قانون گذاران با توجه به چه عواملی قوانین را وضع می کنند ؟ باتوجه با نیازها و موضوعات مختلفجامعه

سوالات چهارجوابی درس چهارم :

1) ایستادن در صف اتوبوس چه نوع مقرراتی است ؟

 الف ) دستورات مذهبی         ب ) قانون            ج ) مقررات اجتماعی               د ) دستورهای اخلاقی

2)کدام مورد در مورد شورای نگهبان صحیح نیست ؟

الف ) از 6 نفر تشکیل شده است .

ب ) بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت می کند .

ج ) صلاحیت انتخابات نامزد های انتخابات را بررسی می کند .

د ) یکی از بخش های قوه ی مقننه است .

3)کدام مورد از بخش های قوه ی مقننه است ؟

الف ) دادگستری             ب ) شورای نگهبان         ج ) مجمع تشخیص مصلحت نظام      د ) شورای شهر

جمله های صحیح یا غلط را مشخص کنید :

1.       قانونگذاران با توجه به نظرات شخصی خود سعی می کنند بهترین قوانین را وضع کنند .         صحیح             غلط

2.       اگر کسی از قوانین سر پیچی کند مجازات می شود .                                                               صحیح            غلط سوالات تک جوابی:

3.       1.     پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟مجلس خبرگان

4.       2.     نمایندگان مجلس برای چند سال انتخاب می شوند ؟چهار سال

5.       3.     حقوقدانان شورای نگهبان توسط چه کسی معرفی می شوند ؟قوه قضائیه

6.       4.     فقهای شورای نگهبان توسط چه کسی معرفی می شوند ؟رهبر

7.       5.     مهم ترین قانون هر کشور کدام است ؟قانون اساسی

فصل سوم

سوالات تشریحی  درس پنجم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     همدلی و همدردی به چه معناست ؟

2.       2.     ما چگونه به مشکلات همسایگان و آشنایانمان کمک می کنیم ؟

3.       3.     آیا ما فقط نسبت به هموطنان خود احساس همدردی و همدلی می کنیم ؟ چرا ؟

4.       4.     خداوند در قرآن کریم در مورد همدردی و همدلی با انسان ها چه فرموده است ؟

5.       5.     حدیثی از امام رضا )ع ( در باره همدلی و همدردی بیان کنید :

6.       6.     در هنگام بروز حوادثی مثل زلزله و سیل کدام موسسات به یاری مردم آسیب دیده می شتابند ؟

7.       7.     در مورد آرم زیر توضیح کوتاهی بدهید : چگونه موسسه ای است ؟

 

1.       8.     سازمان جوانان هلال احمر چیست ؟

2.       9.     سازمان جمعیت هلال احمر در شرایط عادی چه خدماتی انجام می دهند ؟

سوالات چهارجوابی درس پنجم :

الف ) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید:

این شعر سعدی که می گوید : 

« بنی آدم اعضای یک پیکرند         که در آفرینش زیک گوهرند  »

 1- نشان دهنده کدام ویژگی انسان هاست ؟

الف ) غمخواری              ب ) همدلی            ج ) باارزش بودن انسان            د ) توجه به اعضای بدن

ب ) جمله های صحیح یا غلط را مشخص کنید :

1.       جمعیت هلال احمرتنها در هنگام وقوع حوادث ناگوار فعالیت و تلاش می کند .                صحیح         غلط

2.       انسان ها تنها در مورد حوادث بزرگ نیازمند همدلی هستند .                                          صحیح         غلط

3.       جمعیت هلال احمر یکی از اشکال همدری در جامعه ی امروزی است .                             صحیح         غلط

سوالات تشریحی  درس ششم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     هدف از بیمه دانش آموزی چیست ؟

2.       2.     منظور از بیمه شونده و بیمه گر چیست ؟

3.       3.     بیمه از نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می کند چند نوع است ؟

4.       4.     چرا دارندگان وسایل نقلیه موتوری بایدخودروی خود را بیمه کنند ؟

5.       5.     بیمه بهداشت و درمان چه فوایدی دارد ؟

6.       6.     بیمه را تعریف کنید :

7.       7.     بیمه اجباری چه تفاوتی با بیمه اختیاری دارد ؟

8.       8.     درمورد این آرم توضیح کوتاهی بدهید : چگونه موسسه ای است ؟

 

سوالات چهارجوابی درس ششم :

الف ) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید:

1) کدامیک از بیمه های زیر اجباری است ؟

الف ) بیمه عمر                 ب ) بیمه وسایل نقلیه        ج ) بیمه منازل مسکونی     د ) بیمه آتش سوزی

ب ) جمله های صحیح یا غلط را مشخص کنید :

1.       1.      دانش آموزان در پایان هر سال تحصیلی با پرداخت پولی در مقابل حوادث سال بعد بیمه می شوند .      صحیح        غلط

2.       2.      بیمه یک قرارداد بین بیمه گذار و بیمه شونده است .                                                                            صحیح         غلط

3.       3.      موسسه بیمه گر خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران می کند نه همه ی حوادث را .              صحیح          غلط

سوالات تشریحی  درس هفتم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     انواع تولید را نام ببرید : ) هرکدام مثالی بزنید (

2.       2.     عوامل تولید را نام ببرید :

3.       3.     از عوامل لازم برای تولید ،منابع طبیعی را توضیح دهید ؟

4.       4.     از عوامل لازم برای تولید ،سرمایه را توضیح دهید ؟

5.       5.     از عوامل لازم برای تولید ،نیروی انسانی را توضیح دهید ؟

6.       6.     تقسیم کار و شغل ها چگونه پدید آمدند ؟

7.       7.     مشاغل و فعالیت های اقتصادی را در چند گروه عمده طبقه بندی می کنند ؟

8.       8.     برای رسیدن به خود کفایی اقتصادی چه کارهایی می توانیم انجام دهیم ؟

9.       9.     توزیع را تعریف کنید ؟

10.در سوره مطففین خداوند در مورد کم فروشی و گرانفروشی چه فرموده است ؟

فصل چهارم:

سوالات چهار جوابی درس هفتم:

1) کدام مورد از عوامل تولید  نمی باشد  ؟

الف ) سرمایه      ب ) نیروی انسانی               ج ) آموزش                       د ) منابع طبیعی

2) کدام مورد از عوامل طبیعی   نمی باشد  ؟

الف ) جنگل ها          ب ) ماشین آلات         ج ) زغال سنگ                 د ) جانوران

3 ) کدام یک از تولیدات زیر از نوع خدمات می باشد ؟

الف ) لوازم التحریر            ب ) مسکن         ج ) آموزش                د ) پوشاک

 جمله های صحیح یا غلط درس هفتم را مشخص کنید :

1.       1.      زندگی انسان هیچ گاه حتی در گذشته بدون تولید امکان پذیر نبوده است .               صحیح          غلط

2.       2.      سرمایه تجهیزاتی که انسان برای تبدیل نیروی انسانی به کالا استفاده می کند .          صحیح           غلط

3.       3.      امروز هیچ کس توانایی تامین همه نیاز های خود را ندارد .                                        صحیح           غلط

سوالات تک جوابی درس هفتم :

1.       1.     در گذشته های دور با رونق .........تولید محصول زیاد شد .کشاورزی

2.       2.     فعالیتی که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند چیست ؟توزیع

سوالات تشریحی  درس هشتم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون و ظروف یکبار مصرف جلوگیری کرد؟

2.       2.     آیه ای از قرآن کریم درباره نهی مصرف گرایی بیان کنید ؟َ

3.       3.     مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب می زند ؟

4.       4.     امام سجاد درباره ی راه های درست مصرف چه فرموده است ؟

5.       5.     مصرف گرایی به چه معناست ؟

6.       6.     مسئولیت مصرف کننده چیست ؟

7.       7.     امروزه در مبادلات از چه روش هایی برای پرداخت قیمت کالاها استفاده می شود؟

8.       8.     در مورد آرم زیر توضیح بدهید :

 

1.       9.     در مورد آرم زیر هم توضیح بدهید :

 

 

 

سوالات چهار جوابی درس هشتم :

1)مصرف کنندگان شامل چه مواردی می شوند ؟

الف ) مشتریان ب ) توزیع کنندگان         ج ) تولید کنندگان             د ) همه ی موارد

2) استفاده از کارت خرید اعتباری از شیوه های دیگر برای ....... است .

الف ) توزیع                ب ) مبادله               ج ) مبادله       د ) مصرف گرایی

3) خداوند در قرآن کریم چه کسانی را مبذرین می نامد ؟

الف ) اسراف کنندگان ب ) تجمل گرایان         ج ) گرانفروشان    د ) پرهیزگاران

4) کدام نوع زباله ها باعث آلودگی خاک و بیماری هایی چون سرطان می شود ؟

الف ) نایلون   ب ) بطری های نوشابه                    ج ) باتری       د ) ظروف یکبار مصرف

5) کدام مورد از حقوق مصرف کننده نیست ؟

الف ) علامت استاندارد ب ) بر چسب مشخصات کالا          ج ) نماد بازیافت           د ) تصویب قوانین و مقررات

ب ) جمله های صحیح یا غلط درس هشتم را مشخص کنید :

1.       1.      برچسب مشخصات کالا نشان دهنده کیفیت مناسب آن کالاست .                                           صحیح           غلط

2.       2.      ازنظر دین اسلام ، تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است نه برای اسراف .                  صحیح           غلط

3.       3.      در جوامع امروز ، مصرف کالاها به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است .                       صحیح           غلط

فصل پنجم :

سوالات تشریحی  درس نهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     هر مکان چند ویژگی دارد ؟ نام ببرید و مثال بزنید .

2.       2.     دانش جغرافیا را تعریف کنید :

3.       3.     پرسش های جغرافیایی با چه کلمات و سوالاتی آغاز می شوند ؟

4.       4.     جغرافیادانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند ؟

5.       5.     با استفاده از نقشه چه اطلاعاتی بدست می آوریم ؟

6.       6.     نقشه را تعریف کنید :

7.       7.     انواع نقشه ها را نام ببرید :

8.       8.     مقیاس خطی چیست ؟

9.       9.     عکس های جغرافیایی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

10.کره جغرافیایی را تعریف کنید

سوالات چهار جوابی درس نهم :

 

1)     کدام دانش رابطه ویژگی های طبیعی و انسانی را بررسی می کند ؟

الف ) تاریخ       ب ) فیزیک              ج ) جغرافیا                 د ) زمین شناسی

2)     اطلس ها جزء کدام یک از ابزار های جغرافیایی هستند ؟

الف )فرهنگ جغرافیایی                   ب ) نقشه ها               ج ) کره جغرافیا                  د ) عکس های ماهواره ای

3)     کدام یک از موارد زیر از ویژگی های انسانی است ؟

الف ) ناهمواری                   ب ) آب وهوا         ج ) رودها              د ) فعالیت های اقتصادی

 

سوالات تشریحی  درس دهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     در سال 1390 جمعیت و تعداد شهرها و روستاهای ایران چقدر بوده است ؟

2.       2.     نواحی بلند و مرتفع ایران در شمال شامل کدام کوهها می شود ؟

3.       3.     استان را تعریف کنید ؟

4.       4.     روستاها چگونه اداره می شوند ؟

5.       5.     شهرداری چگونه موسسه ای است ؟

6.       6.     نقشه را تعریف کنید :

7.       7.     خدمات شهرداری را نام ببرید:

8.       8.     شهرداری هزینه های لازم برای انجام خدمات خود را چگونه تامین می کند ؟

9.       9.     جهت کوهها در رشته کوه زاگرس چگونه است ؟

10.کوهپایه را تعریف کنید :

11.ایران از نظر نواحی مرتفع به چند دسته تقسیم می شود ؟

12.کدام دامنه های البرز پوشیده از جنگل های انبوه است ؟

13.خصوصیت مهم رشته کوه البرز چیست ؟

14.دامنه های شمالی و جنوبی البرز را مقایسه کنید :

15.جلگه ها چگونه سرزمینی هستند ؟

16.خصوصیات کوهپایه ها را بنویسید :

17.موقعیت کشور ایران را بنویسید :

سوالات چهار جوابی درس دهم :

 

1)    کدام مناطق بعنوان چراگاه استفاده می شود ؟

الف ) جلگه ها            ب ) دشت ها        ج )کوهپایه ها          د ) قنات ها

2)    در کدام قسمت ایران کوه های بلند و پراکنده وجود دارد ؟

الف )شرق و شمال شرق         ب ) شمال   ج ) غرب و شمال غرب         د ) مرکز و جنوب شرقی

3)    نظارت بر ساخت و سازها ی شهری از وظایف کدام سازمان است ؟

الف ) استانداری                  ب ) شهرداری            ج ) شورای شهر   د ) حفاظت محیط زیست

4)    کدامیک از خدمات شهر داری نیست ؟

الف ) نظارت بر رفت و آمد وسایل نقلیه                               ب ) ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت

  ج ) نظافت کوچه ها و خیابان ها                                           د ) احداث و تعمیر خیابان ها و پل ها

5)    رشته کوه شمال ایران چه نام دارد ؟

الف ) زاگرس                    ب ) البرز           ج ) خراسان                   د ) آذربایجان

6)    کوههای شمال شرقی ایران کدامند ؟

الف ) زاگرس                     ب ) البرز                   ج )خراسان          د ) آذربایجان

7)    کوههای شمال غربی ایران کدامند ؟

الف ) زاگرس                   ب ) البرز                   ج )خراسان                 د ) آذربایجان

سوالات صحیح و غلط درس دهم :

1)     هر مکان دو ویژگی دارد ، ویژگی های طبیعی و غیر انسانی .                                      صحیح           غلط

2)     عکس های هوایی از ابزارهای جغرافی دانان برای شناخت محیط است .                      صحیح           غلط

3)     نقشه نمونه کوچکی از کره زمین است که شکل واقعی سیاره زمین را نشان می دهد .  صحیح           غلط

4)     هر استان بوسیله ی شهرداری اداره می شود .                                                             صحیح           غلط

5)     دامنه جنوبی البرز پوشش گیاهی کمتری از دامنه های شمالی آن دارد .                       صحیح           غلط

6)     کشور ایران با مساحت 1648195 کیلومتر مربع وسیع ترین کشور جهان است .        صحیح           غلط

فصل ششم :

سوالات تشریحی  درس یازدهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     زیست بوم را تعریف نمایید :

2.       2.     در ایستگاههای هواشناسی چه عواملی مورد بررسی قرار می گیرند ؟

3.       3.     مهم ترین عناصر آب و هوا را نام ببرید :

4.       4.     ایران به چند ناحیه آب و هوایی تقسیم می شود نام ببرید :

5.       5.     چگونه می توان به آب و هوای یک مکان پی برد ؟

6.       6.     چهار خصوصیت آب و هوای خزری را بنویسید :

7.       7.     میزان بارش یک ناحیه را با چه نمودار و با چه رنگی نشان می دهند ؟

8.       8.     کشاورزی در ناحیه خزری چگونه انجام می شود ؟

9.       9.     ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چه ویژگی هایی دارد ؟

10.سه نمونه از خصوصیات آب و هوای بیابانی را بنویسید :

11.پوشش گیاهی ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است ؟

12.سه نمونه از گیاهانی که در منطقه بیابانی قادر به رشد و نمو هستند را نام ببرید :

13.سه نمونه از خصوصیات آب و هوای سواحل جنوب را بنویسید :

14.آیا سواحل جنوبی ایران ناحیه ای خشک است ؟

15.خشک بودن ناحیه گرم و خشک داخلی ایران به چه دلیل می باشد ؟

سوالات صحیح و غلط درس یازدهم :

1)     شرایط جغرافیایی ایران موجب تنوع گونه های گیاهی و جانوری شده است .              صحیح              غلط

سوالات چهار جوابی درس یازدهم :

1)    بطور کلی کدام ناحیه کشور تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای ملایم دارد ؟

الف ) نواحی شمالی   ب ) نواحی جنوبی              ج ) نواحی مرکزی                 د ) نوا حی غرب و شمال غربی

2)    کشت کدام محصولات در ناحیه خزری به آبیاری نیاز دارد ؟

الف ) زیتون     ب ) گندم       ج ) برنج   د )همه ی موارد

3)    زمستان سرد و تابستان معتدل از ویژگی کدام ناحیه است ؟

الف ) ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی                  ب ) ناحیه گرم و خشک داخلی

ج ) ناحیه معتدل و مرطوب خزری                                    د ) ناحیه گرم و شرجی سواحلی جنوب

4)    کدام ناحیه آب و هوایی در تمام طول سال بارندگی دارد ؟

الف ) نواحی مرطوب خزری         ب ) نواحی گرم وشرجی جنوب

ج ) نواحی گرم و خشک داخلی         د ) نوا حی معتدل و نیمه خشک کوهستانی

5)    دریک نمودار آب و هوایی میزان دمای هوا و میزان بارش را به ترتیب با چه رنگ هایی نشان می دهند ؟

الف ) آبی – قرمز            ب ) آبی – سفید               ج ) قرمز –آبی          د ) قرمز – سفید

6)    درختان تاغ درکدام ناحیه آب و هوایی قادر به رشد هستند ؟

الف ) ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی                  ب ) ناحیه گرم و خشک داخلی

ج ) ناحیه معتدل و مرطوب خزری                             د )ناحیه گرم و شرجی سواحلی جنوب

سوالات تشریحی  درس دوازدهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است ؟

2.       2.     چند گونه جانوری در ایران شناسایی شده است ؟

3.       3.     کدام فعالیت های نادرست انسان موجب تخریب زیستگاه هامی شوند ؟ ) 4مورد (

4.       4.     خداوند در مورد نظم آفریده های خداوند چه فرموده است ؟

5.       5.     دلایل حفاظت از زیستگاه ها را نام ببرید :

6.       6.     زیستگاه ها چه تاثیری در ایجاد احساس آرامش انسان دارند ؟

7.       7.     انسان تا چه اندازه حق دارد از طبیعت بهره برداری کند ؟

8.       8.     تخریب زیستگاه ها چه تاثیری بر زنجیره ی غذایی موجودات زنده دارد ؟

9.       9.     دو مورد از فواید گیاهان و جانوران را بنویسید :

10.مهم ترین وظیفه ی سازمان محیط زیست را بنویسید :

11.وظایف محیط بانان چیست ؟

12.سه مورد از مناطق حفاظت را نام ببرید :

13.دانش آموزان چگونه می توانند از محیط زیست حفاظت کنند ؟

14.اصل 50 قانون اساسی در مورد محیط زیست را بنویسید :

سوالات چهار جوابی درس دوازدهم :

1)    کدام مورد است که حیات زیستگاهها را تهدید می کند؟

الف ) زباله   ب ) فعالیت های کارخانه ای             ج ) تولید مواد سمی     د ) همه ی موارد

2)    کدام یک از موارد زیر در گزارش محیط بانان از تخریب محیط زیست قرار می گیرد ؟

الف ) بوته کنی                    ب ) شکار غیر قانونی         ج ) طغیان رود خانه        د ) همه ی موارد

3)    کدام مورد از مناطق حفاظت شده ایران نیست ؟

الف ) آمازون          ب ) حرا             ج ) ارژن                            د ) دماوند

4)    کدام مورد از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است ؟

الف ) نظافت جنگل        ب )قطع درختان جنگلی          ج ) جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست            د ) همه ی موارد

5)    کدام یک از موارد زیر در گزارش محیط بانان از تخریب محیط زیست قرار می گیرد ؟

الف ) بوته کنی                       ب ) شکار غیر قانونی           ج ) طغیان رود خانه                  د ) همه ی موارد

سوالات صحیح و غلط درس دوازدهم :

1)     بعضی موجودات زنده برای ادامه زندگی به یکدیگر وابسته نیستند .                                        صحیح           غلط

2)     جنگل های بلوط در رشته کوه زاگرس از مناطق حفاظت شده است .                                        صحیح           غلط

3)     در ناحیه گرم و خشک داخلی کشاورزان می توانند کشت دیم داشته باشند .                            صحیح           غلط

4)     در نمودار های آب و هوایی می توان بارش و دما را باهم ترکیب و در یک نمودار نشان داد .    صحیح           غلط

5)     ناحیه معتدل و مرطوب خزری زمستان های سرد و تابستان های گرم دارد .                             صحیح           غلط

فصل هفتم

سوالات تشریحی  درس سیزدهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     چرا دشت لوت و کویر خالی از جمعیت هستند ؟

2.       2.     منظور از رشد منفی جمعیت چیست ؟

3.       3.     جمعیت چگونه کاهش و افزایش می یابد ؟

4.       4.     جمعیت را به چند گروه سنی تقسیم می کنند ؟

5.       5.     اگر رشد جمعیت در کشوری منفی باشد چه مشکلاتی بوجود می آید ؟

6.       6.     در کدام نواحی ایران جمعیت کمی زندگی می کنند ؟

7.       7.     تراکم جمعیت را تعریف کنید :

8.       8.     چه عاملی موجب جذب جمعیت در ناحیه خوزستان شده است ؟

9.       9.     علت تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران چیست ؟

10.چگونه می توانیم اطلاعات مربوط به جمعیت را بدست آوریم ؟

11.مرکز آمار ایران چه وظیفه ای دارد ؟

 

سوالات چهار جوابی درس سیزدهم :

1) اگر تعداد زاد و ولد از مرگ و میر بیشتر باشد جمعیت چه تغییری می کند ؟

الف ) کاهش می یابد                            ب ) افزایش می یابد *

ج ) تغییری نمی کند                             د ) رشد منفی پیدا می کند

2) در کدام کشور زیر رشد جمعیت منفی است ؟

الف ) ایران            ب ) سوئیس*              ج ) عربستان                       ج ) همه ی موارد

3) طبق سرشماری سال 1390 جمعیت ایران چقدر بوده است ؟

الف ) 65 میلیون         ب ) 70 میلیون          ج ) 75 میلیون *        د ) 80 میلیون

4) در کدام یک از نواحی زیر تراکم جمعیت بیشتر است ؟

الف ) کناره دریای خزر *                      ب ) خوزستان 

ج ) نواحی داخلی ایران                د ) کوهپایه های زاگرس 

5)کدام یک از عوامل زیر موجب تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران شده است   ؟

الف ) باران کافی و خاک حاصلخیز                 ج ) وجود سازمان های دولتی و دانشگاه ها *

د ) آب و هوای معتدل و مطلوب            ب ) داشتن منابع نفت و گاز

6) کدام گزینه جمعیت بزرگسالان را تشکیل می دهد ؟

الف ) 1-25 سال            ب ) 25-65 سال *              ج ) 35-65سال               د ) 20-60سال

سوالات تشریحی  درس چهاردهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     آب مورد نیاز انسان از چه منابعی تامین می شود ؟

2.       2.     آیا رودهای ایران قابل کشتیرانی هستند ؟

3.       3.     رودهای ایران از نظر حوزه ی آبریز به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید

4.       4.     میزان مصرف آب هر فرد در شبانه روز درایران چقدراست ؟

5.       5.     میزان مجاز مصرف آب  در دنیا چقدراست ؟

6.       6.     برای مصرف درست آب چه کارهایی می توانیم بکنیم ؟ ) 3 مورد (

7.       7.     از خاک چه استفاده هایی می نمائیم ؟

8.       8.     خاک چگونه تشکیل می شود ؟

9.       9.     در کدام مناطق ایران خاک مناسب برای کشاورزی وجود دارد ؟

10.در کدام مناطق ایران خاک مناسب برای کشاورزی وجود ندارد ؟

11.چه عواملی سبب از بین رفتن یا فرسایش خاک می شوند ؟)  4مورد (

سوالات چهار جوابی درس چهاردهم :

1) کدامیک از آب های زیر زمینی نیست ؟

الف ) رودها *        ب ) چشمه ها            ج ) قنات ها               د ) چاه 

2) منظور ازآبهای سطحی کدام است ؟

الف )دریاچه ها                ب ) چشمه ها             ج ) رودها*                د )سفره ی آب زیرزمینی

 3) کدام رودهای زیر قابل کشتی رانی هستند ؟

الف ) رود ارس            ب ) زاینده رود           ج ) سفید رود            د )رود کارون*

4) رودهای کدام حوزه آبریز موقت و فصلی هستند ؟

الف ) دریای خزر          ب ) خلیج فارس            ج ) دریای عمان           د ) آبریز داخلی*

5) در هنگام دوش گرفتن به طور متوسط هر دقیقه چه مقدار آب مصرف می شود ؟

الف ) 10 لیتر         ب ) 15 لیتر             ج ) 20 لیتر *                د ) 25 لیتر

6) رودهای پر آب ایران اغلب از کجا سرچشمه می گیرند ؟

الف ) البرز        ب ) آذربایجان               ج ) زاگرس                د ) موارد الف و ج*

 7) کدام اقدام موجب شسته شدن خاک در اثر باد و باران می شود ؟

الف ) دفن زباله ها در خاک                                           ب ) ایجاد ساختمان ها و جاده ها روی زمین کشاورزی      

ج ) قطع بوته ها و کندن درختان*                                  د ) کشت پی در پی یک محصول برروی زمین کشاورزی

فصل هشتم

سوالات تشریحی  درس پانزدهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     خداوند در قرآن کریم در مورد سیر و سفر چه فرموده است ؟

2.       2.     انواع گردشگری را نام ببرید :

3.       3.     اهمیت گردشگری چیست ؟ دو دلیل ذکر کنید :

4.       4.     فایده های نقشه برای گردشگر چیست ؟

5.       5.     کدام نقشه ها برای گردشگر مورد استفاده است ؟

6.       6.     بر روی نقشه ی راهها چه اطلاعاتی می توان یافت ؟

7.       7.     مقیاس نقشه چه کمکی به گردشگر می نماید ؟

 

سوالات چهار جوابی درس پانزدهم :

1 )کدامیک از شغل های زیر در نتیجه گردشگری پدید می آید؟

الف ) هتل داری *                      ب ) خودرو سازی

ج ) نمایندگی بیمه                     د ) پرورش زنبور عسل

2 ) کدامیک از نقشه ها در گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف ) نقشه آب و هوا                ب ) نقشه راه ها

ج ) نقشه گردشگری                 د ) همه موارد *

3 ) کدام مورد از فایده های نقشه برای گردشگری است ؟

الف ) پیدا نمودن جهت و مسیر ما در شهر                 ب )یافتن مکان جدید

ج )پیدا کردن سریع تر مکان ها                             د ) همه ی موارد*

4) کدام مورد از ویژگی ها ی گردشگر نیست ؟

الف ) محل اقامت خود را بطور دائم ترک می کند .*       ب ) برای تفریح یا استراحت سفر می کند .

ج ) با آداب و رسوم مردم مختلف آشنا می شود .                             د ) در روزهای تعطیل و تعطیلات تابستان به سفر می رود .

5 ) کدامیک از انواع گردشگری نیست ؟

الف ) زیارت اماکن مقدس                      ب ) مطالعه آثار تاریخی

ج ) بازدید نمایشگاه ها                          د ) دیدار با نمایندگان سیاسی *

 

سوالات تشریحی  درس شانزدهم : پاسخ کامل بدهید:

1.       1.     چهار مسجد نام ببرید که از نظر معماری زیبای اسلامی قابل توجه هستند ؟

2.       2.     چرا مامون امام رضا ) ع ( را به خراسان آورد و او را به ولیعهدی برگزید ؟

3.       3.     چرا مامون امام رضا ) ع ( را به شهادت رسانید ؟

4.       4.     برای شروع هر سفر به گفته ی امام رضا ) ع ( چه کاری مستحب است انجام بدهیم ؟

5.       5.     در صحن مطهر امام رضا ) ع ( آرامگاه کدام شخصیت های علمی کشور قراردارد ؟

6.       6.     چهار موزه آستان قدس رضوی را نام ببرید :

7.       7.     مهم ترین اشیای موجود در موزه آستان قدس را نام ببرید :

8.       8.     آثار تاریخی که مورد توجه مورخان هستند را نام ببرید :

9.       9.     طبیعت گردی را بعنوان یکی از انواع گردشگری تعریف کنید :

10.مهم ترین مکان های طبیعت گردی در ایران را نام ببرید :

11.جاذبه های دریای خزر را در تابستان برای مسافرت بنویسید :

12.در پارک های ملی چه قوانینی اجرا می شود ؟

سوالات چهار جوابی درس شانزدهم :

1) مهم ترین قطب زیارتی کشور کدامست ؟

الف ) مرقد حضرت معصومه                  ب ) مرقد امام رضا ( ع )*

ج ) مرقد امام حسین ( ع )                     د ) مرقد حضرت شاهچراغ

2) آرامگاه کدام شخصیت بزرگ در صحن مطهر امام رضا ( ع ) قرار دارد ؟

الف ) شیخ بهایی*                                             ب ) خواجه نصیرالدین طوسی

ج ) شیخ صفی الدین اردبیلی                             ج ) ابوعلی سینا

3) کدام مورد از القاب امام رضا ( ع ) نیست ؟

الف ) تقی*       ب ) زکی                     ج ) فاضل                      د ) صابر

4) کدامیک از موزه های آستان قدس رضوی می باشد ؟

الف ) موزه کتاب های خطی*                 ب ) موزه مدال

ج ) موزه طلا                                        د ) موزه سلاح

5) یکی از بنادر گردشگری در سواحل خلیج فارس ودریای عمان است  ؟

الف ) انزلی                  ب ) لنگه                        ج ) چاه بهار*                       ج ) عباس

6) کدامیک از مکان های زیر در زمستان جاذبه های گردشگری هستند ؟

الف ) دریای خزر                                             ب ) تخت جمشید                      

ج ) خلیج فارس و دریای عمان *             د ) کتیبه بیستون

فصل نهم :

سوالات تشریحی  درس هفدهم : پاسخ کامل بدهید:

1)   میراث فرهنگی چیست؟

2)   میراث فرهنگی مادی و معنوی شامل چه چیزهایی هستند ؟

3)   چرا می گویند باید از میراث فرهنگی حفاظت کنیم؟

4)   علم تاریخ را تعریف کنید :

5)   مورخ به چه کسانی می گویند ؟

6)   مورخان در مطالعات خود از چه منابعی استفاده می کنند ؟

7)   مورخان چگونه در باره ی یک موضوع تاریخی نظر می دهند ؟

8)   باستان شناس به چه کسی گفته می شود ؟

9)   ابزار کار باستان شناس چیست ؟

10)          مهم ترین پرسش های مورخان در باره گذشته چیست ؟

11)          موزه به چه مکانی گفته می شود؟

12)          موزه ها چه اهمیتی دارند ؟

13)          سازمان میراث فرهنگی چه وظیفه ای دارد ؟

سوالات جای خالی درس هفدهم  :

1)     مورخان در کار خود از دانش ................... استفاده می کنند . ( باستان شناسی )

2)     به کسانی که درباره ی رویدادهایی گذشته ی زندگی انسان ، مطالعه و تحقیق می کنند،................ می گویند. ( مورخ )

3)     موزه ها یکی از بخش های ............................... هستند . ( سازمان میراث فرهنگی )

 

سوالات تشریحی  درس هجدهم : پاسخ کامل بدهید:

1)   تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم می شود ؟

2)   بشر در مراحل ابتدایی چگونه زندگی می کرده است ؟

3)   پس از یادگیری کشاورزی زندگی بشر چه تغییری کده است ؟

4)   اولین روستاها در کدام مناطق بوجود آمدند ؟

5)   انسان برای انجام چه کارهایی خط را اختراع نمود ؟

6)   از نظر مورخان ، ویژگی های تمدن ها را نام ببرید: ( چهار مورد )

7)   شهر سوخته در کجا قرار دارد ؟ چرا به این نام مشهور شده است ؟

8)   وسایل و آثاری که از تمدن ایلام بجا مانده است کدامند ؟

9)   وسایل و آثاری که از تمدن جیرفت بجا مانده است کدامند ؟

سوال جای خالی درس هجدهم:

1)     اولین روستاها در کنار ..........................پدید آمد . ( رودخانه ها )

سوالات پاسخ کوتاه درس هجدهم  :

1.       1.      دومورد از مناطق ایران که از آنجا ظروف و سفال پیدا شده نام ببرید : تپۀ سییلک ( درکاشان( و تپۀ حس نلو، )در آذربایجان غربی(

2.       2.      تمدن ایلام در کجا شکل گرفت ؟ در نزدیکی شوش در خوزستان کنونی

3.       3.      تمدن جیرفت در کجا بوجود آمد ؟ در نزدیکی جیرفت کرمان در کنار هلیل رود شناسایی

4.       4.       مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایلام کدام است ؟ خرابه های چُغازنبیل مهم ترین اثر به جای مانده از تمدن ایلام است .

5.       5.       تمدن بین النهرین در کجا بوجود آمد ؟ درمنطقه ی بین النهرین )سرزمین بین دو رود دجله و فرات(

6.       6.        کدام پیامبران در بین النهرین می زیسته اند ؟ حضرت نوح )ع( و حضرت ابراهیم )ع( در بین النهرین می زیستند.

7.       7.       کدام پیامبران درمصر می زیسته اند ؟ حضرت یوسف )ع( و حضرت موسی )ع( مدت زیادی در مصر بسرمی بردند.

فصل دهم :

سوالات تشریحی  درس نوزدهم : پاسخ کامل بدهید:

1)   آریایی های چه کسانی بودند ؟

2)   آریایی ها چند قوم را تشکیل می دادند ؟

3)   چرا قبایل ماد قبل از تشکیل حکومت مورد حمله ی همسایگان خود قرار می گرفت ؟

4)   مادها چگونه حکومتی قدرتمند تشکیل دادند ؟

5)   پارس ها چگونه توانستند حکومت هخامنشیان را تشکیل دهند ؟

6)   کوروش با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد چگونه رفتار می کرد ؟

7)   داریوش چگونه توانست حکومت هخامنشیان را دوباره قدرتمند سازد؟

8)   حکومت هخامنشی چگونه منقرض شد ؟

9)   چه کسی و چگونه توانست حکومت اشکانی را تاسیس کند ؟

10)          اقدامات شاپور اول ساسانی را بنویسید:

11)          حکومت ساسانیان چگونه به پایان رسید ؟

12)          مورخان چه زمانی از تقویم میلادی استفاده می کنند ؟

سوالات جای خالی درس نوزدهم:

1)    در یکی از قبایل ماد فردی به نام .................... زندگی می کرد که فرمانروای ماد شد. ( دیاآکو )

2)    اولین حکومت قدرتمند در ایران بدست .............. پایه گذاری شد . ( مادها )

3)    رئیس یکی از قبایل مهم پارس، فردی به نام ....................بود. ( هخامنش )

4)    داریوش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی او در جنگ بر روی .................... حجّاری کنند. ( بیستون )

5)    اسکندر علاوه بر ایران مصر و قسمت هایی از .................. را تصرف کرد . ( هندوستان )

6)    زمان فرمانروایی .................... حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمندی تبدیل شد . ( مهرداد دوم )

7)    موسس سلسله ی ساسانیان ..................... بود. ( اردشیر بابکان )

8)    نخستین امپراتوری جهانی حکومت.................... است . ( هخامنشی )

9)    آخرین پادشاه ساسانی ................... بود. ( یزدگرد سوم )

10) مبدأ تاریخ ما مسلمانان ............................. ازمکه به مدینه است . ( هجرت پیامبر ص )

سوالات پاسخ کوتاه درس نوزدهم  :

1)      کوروش در دوران حکومت خود،چه پیروزی هایی بدست آورد؟ او به باِبل )عراق امروزی( و لیدی )ترکیه امروزی( حمله کرد وقلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد.

2)      متصرفات اسکندر کجاهاست ؟ علاوه بر ایران، مصر و قسمت هایی از هندوستان را تصرف کرد.

3)      حکومت سلوکوس چگونه تاسیس شد ؟ پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناور او میان سردارانش تقسیم شد. ایران به دست سلوکوس یکی از سرداران او افتاد وی سلسلهی سلوکیان را تأسیس کرد.

سوالات تشریحی  درس بیستم  : پاسخ کامل بدهید:

1)   در ایران باستان شیوه ی حکومت چگونه بود ؟

2)   آیا بزرگان در ایران باستان می توانستند شاه را عزل کنند ؟

3)   فرمان های شاهان در ایران باستان چه اهمیتی داشت ؟

4)   رفتار شاهان در ایران باستان چگونه بود ؟

5)   در تاریخ جهان جنگاوران به چه کسانی گفته می شد ؟

6)   ایرانیان باستان در زمینه ی تشکیل سپاه و فنون نظامی چه ابتکاراتی داشتند ؟( 2 نمونه )

سوالات جای خالی  درس بیستم  :

1)   شاهان ایران باستان خود را برگزیده ی آسمان و نماینده ی ................... می دانستند.( اهورا مزدا )

2)   در دوره ی اشکانیان مهم ترین مقام بعد از شاه .................. بود . ( وزیر بزرگ )

3)   داریوش کشور را برای اداره بهتر به ..................ایالت تقسیم کرده بود. ( 23 )

4)   در زمان هخامنشی پایتخت زمستانی .............. بود . ( شوش )

5)   در زمان هخامنشی پایتخت تابستانی .............. بود . ( همدان )

6)   در زمان ساسانیان پایتخت ................. بود . ( تیسفون )

سوالات چهار جوابی درس بیستم :

1)    کدامیک از دولت های زیر چند پایتخت داشت ؟

الف ) ماد                    ب ) هخامنشی *                                   ج ) اشکانی                  د ) ساسانی

2)    در ایران باستان از غرب کشور کدام کشورها به ایران حمله می کردند ؟

الف )لیدی و مصر                     ب ) یونان و بابل           ج )یونان و روم *           د ) روم و بابل

سوالات پاسخ کوتاه درس بیستم :

1)    در دوره اشکانیان چند مجلس برای تصمیم گیری به وجود آمده بود؟ مجلس شاهی، مجلس بزرگان و مجلس مهستان

2)    در کتاب اوستا مردم به چند طبقه ی اجتماعی تقسیم می شدند ؟ مردم به دسته ی پیشوایاندینی، ،نظامیان ، کشاورزانو دامداران تقسیم شده اند .

فصل یازدهم :

سوالات تشریحی  درس بیست و یکم  : پاسخ کامل بدهید:

1)   ازدواج و تشکیل خانواده در ایران باستان چگونه جایگاهی داشت ؟

2)   نقش پدر در خانواده در ایران باستان چگونه بود ؟

3)   خانواده ها در ایران باستان به دخترها و پسرهای خود چه آموزش هایی می دادند ؟

4)   در دوره ی ساسانیان جامعه به چند طبقه تقسیم می شد ؟

5)   در جامعه ی ساسانی اشراف و بزرگان چه امتیازاتی داشتند ؟

6)   مردم عادی در دوره ساسانیان در چه صورتی محروم بودند ؟

7)   درایران باستان اختلاف طبقاتی چگونه بوجود آمد ؟

8)   در ایران باستان شاهان چگونه زندگی می کردند ؟

9)   هرودوت درباره جامعه طبقاتی ایران باستان چه گفته است ؟

سوالات مختلف از  درس بیست و یکم  :

1)    در ایران باستان اغلب سعی می کردند با افرادی از ................. خود ازدواج کنند.( دودمان )

2)    اختلاف طبقاتی در دوره .................... به اوج خود رسید ؟

الف ) ماد                    ب ) هخامنشی                          ج ) اشکانی                  د ) ساسانی *

  • در ایران باستان در شهرها بیشتر چه کسانی زندگی می کردند ؟ در این شهرها علاوه بر مأمورانحکومتی، صنعتگران،بازرگانان و پیشهوران نیز زندگی می کردند.

سوالات تشریحی  درس بیست و دوم   : پاسخ کامل بدهید:

1)   مهارت کشاورزی اولین بار در کجا انجام شد ؟

2)   ایرانیان باستان در کدام صنایع پیشرفت نمودند ؟ ( چهارمورد )

3)   منبع اصلی در آمد حکومتی در ایران باستان چه بود و از چه کسانی دریافت می شد ؟

4)   در ایران باستان درآمدهای حکومتی چگونه مصرف می شد؟( چهارمورد )

سوالات جای خالی  درس بیست و دوم  :

1)    یکی از ویژگی های تمد ن ها، داشتن .................... بود. ( اقتصاد پر رونق )

2)    در ایران باستان یکی از صادرات مهم بعضی از ایالات .................... بود. ( پارچه های پنبه ای )

3)    به فرمان داریوش اول هخامنشی،  .................... ساخته شد. ( جاده ی شاهی )

4)    در زمان اشکانیان، ارزشمندترین و پرسودترین کالای تجاری  .................... بود. ( ابریشم )

5)    ابریشم از کشور .................. به ایران و سرزمین های دیگر صادر می شد . ( چین )

6)    در ایران باستان ................. منبع اصلی در آمد حکومت ها بود . ( مالیات )

7)    ابریشم در کارگاههای ایران به پارچه تبدیل می شد و به کشور ............ فروخته می شد . ( روم )

8)    در ایران باستان بخش زیادی از درآمدهای حکومتی  صرف ...................... می شد. ( جنگ با دشمنان )

9)    نوع دیگری از مالیات به نام مالیات سرانه وجود داشت که فقط از .................... وصول می شد . ( عامه ی مردم )

10) برای اولین بار به فرمان داریوش کبیر سکه ای زرین به نام ................. ضرب شد . ( زریک )

11) حاکمان ایالات با اجازه ی پادشاه فقط سکه های ................ می توانستند ضرب کنند . ( سیمین یا مسی )

سوالات چهار جوابی درس بیست و دوم :

1)    در زمان هخامنشیان برای اولین بار سکه زرین توسط چه کسی ضرب شد ؟

الف ) کوروش کبیر                    ب ) داریوش کبیر*                  ج ) خشایار شاه            د )شاپور اول

2)    مهم ترین محصول زراعی ایرانیان باستان.................... بود.

الف ) گندم و جو *                    ب ) پنبه و گندم                       ج ) برنج و جو              د ) پنبه و برنج

3)    مهم ترین فعالیت اقتصادی مهم دوره ایران باستان ................. بود .

الف ) دامداری                          ب ) کشاورزی*            ج) تجارت                   د ) صنعت

4)    چه کسانی در ایران باستان از پرداخت مالیات سرانه معاف بودند ؟

الف ) کشاورزان                       ب ) پیشه وران             ج) اشراف و بزرگان *               د ) صنعت گران

سوالات پاسخ کوتاه درس بیست و دوم :

1)   چه عواملی در دوره هخامنشیان باعث رونق تجارت شد ؟ در آن زمان امنیت در راه ها برقرار وکاروانسراهایی در فاصله های معین بنا گردیدند. در نتیجه ی این اقدامات، تجارت بیش از پیش رونق گرفت .

2)   جاده ابریشم از کجا تا کجا کشیده شده بود ؟ جاده ابریشم راهی بود که چینوهند را در شرق، به اروپادر غرب متصل می کرد و بخشی از این جاده هم از خاکایران عبور می کرد.

3)   چرا حکومت ساسانیان مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و اروپا می شد ؟حکومت ساسانی مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و روم )اروپا ( می شد و تمایل داشت که ابریشم چینی توسط بازرگانان ایرانی به روم صادر شود .

4)   ایرانیان باستان صادر کننده کدام محصولات بودند ؟کالاهای گوناگون مانند سنگهای قیمتی، پارچه، قالی و محصولات کشاورزی بود.

5)   سکه های سیمین و زرین توسط چه کسانی ضرب می شد ؟ سکه هایزرین فقط به فرمانوبهنامپادشاهان ضرب می شد.حاکمانایالتها می توانستند با اجازه ی پادشاه فقط سکه هایسیمین )نقر های( یا مسین )مسی( ضرب کنند.

6)   در ایران باستان چه مواقعی مالیات کاهش می یافت ؟ البته در مواقعی نیز به سبب جلوگیریازشورش مردم و یابروزخشکسالی، بخشش هایی صورت می گرفت.

7)   در ایران باستان چه مواقعی مالیات افزایش می یافت ؟ گاهی به دلیلخالیبودنخزانه، میزان مالیا تها را افزایش می دادند.

فصل دوازدهم :

1)    سوالات تشریحی  درس بیست و سوم   : پاسخ کامل بدهید:

2)   آداب غذا خوردن در ایران باستان را بنویسید:

3)   در ایران باستان مردم از چه غذاهایی استفاده می کردند ؟ چهارمورد بنویسید.

4)   مردم در ایران باستان از چه پوشاکی استفاده می نمودند ؟

5)   مردم در ایران باستان به چه ورزش هایی می پرداختند ( مورد علاقه ی) آنها بود؟ ( چهار مورد)

6)   هرودوت نوشته است ایرانیان باستان به فرزندان خود چه چیزهایی می آموختند ؟

7)   خداوند در قرآن کریم به نوروز چگونه اشاره می کند ؟

8)   ریشه و تاریخچه ی پیدایش جشن نوروز به چه زمانی برمی گردد؟

9)   امروزه جشن نوروز با چه آئین هایی همراه است ؟

سوالات جای خالی  درس بیست و سوم :

1)    ایرانیان باستان.................... را مقدس می دانستند . ( آتش )

2)    در ایران باستان ....................... نقش زیادی در زندگی فردی و اجتماعی داشت . ( تعلیمات مذهبی )

3)    در دوره ی ساسانیان .................. زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شدند . ( آتشکده های )

4)    در دوره ی ساسانیان دین .................. ، دین رسمی کشور اعلام شد. ( زرتشت )

5)    ایرانیان باستان ازنظر پوشش ....................... را نشانه ی اهریمن می دانستند. ( برهنگی )

6)    پژوهشگران معتقدند که ................ ورزشی است که ایرانیان آن را ابداع نمودند . ( چوگان بازی )

سوالات پاسخ کوتاه  درس بیست و سوم  :

1)   اقوام آریایی چه عناصری را مقدس می دانستند ؟ آب، آتش، خاک و باد را مقدس می شمردند.

2)   در آیین زرتشت اهورامزدا منشا چیست ؟ اهورا مزدا، منشأ تمام خیر و خوبی ها بود و همواره با اهریمن که سرچشمه ی شر و بد ی ها به شمار می رفت، در حال مبارزه بود .

3)   زرتشت به پیروانش چه سفارشی نمود ؟ که به منظور یاری اهورا مزدا، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگی خود قرار دهند .

4)   پیروان زرتشت بعد از مرگ او چه کار مهمی انجام دادند ؟ پس از مرگ زرتشت، پیروانش تعالیم او را در کتابی به نام اوستاگردآوری کردند. به تدریج آیین زرتشتی در میان اقوام ایرانی رواج یافت.

5)   در دوره ساسانیان مردم چه دین هایی داشتند ؟چهار مورد نام ببرید . مسیحی ، یهودی، بودایی و مانوی

6)   در دوره ساسانیان مردم به چه کارهایی مشغول بودند ؟ اغلب ایرانیان باستان،کشاورز و دامدار بودند.

7)   در ایران باستان کدام مواد غذایی از هندوستان وارد ایران می شد ؟ روغن زیتون و ادویه

8)   ایرانیان باستان از نظر پوشش چطور اعتقادی داشتند ؟ اعتقاد به پوشش کامل بدن داشتند .

9)   مهم ترین جشن های ایرانیان را نام ببرید : جشن نوروز، جشن سده و جشن مهرگان

سوالات تشریحی  درس بیست و چهارم   : پاسخ کامل بدهید:

1)   زبان فارسی در دوران مختلف تاریخی چه تغییراتی نموده است ؟

2)   در اصل 15 قانون اساسی در مورد زبان و خط فارسی چه گفته شده است ؟

3)   ایرانیان باستان به کدام علوم و فنون مسلط بودند ؟

4)   ایرانیان باستان در علم نجوم چه پیشرفت هایی داشتند ؟

5)   ایرانیان باستان در کدام رشته های هنری مهارت داشتند ؟

6)   ایرانیان باستان با توجه به چه عواملی خانه های خود را می ساختند ؟

سوالات جای خالی  درس بیست و چهارم  :

1)    در زمان هخامنشیان،ایرانیان خط ........................ را از اقوام بین النهرین اقتباس کردند . ( خط میخی )

2)    در دوره های اشکانیان و ساسانیان، خط ..................... رایج بود. این خط از خط آرامی اقتباس شده بود. ( میانه )

3)    در دوره ی اسلامی زبان ..................... رواج یافت .( فارسی دَری )

4)    ایرانیان باستان تقویم ................... را بوجود آوردند. ( خورشیدی )

5)     در دوره ی ساسانیان، شاپور ساسانی قدیمی ترین مدرسه ی پزشکی جهان را در شهر ................... بنا نمود ( جندی شاپور )

سوالات پاسخ کوتاه  درس بیست و چهارم   :

1)     چهارمورد از آثار معماری ایرانیان باستان را نام ببرید: تختجمشید ،هگمتانه، پاسارگاد، تخت سلیمان، طاقبستان وطاقکسری

2)    مدرسه و بیمارستان جندی شاپور را در زمان ساسانیان چه کسی بنا نمود ؟ شاپور ساسانی


/ 0 نظر / 181 بازدید