نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتم

 شماره داوطلب :                           بسمه تعالی                                                                                                                   تاریخ امتحان :   ... /3/1394

نام ونام خانوادگی :            سوالات امتحان مطالعات اجتماعی                                                                                                وقت امتحان :   70 دقیقه

آموزشگاه : شاهد              نوبت دوم      پایه هفتم                                                                                                           تعداد صفحات  : 3 صفحه  

طراح :

ردیف

سوالات

بارم

الف

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.

3

1

یکی از منابعی که مورخان برای پی بردن به اوضاع واحوال مردم دوره ی ایران باستان

از آن استفاده کرده اند ، ....................نام دارد.

 

 

 

5/0

2

در زمان ایران باستان ارزشمندترین وپرسود ترین کالای تجاری  .................................  بود .

 

5/0

3

فعالیت اقتصادی مهم در ایران باستان ........................بود .

 

5/0

4

درزمان هخامنشیان برای اولین بار به فرمان ..............،سکه ای زرین به نام ............ضرب شد.

 

5/0

5

از مهم ترین حقوق اولیه انسان ها داشتن حقِّ............ است.

 

5/0

6

واژه ی جشن از کلمه یَشُن ویَشنه اوستایی به معنای   ................  و ....................  گرفته

شده است .

 

5/0

ب

گزینه درست را با علامت(  × ) مشخص کنید .

 

 

2

1

اساس گسترش دانش وهنر مردم ایران زمین  چه بوده است ؟

 

 

الف( زبان□          ب(  خط □           ج) دین□          د) گزینه الف و ب  □

25/0

2

در کشور ما کدام سازمان، حفاظت از خاک را به عهده دارد.

الف( سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری □        ب( سازمان خاکبرداری و راه سازی □

 ج( شهرداری □                                                    د)  اداره منابع طبیعی  □

25/0

3

خط پهلوی از چه خطی اقتباس شده است ؟

الف )  خط میخی     □            ب) خط آرامی    □        

ج)  خط فارسی     □               د)    گزینه ب و ج   □

25/0

4

کشورهایی که با رشد منفی مواجه هستند با مشکلاتی روبرو هستند، کدام گزینه از مشکلات رشد منفی کشورها نیست؟

الف)  کاهش جمعیت جوان  □     

ب)  افزایش تعداد سالمندان□      

ج) محروم ماندن جامعه از نیرو ی جوان □                            

 د) افزایش بیکاری و کمبود شغل  □

25/0

5

قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان را چه کسی تأسیس نمود؟

الف) شاپور ساسانی  □       ب)  خسرو پرویز         □  

   ج) داریوش کبیر  □              د)  اسکند مقدونی    □

25/0

6

به عقیده ی بعضی از باستان شناسان احتمالا قدیمی ترین خط متعلق به کدام تمدن است؟

الف) تمدن جیرفت     □       ب) تمدن ایلام   □  

  ج)  تمدن شوش     □          د)  تمدن شهر سوخته  □

25/0

7

یکی از منابع مهم تامین غذا می باشد.

الف)   خاک □      ب)  آب  □       ج)   هوا  □      د) هرسه مورد   □

25/0

8

نخستین امپراتوری بزرگ در جهان کدام امپراتوری بود.

الف) امپراتوری روم     □                  ب)  امپراتوری هخامنشیان   □ 

  ج) امپراتوری یونان     □                  د) امپراتوری ساسانیان   □

25/0

ج

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .

1

1

گردشگری نقش مهمی در افزایش درامد مردم دارد    (            )

25/0

2

هم زمان با تمدن ایلام تمدن بین النهرین کنار رود نیل شکل گرفت .  (            )

25/0

3

چغازنبیل مهمترین اثر به جای مانده از تمدن جیرفت است .(                    )

25/0

4

زبان ایرانیان در دوره ی هخامنشیان زبان پهلوی بوده است . (                )

25/0

د

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

6

1

هدیه فرهنگ مردم ایران زمین به جهانیان چیست ؟

5/0

2

زیست بوم چیست ؟

 

5/0

3

در ایران باستان کارهای اداری ومالی ونوشتن نامه ها برعهده کدام مقام مهم  حکومتی بود ؟

5/0

4

راهی که پل ارتباطی بین شرق وغرب بود  چه نام داشت ؟

5/0

5

در تاریخ ایران کدام حکومت به حکومت بیگانه مشهور است ؟

5/0

6

در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است ؟

5/0

7

هدف ومنظور انسانها از تولید چیست ؟

 

5/0

8

مهمترین عاملی که موجب از بین رفتن گونه های مختلف گیاهی وجانوری در ایران شده چیست ؟

 

5/0

9

به نظر شما رفت امد درجاده ابریشم علاوه بر انتقال کالا ،چه پیامدهای دیگری دارد؟(سه مورد)

 

5/1

10

باستان شناسان کدام یک از تمدن های ایران را اخیراً شناسایی و از دل خاک بیرون کشیدند؟

5/0

11

طبیعت گردی  یعنی چه ؟

 

5/0

12

نقش پدر در خانواده های ایران باستان چه بوده است ؟

 

5/0

ه

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید .

 

1

چهار مورد ازمنابع درآمدی حکومت های ایران باستان را بیان کنید.

 

5/1

2

جمعیت شهرستانی 350000 نفر ومساحت آن 165000متر مربع است . تراکم جمعیت

این شهرستان را محاسبه کنید

 

1

3

میراث فرهنگی چیست ؟ انواع آن را با مثال شرح دهید .

 

 

1

4

گردشگری درگذشته و حال را مقایسه کنید

 

 

1

5

3مورد از امتیازات طبقه اشراف(بزرگان) ساسانی را نام ببرید

 

 

5/1

6

تاریخ ایران به دو دوره زمانی تقسیم شده است .نام ببرید.

 

1

7

مردم ایران باستان هنگام غذا خوردن چه آدابی داشتند؟(چهار مورد)

 

1

 

8

ویژگیهای تمدن را بنویسید .(چهار مورد )

 

 

 

 

 

 

 

 

بارم

نام ونام خانوادگی :                  باسمه تعالی                 شماره صندلی:         نام کلاس:

نام پدر :                      اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان              تاریخ : 4/03/1394

نام آموزشگاه:               اداره آموزش وپرورش ناحیه2 زنجان                 مدت امتحان : 60دقیقه

دبیرستان شاهدامام حسین         ماده درسی: مطالعات اجتماعی پایه هفتم          تعداد صفحه:  2             ص(   1  )

ردیف

 

 

 

5/2

درست ترین گزینه را علامت بزنید.

الف) کدام یک از کشورهای زیربا رشد منفی جمعیت روبه رو هستند؟

1-فرانسه – چین        2- دانمارک – سوئیس       3- آلمان – روسیه        4- ایران – امریکا

ب) گردشگری نقش مهمی در افزایش ........ مردم یک منطقه دارد.

1- تولید     2- آسایش        3- درآمد        4- سلامت

ج)ازمهم ترین حقوق اولیه انسان ها کدام است؟

/ 0 نظر / 142 بازدید