دو نمونه سوال جهت استفاده دانش اموزان پایه هشتم

بسمه تعالی 

نام ونام خانوادگی:                                                                                   تاریخ: 
نام آموزشگاه:                                                                                           وقت:  50 دقیقه 
نام درس:  مطالعات اجتماعی                                                                       سال تحصیلی94-1393 
پایه:   هشتم                                                                                          تعداد صفحه:3 
نوبت اول                                                                                          طراح سوال:

  

1 -گزینه صحیح را با علامت ضربدر× مشخص کنید 

1-      موسسات وانجمن های که در زمینه انفاق فعاتیت می کنند مجوز فعالیت خود را باید از کدام موسسه یا سازمان بگیرند؟ 
الف) سازمان حج واوقاف  □                                          ب) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی □ 
ج) وزارت کشور □                                                        د) بهزیستی □ 

2- شرکت ها ی تعا ونی با حضور حداقل چند عضو رسمیت پیدا می کند؟ 
الف) 3نفر □            ب) 9نفر   □                ج) 5نفر □          د) 7نفر □ 3-آیه  قرآنی فوق به کدام مورد اشاره دارد؟(   لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّیٰ تُنفِقوا مِمّاتحبون ) 
الف) انفاق  □    ب) ایثار  □       ج) همدلی □         د) تعاون□ 

2         در جای خالی کلمه مناسب بگذارید 

1-به اموال ودارایی که وقف می شود--------------------می گویند. 
2-مقر هیت دولت و وزارت خانه ها در  شهر-------------------است.. 
3-ساکن جزیره العرب را------------------تشکیل می دهند. 

  

3 -صحیح یا غلط بودن عبارات را با علامت ضربدر× مشخص کنید. 

1-عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رییس مجلس شورای اسلامی است...... الف) صحیح □     ب)غلط  □ 
2-رییس جمهور با رای مردم برای 6سال انتخاب می شود.                   الف) صحیح □   ب) غلط □ 
3-پرخاشگری ونزاع نتیجه نهایی کنترل نکردن خشم است.  الف) صحیح □  ب) غلط □ 


4-نام شخصیت های زیر را در جای خالی بنویسید. 

الف) نخستین ایرانی که به دین اسلام ایمان آورد---------------- 
ب) از خاندانهای ایرانی که وزارت هارون الرشید را برعهده داشتند--------------- 


  
 5- رابطه بین گزینه ها را با خطی به هم وصل کنید 
1-نهادی که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی افراد است.                                    الف) مساجد 
2-نخستین جلوه هنر ومعماری ایرانی-اسلامی بودند.                                        ب) قوه قضاییه 
3-ضربه نهایی بر پیکر ساسانیان در این جنگ وارد شد.                                   ج)   قادسیه  
                                                                                               د) نهاوند 

 6-مفاهیم وعبارات زیر را کامل کنید. 

الف)  بود جه به زبان ساده یعنی-------------------------------------------------------------- 

ب) ارتبا ط یعنی---------------------------------------  7-  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. 

1-کدام شخصیت پس از واقعه کربلا باسخنرانی هدف از قیام را روشن کرد؟ 
2-دو مسیر مهم تجاری برسر راه جنوب به شمال شبه جزیره عربستان را نام ببرید؟ 
3-وسیله ای که پیامی را از گیرنده به فرستنده  منتقل می کند چه نام دارد؟ 
4-به دنبال تحریم اقتصادی رسول خدابه پیشنهاد چه کسی به شعب ابوطالب رفتند؟ 

 
 
8- به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید 

1-      تعا ون به زبان ساده یعنی چه؟ 


2- دعاوی کیفری را با دعاوی حقوقی مقایسه کنید. 
 

3-سه عنصر اصلی در جریان در جریان برقراری ارتباط را نام ببرید؟ 


4-از آثارمنفی رسانه ها در جامعه 2مورد را شرح دهید.   
 

  
5-سه مورد از ویژگی ودستاورد های حکومت حضرت امام علی (ع)را بنویسید؟ 


  
6-علت نارضایتی مردم از حکومت ساسانی را بیان کنید؟ 
 

7-در کشور ما درآ مد دولت از چه بخشهای تامین می شود آنها را بنویسید؟ 


8-از مواردی که هنگام خشم وعصبانیت باید رعایت کنیم 2مورد  را بنویسید؟ 


9- نمونه های از نقش رسانه ها در جامعه امروزی را فقط نام ببرید؟ 

 

 

نمونه سوال دیگر
  

  
  الف ) گزینه صحیح را انتخاب نمو ده  و با علامت (+) مشخص کنید .(2نمره ) 
1.       هدایت وهما هنگی میان وزیران  از وظا یف کیست ؟ 
الف ) رئیس مجلس                ب ) رهبر             ج) رئیس قوه قضائیه           د ) رئیس جمهور 

2.       همکاری ویاری رساندن به یکدیگر را چه می گویند؟ 
الف) همدردی               ب) تعاون               ج ) همیاری               د ) از خود گذ شتگی 

3.       با کدام یک ازموارد زیر می توان فایل ها یمتنی وتصویری رابه همراه نامه ارسال نمود؟ 
الف ) تلفن همراه                              ب) پست ا لکترونیکی     

 ج) دستگاه خود پرداز                        د) تلویزیون های مدار بسته 

4.       جنگی که بین علی (ع) و معاویه روی داد چه نام داشت ؟ 
الف ) صفین             ب ) جمل               ج ) نهروان                 د ) خند ق 

 ب) عبارت های صحیح وغلط  مشخص کنید . (5/1 نمره) 

1.      رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را برعهده دارد........................ ص            غ 
2.      مبداء تاریخ مسلما نان بعث حضرت محمد (ص) است ............... ص            غ 
3.      رسانه ها روی با ورهاو ا فکار ورفتار انسانها اثر می گذارند ....... ص            غ 


ج) جا های خا لی را با کلما ت مناسب کا مل کنید. ( 5/1 نمره) 
1.      به ا موال و دارایی های که وقف می شوند ...................... می گویند . 
2.    پس از ا نکه رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب شد برای شروع به کارحکم وی توسط .....................امضاءوتائید می شود. 
3.      همه مو سسات و ساز ما نهای (مردم نهاد وخیریه ) بای برای فعا لیت خود از ..................... مجوز بگیرند. 
4.      دعاوی ............. افراد را ملزم می کندکه تکا لیف شا ن را ا نجام دهند. 

 


د) رابطه بین گزینه را پیدا  را پیدا کرده و با خطی به یکدیگر متصل کنید .(5/1 نمره ) 
عدالت اجتماعی را در جا معه بر قرار می سازد                      وکیل  
فردی عادل و آشنا به قوانین است                                   قوه قضائیه 
دارای پر وانه ( اجازه نامه ) وکا لت است .                       مشا ور حقوقی 

 


ق) کو تاه پاسخ دهید.(5/1 نمره ) 
1.      بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حد اقل با .............  عضو رسمیت پید ا می کند. 
2.      به دوران پیش از بعثت پیامبر عصر ...................می گویند. 
3.      به پولی که افراد وموسسات به دولت می پردازند .......................می گویند 

ط)  برای مشکلات بیان شده در زیر دو راه حل مناسب پیشنهاد کنید. (2 نمره) 
          وقتی ما از دست کسی عصبانی هستیم 

1. 

2. 

         وقتی دیگری از دست ما عصبا نی است 

1.                                                                                                         2. ع)پا سخ کا مل دهید. 

1.   شما به عنوان یک شهروند در رابطه با دولت چه مسئو لیت هایی دارید ؟ 2مورد را بنویسید (1نمره) 


2.   در مورد هر یک از موارد زیر چگونه می توان انفاق کرد.
توا نایی :                                                                   علم:


3.   طبق قانون چه اعمالی در مورد مواد مخدر جرم محسوب می شود واگر یک نو جوان فریب خورده در این زمینه مرتکب خطایی شود آیا مجازات می شود چرا ؟ (5/1 نمره ) 


4.   دو مورد از اثرات منفی رسانه ها ی ارتبا ط جمعی در زمینه آ گهی های با زرگانی را تو ضیح دهید؟ (1 نمره) 


5.   دو مورد از ویژگی های حکو مت امام علی (ع) را بنویسید .(1نمره ) 


6.   انگیزه وهدف امام حسین (ع) از قیام عاشورا چه بود ؟ (1نمره ) 


7.   هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است و در چه مواردی به گفتگو می پردازد؟ (1نمره ) 


8.   دو مورد از اقدامات مشرکان مکه علیه پیامبر و مسلما نا ن را بیا ن کنید .(1نمره) 

 


9.   انصار به چه کسانی گفته می شد . (1نمره ) 

 

 

 

/ 0 نظر / 191 بازدید